Kết quả miễn thi môn học bậc Đại học thuộc các chương trình đại trà, CLC và chương trình quốc tế (Học kỳ 3 năm 2021)  
Danh sách hình thức thi KTHP học kỳ 3 năm 2021 - bậc CĐ, ĐH các hệ từ khóa 20 trở về trước  
Danh sách hình thức thi KTHP học kỳ 3 năm 2021 - Liên thông bậc Đại học hệ chính quy  
Danh sách hình thức thi KTHP học kỳ 3 năm 2021 - bậc CĐ, ĐH thuộc khóa 21  
Thông báo miễn thi môn học học kỳ 3 năm 2021  
Lịch thi kỳ thi phụ KTHP Học kỳ giữa 2021 - bậc ĐH, CĐ, Liên thông ĐH hệ chính quy  
Lịch thi KTHP Lần 2 bậc Cao đẳng của Học kỳ giữa 2021  
Lịch thi KTHP Lần 2 bậc Cao đẳng của Học kỳ đầu 2021  
Lịch thi kỳ thi phụ KTHP Học kỳ đầu 2021 - bậc ĐH, CĐ - hệ Chính quy, Liện thông CQ  
TB hỗ trợ người học trong việc cung cấp phiếu điểm trong thời gian giãn cách theo CT15 của TTCP