Thông báo V/v Tổ chức thi lại học phần Listening – Speaking 4  
 Thông báo miễn thi môn học học kỳ đầu năm 2018  
 Thông báo thay đổi lịch thi các học phần thực hành ngày 25/12/2017 - hệ Cao đẳng (Nguyễn kiệm)  
 Kết quả miễn thi môn học cho sinh viên hệ Chính quy HK cuối năm 2017  
 Thông báo phúc khảo bài thi học kỳ 3 - hệ Cao đẳng (Năm học 2016 - 2017)  
 Thông báo miễn thi môn học học kỳ cuối năm 2017  
 Thông báo thay đổi lịch thi ngay 23/08/2017  
 Kết quả thi kết thúc học phần các lớp kỹ năng mềm (ĐỢT 4, năm 2017) thi ngày 09/07/2017