Thông báo về việc xét miễn thi môn học cho sinh viên hệ Chính quy, VLVH - Học kỳ cuối 2020  
Thông báo đăng ký phúc khảo Học kỳ đầu 2020  
Quyết định v/v phê duyệt mẫu phôi văn bằng, phụ lục văn bằng và quy định về quy cách nội dung ghi trong mẫu phôi văn bằng, phụ lục văn bằng của trường Đại học Tài chính - Marketing  
Thông báo Vv xét miễn thi môn học cho sinh viên hệ Chính quy, VLVH - học kỳ đầu năm 2020  
TB 140/TB-ĐHTCM-KT&QLCL v Tạm hủy thi từ ngày 16/2/2020  
  • 13/02/2020

TB 140/TB-ĐHTCM-KT&QLCL v Tạm hủy thi từ ngày 16/2/2020

TB 140/TB-ĐHTCM-KT&QLCL v Tạm hủy thi từ ngày 16/2/2020

Thông báo V/v xét miễn thi môn học cho sinh hệ Vừa làm vừa học  
Thông báo V/v xét miễn thi môn học cho sinh viên bậc Đại học hệ Chính quy - Học kỳ cuối năm 2019  
Thông báo về việc xét miễn thi môn học cho sinh viên hệ Chính quy học kỳ đầu - năm 2019  
Kết quả miễn thi môn học các lớp Liên thông đại học hệ Vừa làm vừa học tháng 11 năm 2018  
Kết quả miễn thi môn học các lớp Đại học hệ Vừa làm vừa học tháng 11 và 12 năm 2018