Kết quả miễn thi Kỹ năng mềm các lớp bậc Đại học chính quy HK2 năm 2023  
  • 09/08/2023

Kết quả miễn thi Kỹ năng mềm các lớp bậc Đại học chính quy HK2 năm 2023

Hạn chót phản hồi kết quả miễn thi: hết ngày 14/8/2023. Sau thời gian phản hồi, mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Kết quả miễn thi môn học các lớp bậc Đại học chương trình Chất lượng cao, CLC Tiếng Anh toàn phần HK2 năm 2023  
  • 09/08/2023

Kết quả miễn thi môn học các lớp bậc Đại học chương trình Chất lượng cao, CLC Tiếng Anh toàn phần HK2 năm 2023

Hạn chót phản hồi kết quả miễn thi: hết ngày 14/8/2023. Sau thời gian phản hồi, mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Kết quả miễn thi môn học các lớp bậc Đại học hình thức Vừa làm vừa học HK2 năm 2023  
  • 09/08/2023

Kết quả miễn thi môn học các lớp bậc Đại học hình thức Vừa làm vừa học HK2 năm 2023

Hạn chót phản hồi kết quả miễn thi: hết ngày 14/8/2023. Sau thời gian phản hồi, mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Danh sách hình thức thi KTHP Học kỳ 2 năm 2023  
Thông báo xét miễn thi môn học cho sinh viên hệ chính quy, VLVH Học kỳ 2 năm 2023  
Kết quả miễn thi Kỹ năng mềm các lớp bậc Đại học chính quy và Liên thông ĐH chính quy HK1 năm 2023 (Bổ sung)  
Kết quả miễn thi môn học các lớp bậc Đại học hình thức VLVH HK1 năm 2023 (Bổ sung)  
Kết quả miễn thi Kỹ năng mềm các lớp bậc Đại học chính quy và Liên thông ĐH chính quy HK1 năm 2023  
  • 05/04/2023

Kết quả miễn thi Kỹ năng mềm các lớp bậc Đại học chính quy và Liên thông ĐH chính quy HK1 năm 2023

Thời gian phản hồi kết quả miễn thi : từ ngày 05/4/2023 đến ngày 12/4/2023. Sau thời gian phản hồi, mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Kết quả miễn thi môn học các lớp bậc Đại học chương trình Chất lượng cao, CLC Tiếng Anh toàn phần HK1 năm 2023  
  • 05/04/2023

Kết quả miễn thi môn học các lớp bậc Đại học chương trình Chất lượng cao, CLC Tiếng Anh toàn phần HK1 năm 2023

Thời gian phản hồi kết quả miễn thi : từ ngày 05/4/2023 đến ngày 12/4/2023. Sau thời gian phản hồi, mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Kết quả miễn thi môn học các lớp bậc Đại học hình thức Vừa làm vừa học HK1 năm 2023  
  • 05/04/2023

Kết quả miễn thi môn học các lớp bậc Đại học hình thức Vừa làm vừa học HK1 năm 2023

Thời gian phản hồi kết quả miễn thi : từ ngày 05/4/2023 đến ngày 12/4/2023. Sau thời gian phản hồi, mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết.