Các loại biểu mẫu dành cho Sinh viên  
Biểu mẫu áp dụng trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập  
  • 17/02/2023

Biểu mẫu áp dụng trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Các loại biểu mẫu áp dụng trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập kèm theo Quyết định số: 3447/QĐ-ĐHTCM ngày 30/12/2022