Hướng dẫn đăng ký miễn thi môn học trên cổng thông tin UIS  
Hướng dẫn xem lịch thi trên cổng thông tin UIS  
Hướng dẫn sinh viên, học viên đăng ký kỳ thi phụ  
Hướng dẫn đăng ký chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần  
Hướng dẫn Xem điểm quá trình, điểm thi KTHP trên cổng UIS