Quy chế kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo học chế tín chỉ  tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (QD3447_30122022)  
  • 17/02/2023

Quy chế kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (QD3447_30122022)

Kèm theo Quyết định số: 3447/QĐ-ĐHTCM ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing

Quy định miễn học, miễn thi các học phần lý luận chính trị: Những nglý CB của CN Mác - LêNin và TTHCM