Quy định tạm thời về tổ chức đánh giá KQHT trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19  
Hướng dẫn xem lịch thi  

Hướng dẫn xem lịch thi

Mẫu đề thi kết thúc học phần  
Đơn đề nghị điều chỉnh điểm (dành cho giảng viên)  
Đơn điều chỉnh điểm (dành cho sinh viên)  
Ban hành Quy định thi kết thúc học phần và cách tính điểm các hệ, bậc đào tạo theo học chế tín chỉ (Số 1917 ngày 17/10/2018)  
Hướng dẫn sinh viên, học viên đăng ký kỳ thi phụ  
Quy trình:  
Hướng dẫn:  
Quy chế thi kết thúc học phần