Quy định về xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính  
Mẫu đề thi kết thúc học phần  
Đơn đề nghị điều chỉnh điểm (dành cho giảng viên)  
Đơn điều chỉnh điểm (dành cho sinh viên)  
Ban hành Quy định thi kết thúc học phần và cách tính điểm các hệ, bậc đào tạo theo học chế tín chỉ (Số 1917 ngày 17/10/2018)  
Hướng dẫn sinh viên, học viên đăng ký kỳ thi phụ  
Hướng dẫn dăng ký chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần  
Hướng dẫn:  
Quy chế thi kết thúc học phần  
Hướng dẫn Xem điểm quá trình, điểm thi KTHP trên cổng UIS