Hướng dẫn xem lịch thi  

Hướng dẫn xem lịch thi

Hướng dẫn ghi điểm quá trình, điểm thi KTHP  
Mẫu đề thi kết thúc học phần  
Đơn đề nghị điều chỉnh điểm (dành cho giảng viên)  
Đơn điều chỉnh điểm (dành cho sinh viên)  
Ban hành Quy định thi kết thúc học phần và cách tính điểm các hệ, bậc đào tạo theo học chế tín chỉ (Số 1917 ngày 17/10/2018)  
Quy trình:  
Thông báo: số 1077/TB-ĐHTCM&KT&QLCL  
Quy định: số 304/QĐ-ĐHTCM  
Hướng dẫn: