Ban hành Quy định thi kết thúc học phần và cách tính điểm các hệ, bậc đào tạo theo học chế tín chỉ (Số 1917 ngày 17/10/2018)  
Hướng dẫn sinh viên, học viên đăng ký kỳ thi phụ  
Mẫu biên soạn câu hỏi thi  
Mẫu đề thi kết thúc học phần  
Quy trình:  
Thông báo: số 1077/TB-ĐHTCM&KT&QLCL  
Quy định: số 304/QĐ-ĐHTCM  
Hướng dẫn:  
Quy chế thi kết thúc học phần  
Hướng dẫn ghi điểm quá trình, điểm thi KTHP