Quy chế thi KTHP theo học chế tín chỉ  
Biểu mẫu tổ chức thi kết thúc học phần  
Đơn xin miễn thi môn học (TÍN CHỈ)  
Đơn xin điều chỉnh điểm (của sinh viên)  
Biên bản điều chỉnh điểm (của giảng viên)