Danh sách hình thức thi KTHP Học kỳ 1 năm 2023  
Lịch thi KTHP Kỳ thi phụ Học kỳ 1 năm 2022 thuộc các bậc, hệ  
Lịch thi kỳ thi phụ KTHP Học kỳ 3 năm2021 - bậc ĐH, CĐ - hệ Chính quy, CLC, IP thuộc khóa 21 (đợt 2)  
Danh sách hình thức thi KTHP học kỳ 3 năm 2021 - bậc CĐ, ĐH các hệ từ khóa 20 trở về trước  
Danh sách hình thức thi KTHP học kỳ 3 năm 2021 - Liên thông bậc Đại học hệ chính quy  
Danh sách hình thức thi KTHP học kỳ 3 năm 2021 - bậc CĐ, ĐH thuộc khóa 21  
Lịch thi kỳ thi phụ KTHP Học kỳ giữa 2021 - bậc ĐH, CĐ, Liên thông ĐH hệ chính quy  
Lịch thi KTHP Lần 2 bậc Cao đẳng của Học kỳ giữa 2021  
Lịch thi KTHP Lần 2 bậc Cao đẳng của Học kỳ đầu 2021  
Lịch thi kỳ thi phụ KTHP Học kỳ đầu 2021 - bậc ĐH, CĐ - hệ Chính quy, Liện thông CQ