Lịch thi kỳ thi phụ KTHP Học kỳ giữa 2021 - bậc ĐH, CĐ, Liên thông ĐH hệ chính quy  
Lịch thi KTHP Lần 2 bậc Cao đẳng của Học kỳ giữa 2021  
Lịch thi KTHP Lần 2 bậc Cao đẳng của Học kỳ đầu 2021  
Lịch thi kỳ thi phụ KTHP Học kỳ đầu 2021 - bậc ĐH, CĐ - hệ Chính quy, Liện thông CQ  
Lịch thi kỳ thi phụ KTHP Học kỳ đầu 2020 - bậc ĐH, CĐ - hệ Chính quy, Liện thông CQ  
Lịch thi KTHP Học kỳ giữa 2020 - bậc Đại học - hệ Chương trình quốc tế (IP19D)  
Lịch thi Giáo dục thể chất Học kỳ đầu 2020  
Lịch thi KTHP (Kỳ thi phụ) học kỳ cuối 2019 (đợt 2) - bậc Đại học - hệ Chương trình quốc tế (IP19)  
Lịch thi KTHP (kỳ thi phụ) Học kỳ cuối 2019 các lớp chương trình Đại trà, CLC, IP (bậc Đại học, Cao đẳng)  
Lịch thi KTHP Kỹ năng mềm học kỳ cuối 2019 các lớp chương trình đại trà, CLC, IP (bậc Cao đẳng, Đại học)