Lịch thi KTHP Học kỳ giữa năm 2018 các lớp Kỹ năng mềm chương trình chất lượng cao  
  Lịch thi KTHP Học kỳ giữa năm 2018 các lớp chương trình đại trà, chất lượng cao (hệ Cao đẳng)  
  Lịch thi GDTC HK giữa năm 2018 các lớp bậc đại học, cao đẳng chương trình đại trà, chất lượng cao, quốc tế  
  Lịch thi KTHP Học kỳ giữa năm 2018 các lớp chương trình đại trà, chất lượng cao, quốc tế (hệ Đại học).  
  Lịch thi KTHP Học kỳ giữa năm 2018 các lớp chương trình đại trà, chất lượng cao, quốc tế.  
  Lịch thi KTHP Học kỳ giữa năm 2018 các lớp Kỹ năng mềm chương trình đại trà.  
  Lịch thi KTHP Học kỳ đầu năm 2018 các lớp trả nợ niên chế bậc đại học, cao đẳng (UFM)  
  Lịch thi KTHP Học kỳ đầu năm 2018 (Kỳ thi phụ)  
  Lịch thi KTHP học phần thay thế năm học 2018 cao đẳng - hệ chính quy khóa C15 chương trình đại trà  
  Lịch thi KTHP Học kỳ đầu năm 2018 các lớp khóa 12 Liên thông đại học (bổ sung)