Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) phiên bản 4.0  
  • 28/11/2022

Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) phiên bản 4.0

Thực hiện kế hoạch triển khai công tác đảm bào chất lượng giáo dục năm 2022, Trường Đại học Tài chính – Marketing đã tổ chức buổi tập huấn “Tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) phiên bản 4.0”.