TRƯỜNG ĐH TI CHNH - MARKETING
PHNG KHẢO TH - QUẢN L CHẤT LƯỢNG
LỊCH THI TRẢ NỢ HỌC PHẦN
CC LỚP LIN THNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (LẦN 2)
từ ngy 16/04/2012 - 19/04/2012
KHOA LỚP NGY THI GIỜ THI MN THI ĐVHT ĐỊA ĐIỂM PHNG THI HNH THỨC THI
CNG NGHỆ HC3-TH 18/04/2012 18h00, T4 Lập trnh mạng I 3 PM2 4 Thực hnh PM
THNG TIN HC4-TH 16/04/2012 18h00, T2 Ḥ quản trị CSDL Oracle 3 PM2 4 Thực hnh PM
    17/04/2012 18h00, T3 Lập trnh mạng II 3 PM2 4 Thực hnh PM
    18/04/2012 18h00, T4 Lập trng mạng I (ASP.NET I) 4 PM2 4 Thực hnh PM
    19/04/2012 18h00, T5 Lập trnh C# I 4 PM2 4 Thực hnh PM
  LTCĐ2-TK 16/04/2012 18h00, T2 Ms. Excel 4 PM2 4 Thực hnh PM
    17/04/2012 18h00, T3 MS. Access 4 PM2 4 Thực hnh PM
    18/04/2012 18h00, T4 Visual Foxpro I 4 PM2 4 Thực hnh PM
        Visual Foxpro II 3 PM2 4 Thực hnh PM
  LTĐH5-TH 17/04/2012 18h00, T3 Pht triển hệ thống thng tin kinh tế 4 PM2 4 Thực hnh PM
    18/04/2012 18h00, T4 Lập trnh C# II 3 PM2 4 Thực hnh PM
  LTĐH5-TK 16/04/2012 19h30, T2 Kế ton ngn hng 3 CS3 B.06 L thuyết
    17/04/2012 18h00, T3 Lập trnh kế ton I (VB.NET I) 4 PM2 4 Thực hnh PM
    18/04/2012 18h00, T4 Lập trnh kế ton II (VB.NET II) 4 PM2 4 Thực hnh PM
  LTDH6-TH 16/04/2012 18h00, T2 Hệ quản trị CSDL Oracle I 3 PM2 4 Thực hnh PM
    17/04/2012 18h00, T3 Lập trnh mạng III (PHP) 4 PM2 4 Thực hnh PM
    18/04/2012 18h00, T4 Kinh tế vĩ m 3 CS3 B.06 L thuyết
        Tư tưởng Hồ Ch Minh 3 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T4 L luận chnh trị nng cao 2 CS3 B.06 L thuyết
  LTDH6-TK 16/04/2012 19h30, T2 Kế ton DN thương mại 3 CS3 B.06 L thuyết
DU LỊCH LTCĐ2-DL 16/04/2012 19h30, T2 Ḱ toán du lịch 3 CS3 B.06 L thuyết
  LTĐH5-DL 17/04/2012 19h30, T3 Kinh tế lượng 3 CS3 B.06 L thuyết
KẾ TON HC3-KT1 18/04/2012 19h30, T4 Kế ton quốc tế 3 CS3 B.06 L thuyết
KIỂM TON HC4-KT1 16/04/2012 18h00, T2 Tin học kế ton 3 PM2 4 Thực hnh PM
      19h30, T2 Kế ton ti chnh 2 3 CS3 B.06 L thuyết
    17/04/2012 19h30, T3 Kỉm toán nng cao 3 CS3 B.06 L thuyết
  HC4-KT2 16/04/2012 18h00, T2 Tin học kế ton 3 PM2 4 Thực hnh PM
    17/04/2012 19h30, T3 Kỉm toán nng cao 3 CS3 B.06 L thuyết
  HC4-KT4 16/04/2012 18h00, T2 Php luật đại cương 3 CS3 B.06 L thuyết
        Tin học kế ton 3 PM2 4 Thực hnh PM
      19h30, T2 Kế ton ti chnh 2 3 CS3 B.06 L thuyết
    17/04/2012 19h30, T3 Hệ thống thng tin kế ton 3 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 19h30, T4 Kế ton quốc tế 3 CS3 B.06 L thuyết
  LTCĐ2-KT1 16/04/2012 18h00, T2 Ḱ toán đ́i chíu 3 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T2 Kế ton ti chnh 3 CS3 B.06 L thuyết
    17/04/2012 19h30, T3 Kỉm toán nng cao 2 CS3 B.06 L thuyết
  LTCĐ2-KT2 16/04/2012 18h00, T2 Tin học chuyn ngnh 2 PM2 4 Thực hnh PM
        Ton cao cấp 4 CS3 B.06 L thuyết
  LTCĐ2-KT3 16/04/2012 18h00, T2 Tin học chuyn ngnh 2 PM2 4 Thực hnh PM
      19h30, T2 Ti chnh - Tiền tệ 3 CS3 B.06 L thuyết
    17/04/2012 18h00, T3 Mạng Internet 3 PM2 4 Thực hnh PM
  LTCD3-KT 16/04/2012 19h30, T2 Kế ton ti chnh 3 CS3 B.06 L thuyết
        Ti chnh - Tiền tệ 2 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 19h30, T4 L thuyết xc suất - Thống k 3 CS3 B.06 L thuyết
        Những NLCB của CN Mc-Lnin (P2) 3 CS3 B.06 L thuyết
        Quản trị học 3 CS3 B.06 L thuyết
  LTĐH5-KT1 16/04/2012 18h00, T2 Php luật đại cương 3 CS3 B.06 L thuyết
    17/04/2012 19h30, T3 Kỉm toán nng cao 3 CS3 B.06 L thuyết
  LTĐH5-KT2 16/04/2012 18h00, T2 Tin học kế ton 3 PM2 4 Thực hnh PM
      19h30, T2 Kế ton ti chnh 2 nng cao 3 CS3 B.06 L thuyết
    17/04/2012 18h00, T3 Kinh tế quốc tế 3 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T3 Kỉm toán nng cao 3 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 19h30, T4 Kế ton quốc tế 3 CS3 B.06 L thuyết
  LTĐH5-KT4 16/04/2012 18h00, T2 Php luật đại cương 3 CS3 B.06 L thuyết
        Tin học kế ton 3 PM2 4 Thực hnh PM
      19h30, T2 Phn tch bo co ti chnh 3 CS3 B.06 L thuyết
    17/04/2012 19h30, T3 Kỉm toán nng cao 3 CS3 B.06 L thuyết
  LTDH6-KT1 16/04/2012 18h00, T2 Php luật đại cương 3 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T2 Đường lối kinh tế của ĐCSVN 2 CS3 B.06 L thuyết
    17/04/2012 18h00, T3 Nghiệp vụ ngn hng 3 CS3 B.06 L thuyết
  LTDH6-KT2 17/04/2012 18h00, T3 Kinh tế quốc tế 3 CS3 B.06 L thuyết
        Nghiệp vụ ngn hng 3 CS3 B.06 L thuyết
  LTDH6-KT3 16/04/2012 18h00, T2 Php luật đại cương 3 CS3 B.06 L thuyết
    17/04/2012 18h00, T3 Nghiệp vụ ngn hng 3 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 18h00, T4 Kinh tế vĩ m 1 3 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T4 L luận chnh trị nng cao 2 CS3 B.06 L thuyết
  LTDH6-KT4 16/04/2012 18h00, T2 Php luật đại cương 3 CS3 B.06 L thuyết
    17/04/2012 18h00, T3 Nghiệp vụ ngn hng 3 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 18h00, T4 Kinh tế vĩ m 1 3 CS3 B.06 L thuyết
  LTDH6-KT5 17/04/2012 18h00, T3 Nghiệp vụ ngn hng 3 CS3 B.06 L thuyết
MARKETING HC4-MA1 18/04/2012 18h00, T4 Kinh tế vĩ m 4 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T4 Quảng cáo và khuýn mại 4 CS3 B.06 L thuyết
  LTĐH5-MA1 17/04/2012 18h00, T3 Quản trị ti chnh 4 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T3 Kinh tế lượng 4 CS3 B.06 L thuyết
  LTDH6-MK1 16/04/2012 19h30, T2 Quản trị chiến lược 3 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 18h00, T4 Kinh tế vĩ m 3 CS3 B.06 L thuyết
  LTDH6-MK2 16/04/2012 18h00, T2 Php luật đại cương 3 CS3 B.06 L thuyết
    17/04/2012 19h30, T3 Kinh tế lượng 3 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 18h00, T4 Kinh tế vĩ m 3 CS3 B.06 L thuyết
NGOẠI NGỮ LTĐH5-TA2 16/04/2012 18h00, T2 Management 4 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T2 Presentation Skills (Public Speaking) 4 CS3 B.06 L thuyết
    17/04/2012 18h00, T3 Translation & Interpretation 2 4 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T3 Finance & Banking 4 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 18h00, T4 Foreign Trade 4 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T4 L luận chnh trị nng cao 2 CS3 B.06 L thuyết
        Marketing 4 CS3 B.06 L thuyết
    19/04/2012 18h00, T5 Translation & Interpretation 1 4 CS3 B.06 L thuyết
  LTĐH5-TA3 16/04/2012 18h00, T2 Management 4 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T2 Presentation Skills (Public Speaking) 4 CS3 B.06 L thuyết
    17/04/2012 18h00, T3 Translation & Interpretation 2 4 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T3 Finance & Banking 4 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 18h00, T4 Foreign Trade 4 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T4 Marketing 4 CS3 B.06 L thuyết
    19/04/2012 18h00, T5 Translation & Interpretation 1 4 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T5 Advanced English Integrated Skill 4 CS3 B.06 L thuyết
  LTDH6-TA1 18/04/2012 19h30, T4 L luận chnh trị nng cao 2 CS3 B.06 L thuyết
QUẢN TRỊ HC4-QT 16/04/2012 18h00, T2 Tin học chuyn ngnh 3 PM2 4 Thực hnh PM
KINH DOANH   17/04/2012 18h00, T3 Quản trị ti chnh nng cao 3 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 18h00, T4 Kinh tế vĩ m 4 CS3 B.06 L thuyết
  LTĐH5-QT1 16/04/2012 18h00, T2 Ton cao cấp nng cao 3 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T2 Quản trị chiến lược 4 CS3 B.06 L thuyết
    17/04/2012 18h00, T3 Quản trị ti chnh 4 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T3 Quy hoạch tuyến tnh 3 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 19h30, T4 Phn tch hoạt động kinh doanh 3 CS3 B.06 L thuyết
  LTĐH5-QT3 16/04/2012 18h00, T2 Ton cao cấp nng cao 3 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T2 Quản trị chiến lược 4 CS3 B.06 L thuyết
    17/04/2012 19h30, T3 Hnh vi khch hng 4 CS3 B.06 L thuyết
        Quy hoạch tuyến tnh 3 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 18h00, T4 Kinh tế vĩ m 4 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T4 Luật kinh tế 3 CS3 B.06 L thuyết
  LTDH6-QT1 18/04/2012 18h00, T4 Kinh tế vĩ m 1 3 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T4 Nghin cứu Marketing 4 CS3 B.06 L thuyết
  LTDH6-QT2 17/04/2012 19h30, T3 Kinh tế lượng 4 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 19h30, T4 L luận chnh trị nng cao 2 CS3 B.06 L thuyết
  LTDH6-QT3 16/04/2012 18h00, T2 Php luật đại cương 3 CS3 B.06 L thuyết
    17/04/2012 19h30, T3 Kinh tế lượng 4 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 18h00, T4 Kinh tế vĩ m 1 3 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T4 L luận chnh trị nng cao 2 CS3 B.06 L thuyết
        Nghin cứu Marketing 4 CS3 B.06 L thuyết
TI CHNH LTDH6-TC 16/04/2012 18h00, T2 L thuyết ti chnh tiền tệ 4 CS3 B.06 L thuyết
NGN HNG     19h30, T2 Đường lối kinh tế của ĐCSVN 2 CS3 B.06 L thuyết
    17/04/2012 19h30, T3 Thanh ton quốc tế 4 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 18h00, T4 Tư tưởng Hồ Ch Minh 3 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T4 L luận chnh trị nng cao 2 CS3 B.06 L thuyết
        Ton ti chnh 4 CS3 B.06 L thuyết
THẨM ĐỊNH HC3-TD 16/04/2012 18h00, T2 Tin học chuyn ngnh 4 PM2 4 Thực hnh PM
GI - KINH LTĐH5-TD 18/04/2012 19h30, T4 Thị trường chứng khoán 3 CS3 B.06 L thuyết
DOANH BẤT LTDH6-TD 16/04/2012 18h00, T2 Php luật đại cương 3 CS3 B.06 L thuyết
ĐỘNG SẢN     19h30, T2 Đường lối kinh tế của ĐCSVN 2 CS3 B.06 L thuyết
        Phương php nghin cứu khoa học 2 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 18h00, T4 Kinh tế vĩ m 4 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T4 Lịch sử cc học thuyết kinh tế 3 CS3 B.06 L thuyết
THƯƠNG MẠI LTĐH5-KQ 17/04/2012 18h00, T3 Quản trị ti chnh 3 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 18h00, T4 Kinh tế vĩ m 1 3 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T4 Anh văn kinh doanh quốc tế 4B 4 CS3 B.06 viết
  LTĐH5-TM 18/04/2012 19h30, T4 Kỹ thụt NVNT nng cao 3 CS3 B.06 L thuyết
  LTDH6-KD 16/04/2012 18h00, T2 Php luật đại cương 3 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 19h30, T4 Anh văn thương mại căn bản 5 3 CS3 B.06 viết
  LTDH6-TM 16/04/2012 18h00, T2 Php luật đại cương 3 CS3 B.06 L thuyết
    18/04/2012 18h00, T4 Tư tưởng Hồ Ch Minh 3 CS3 B.06 L thuyết
      19h30, T4 L luận chnh trị nng cao 2 CS3 B.06 L thuyết
Ghi ch: Tp.HCM, ngy 22 thng 03 năm 2012
+ CS3, PM2 tại: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, KP1, P. Tn Hưng, Quận 7. KT.TRƯỞNG PHNG
P.TRƯỞNG PHNG KT-QLCL
Nguyễn Thị Ngọc Lan