TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG KHẢO THÍ - QUẢN LƯ CHẤT LƯỢNG
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
CÁC LỚP KHÓA 07 HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐỢT 1 LẦN 2)
từ ngày 15/05/2012 đến ngày 18/05/2012
KHOA LỚP NGÀY THI GIỜ THI MÔN THI ĐVHT ĐỊA ĐIỂM PH̉NG THI SLSV
mỗi pḥng
H̀NH THỨC THI
CÔNG NGHỆ LTDH7TK 15/05/2012 19h30, T3 Kế toán doanh nghiệp TM 3 CS3     Lư thuyết
THÔNG TIN   16/05/2012 19h30, T4 Pháp luật đại cương 3 CS3     Lư thuyết
    17/05/2012 19h30, T5 Kinh tế vĩ mô 1 3 CS3     Lư thuyết
    18/05/2012 18h00, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.04 3 Lư thuyết
DU LỊCH LTDH7KS 15/05/2012 18h00, T3 Anh văn căn bản chuyên ngành KS 4 CS3     Lư thuyết
    16/05/2012 18h00, T4 Kinh tế vĩ mô 1 3 CS3     Lư thuyết
    17/05/2012 19h30, T5 Quản trị KD KS 3 CS3     Lư thuyết
    18/05/2012 19h30, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.06 16 Lư thuyết
KẾ TOÁN LTDH7KT1 15/05/2012 19h30, T3 Pháp luật đại cương 3 CS3     Lư thuyết
KIỂM TOÁN   16/05/2012 18h00, T4 Kinh tế vĩ mô 1 3 CS3     Lư thuyết
    17/05/2012 18h00, T5 Nghiệp vụ ngân hàng TM 3 CS3     Lư thuyết
    18/05/2012 19h30, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.05 5 Lư thuyết
  LTDH7KT2 15/05/2012 19h30, T3 Pháp luật đại cương 3 CS3     Lư thuyết
    16/05/2012 18h00, T4 Kinh tế vĩ mô 1 3 CS3     Lư thuyết
    17/05/2012 18h00, T5 Nghiệp vụ ngân hàng TM 3 CS3     Lư thuyết
    18/05/2012 19h30, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.05 14 Lư thuyết
  LTDH7KT3 15/05/2012 19h30, T3 Kinh tế vĩ mô 1 3 CS3     Lư thuyết
    16/05/2012 19h30, T4 Pháp luật đại cương 3 CS3     Lư thuyết
    17/05/2012 18h00, T5 Nghiệp vụ ngân hàng TM 3 CS3     Lư thuyết
    18/05/2012 19h30, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.05 13 Lư thuyết
  LTDH7KT4 15/05/2012 19h30, T3 Kinh tế vĩ mô 1 3 CS3     Lư thuyết
    16/05/2012 19h30, T4 Pháp luật đại cương 3 CS3     Lư thuyết
    17/05/2012 18h00, T5 Nghiệp vụ ngân hàng TM 3 CS3     Lư thuyết
    18/05/2012 19h30, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.06 17 Lư thuyết
MARKETING LTDH7MK 15/05/2012 18h00, T3 Quản trị chiến lược 3 CS3     Lư thuyết
    16/05/2012 19h30, T4 Pháp luật đại cương 3 CS3     Lư thuyết
    17/05/2012 19h30, T5 Kinh tế vĩ mô 1 3 CS3     Lư thuyết
    18/05/2012 19h30, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.04 12 Lư thuyết
NGOẠI NGỮ LTDH7TA1 15/05/2012 18h00, T3 Advanced Bussiness Eng. Integrated Skills 4 CS3     Lư thuyết
    16/05/2012 19h30, T4 Kỹ thuật nghiệp vụ NT 3 CS3     Lư thuyết
    17/05/2012 19h30, T5 Pháp luật đại cương 3 CS3     Lư thuyết
    18/05/2012 18h00, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.04 5 Lư thuyết
  LTDH7TA2 15/05/2012 18h00, T3 Advanced Bussiness Eng. Integrated Skills 4 CS3     Lư thuyết
    16/05/2012 19h30, T4 Kỹ thuật nghiệp vụ NT 3 CS3     Lư thuyết
    17/05/2012 19h30, T5 Pháp luật đại cương 3 CS3     Lư thuyết
    18/05/2012 18h00, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.04 2 Lư thuyết
QUẢN TRỊ LTDH7QT1 15/05/2012 18h00, T3 Quản trị chiến lược 3 CS3     Lư thuyết
KINH DOANH   16/05/2012 18h00, T4 Nghiên cứu Marketing 4 CS3     Lư thuyết
    17/05/2012 19h30, T5 Nghiệp vụ bán hàng 3 CS3     Lư thuyết
    18/05/2012 19h30, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.04 9 Lư thuyết
  LTDH7QT2 15/05/2012 18h00, T3 Quản trị chiến lược 3 CS3     Lư thuyết
    16/05/2012 18h00, T4 Nghiên cứu Marketing 4 CS3     Lư thuyết
    17/05/2012 19h30, T5 Nghiệp vụ bán hàng 3 CS3     Lư thuyết
    18/05/2012 19h30, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.04 14 Lư thuyết
TÀI CHÍNH LTDH7TC 15/05/2012 18h00, T3 Toán tài chính 3 CS3     Lư thuyết
NGÂN HÀNG   16/05/2012 18h00, T4 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 CS3     Lư thuyết
    17/05/2012 18h00, T5 Tâm lư học ứng trong KD 3 CS3     Lư thuyết
    18/05/2012 18h00, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.04 8 Lư thuyết
THẨM ĐỊNH LTDH7TD 15/05/2012 18h00, T3 Quản trị chiến lược 3 CS3     Lư thuyết
GIÁ - KDBĐS   16/05/2012 19h30, T4 Quản trị nhân lực 3 CS3     Lư thuyết
    17/05/2012 18h00, T5 Anh văn chuyên ngành TĐG 3 CS3     Lư thuyết
    18/05/2012 18h00, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.04 5 Lư thuyết
THƯƠNG MẠI LTDH7TM1 15/05/2012 19h30, T3 Kinh tế vĩ mô 1 3 CS3     Lư thuyết
    16/05/2012 19h30, T4 Quản trị nhân lực 3 CS3     Lư thuyết
    17/05/2012 19h30, T5 Pháp luật đại cương 3 CS3     Lư thuyết
    18/05/2012 18h00, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.04 9 Lư thuyết
  LTDH7TM2 15/05/2012 19h30, T3 Kinh tế vĩ mô 1 3 CS3     Lư thuyết
    16/05/2012 19h30, T4 Quản trị nhân lực 3 CS3     Lư thuyết
    17/05/2012 19h30, T5 Pháp luật đại cương 3 CS3     Lư thuyết
    18/05/2012 18h00, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.04 3 Lư thuyết
Ghi chú: Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2012      
+ CS3, PM2 tại: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, KP1, P. Tân Hưng, Quận 7. KT.TRƯỞNG PH̉NG
+ Pḥng thi các môn thi lần 2 được thông báo từ ngày 02/05/2012. P.TRƯỞNG PH̉NG KT-QLCL 
+ Môn tư tưởng HCM dành cho chưa học hoặc không được miễn môn này.
                   Nguyễn Thị Ngọc Lan