TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG KHẢO THÍ - QUẢN LƯ CHẤT LƯỢNG
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
CÁC LỚP KHÓA 07 HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (LẦN 1, ĐỢT 1)
từ ngày 16/04/2012 đến ngày  19/04/2012
KHOA LỚP NGÀY
THI
GIỜ
THI
MÔN THI ĐV
HT
ĐỊA
ĐIỂM
PH̉NG THI SLSV
PH̉NG
H̀NH THỨC
THI
CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN
LTDH7TK 16/4/2012 19h30, T2 Kế toán doanh nghiệp TM 3 CS3 B.05 40 Lư thuyết
  17/4/2012 19h30, T3 Pháp luật đại cương 3 CS3 B.05 40 Lư thuyết
  18/4/2012 19h30, T4 Kinh tế vĩ mô 1 3 CS3 B.05 40 Lư thuyết
DU LỊCH LTDH7KS 16/4/2012 18h00, T2 Anh văn căn bản chuyên ngành KS 4 CS3 B.04, B.05 34, 34 Viết 1
  17/4/2012 18h00, T3 Kinh tế vĩ mô 1 3 CS3 B.04, B.05 34, 34 Lư thuyết
  18/4/2012 19h30, T4 Quản trị KD KS 3 CS3 A.11, A.12 34, 34 Lư thuyết
  19/4/2012 18h00, T5 Anh văn căn bản chuyên ngành KS 4 CS3 B.06 68 Nói 1
KẾ TOÁN
KIỂM TOÁN
LTDH7KT1 16/4/2012 19h30, T2 Pháp luật đại cương 3 CS3 A.11, A.12, A.13 40, 40, 38 Lư thuyết
  17/4/2012 18h00, T3 Kinh tế vĩ mô 1 3 CS3 A.11, A.12, A.13 40, 40, 38 Lư thuyết
  18/4/2012 18h00, T4 Nghiệp vụ ngân hàng TM 3 CS3 B.07, B.08, B.09 40, 40, 38 Lư thuyết
LTDH7KT2 16/4/2012 19h30, T2 Pháp luật đại cương 3 CS3 B.07, B.08, B.09 40, 40, 38 Lư thuyết
  17/4/2012 18h00, T3 Kinh tế vĩ mô 1 3 CS3 A.14, A.15, A.16 40, 40, 38 Lư thuyết
  18/4/2012 18h00, T4 Nghiệp vụ ngân hàng TM 3 CS3 B.10, B.11, B.12 40, 40, 38 Lư thuyết
LTDH7KT3 16/4/2012 19h30, T2 Kinh tế vĩ mô 1 3 CS3 B.10, B.11, B.12 40, 40, 38 Lư thuyết
  17/4/2012 19h30, T3 Pháp luật đại cương 3 CS3 B.07, B.08, B.09 40, 40, 38 Lư thuyết
  18/4/2012 18h00, T4 Nghiệp vụ ngân hàng TM 3 CS3 A.11, A.12, A.13 40, 40, 38 Lư thuyết
LTDH7KT4 16/4/2012 19h30, T2 Kinh tế vĩ mô 1 3 CS3 A.14, A.15, A.16 38, 38, 34 Lư thuyết
  17/4/2012 19h30, T3 Pháp luật đại cương 3 CS3 B.10, B.11, B.12 38, 38, 34 Lư thuyết
  18/4/2012 18h00, T4 Nghiệp vụ ngân hàng TM 3 CS3 A.14, A.15, A.16 38, 38, 34 Lư thuyết
MARKETING LTDH7MK 16/4/2012 18h00, T2 Quản trị chiến lược 3 CS3 A.13, A.14 33, 33 Lư thuyết
  17/4/2012 19h30, T3 Pháp luật đại cương 3 CS3 A.13, A.14 33, 33 Lư thuyết
  18/4/2012 19h30, T4 Kinh tế vĩ mô 1 3 CS3 A.13, A.14 33, 33 Lư thuyết
NGOẠI NGỮ LTDH7TA1 16/4/2012 18h00, T2 Advanced Bussiness Eng. Integrated Skills 4 CS3 A.15 45 Lư thuyết
  17/4/2012 19h30, T3 Kỹ thuật nghiệp vụ NT 3 CS3 A.11 45 Lư thuyết
  18/4/2012 19h30, T4 Pháp luật đại cương 3 CS3 A.15 45 Lư thuyết
LTDH7TA2 16/4/2012 18h00, T2 Advanced Bussiness Eng. Integrated Skills 4 CS3 A.16 43 Lư thuyết
  17/4/2012 19h30, T3 Kỹ thuật nghiệp vụ NT 3 CS3 A.12 43 Lư thuyết
  18/4/2012 19h30, T4 Pháp luật đại cương 3 CS3 A.16 43 Lư thuyết
QUẢN TRỊ
KINH DOANH
LTDH7QT1 16/4/2012 18h00, T2 Quản trị chiến lược 3 CS3 B.10, B.11, B.12 40, 40, 40 Lư thuyết
  17/4/2012 18h00, T3 Nghiên cứu Marketing 4 CS3 B.07, B.08, B.09 40, 40, 40 Lư thuyết
  18/4/2012 19h30, T4 Nghiệp vụ bán hàng 3 CS3 B.07, B.08, B.09 40, 40, 40 Lư thuyết
LTDH7QT2 16/4/2012 18h00, T2 Quản trị chiến lược 3 CS3 B.07, B.08, B.09 40, 40, 35 Lư thuyết
  17/4/2012 18h00, T3 Nghiên cứu Marketing 4 CS3 B.10, B.11, B.12 40, 40, 35 Lư thuyết
  18/4/2012 19h30, T4 Nghiệp vụ bán hàng 3 CS3 B.10, B.11, B.12 40, 40, 35 Lư thuyết
TÀI CHÍNH
NGÂN HÀNG
LTDH7TC 16/4/2012 18h00, T2 Toán tài chính 3 CS3 B.01, B.02, B.03 45, 45, 40 Lư thuyết
  17/4/2012 18h00, T3 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 CS3 B.01, B.02, B.03 45, 45, 40 Lư thuyết
  18/4/2012 18h00, T4 Tâm lư học ứng trong KD 3 CS3 B.01, B.02, B.03 45, 45, 40 Lư thuyết
THẨM ĐỊNH
GIÁ VÀ
KD BĐS
LTDH7TD 16/4/2012 18h00, T2 Quản trị chiến lược 3 CS3 A.11, A.12 35, 30 Lư thuyết
  17/4/2012 19h30, T3 Quản trị nhân lực 3 CS3 A.15, A.16 35, 30 Lư thuyết
  18/4/2012 18h00, T4 Anh văn chuyên ngành TĐG 3 CS3 B.04, B.05 35, 30 Lư thuyết
THƯƠNG MẠI LTDH7TM1 16/4/2012 19h30, T2 Kinh tế vĩ mô 1 3 CS3 B.01, B.02 44, 40 Lư thuyết
  17/4/2012 19h30, T3 Quản trị nhân lực 3 CS3 B.01, B.02 44, 40 Lư thuyết
  18/4/2012 19h30, T4 Pháp luật đại cương 3 CS3 B.01, B.02 44, 40 Lư thuyết
LTDH7TM2 16/4/2012 19h30, T2 Kinh tế vĩ mô 1 3 CS3 B.03, B.04 44, 40 Lư thuyết
  17/4/2012 19h30, T3 Quản trị nhân lực 3 CS3 B.03, B.04 44, 40 Lư thuyết
  18/4/2012 19h30, T4 Pháp luật đại cương 3 CS3 B.03, B.04 44, 40 Lư thuyết
Ghi chú: Tp.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2012
 - CS3 tại: 485/3F Nguyễn Hữu Thọ, KP1, P.Tân Hưng, Quận 7 KT. TRƯỞNG PH̉NG
P. TRƯỞNG PH̉NG KT-QLDT
Nguyễn Thị Ngọc Lan