TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG KHẢO THÍ - QUẢN LƯ CHẤT LƯỢNG
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
CÁC LỚP KHÓA 06 HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (LẦN 2 ĐỢT 4)
từ ngày 09/04/2012 đến ngày 11/04/2012
KHOA LỚP NGÀY THI GIỜ THI MÔN THI ĐVHT ĐỊA ĐIỂM PH̉NG THI   H̀NH THỨC THI
CÔNG NGHỆ LTDH6-TH 09/04/2012 18h00, T2 Hệ quản trị CSDL Oracle II 3 PM2 4 24 Thực hành PM
THÔNG TIN   10/04/2012 18h00, T3 Lập tŕnh C# II 3 PM2 4 45 Thực hành PM
    11/04/2012 18h00, T4 Lư thuyết XS và TK toán 3 CS3 B.04 (blank) Lư thuyết
  LTDH6-TK 09/04/2012 18h00, T2 Lập tŕnh kế toán II (VB.Net) 4 PM2 3 34 Thực hành PM
    10/04/2012 18h00, T3 Kế toán ngân hàng 3 CS3 B.02 (blank) Lư thuyết
    11/04/2012 18h00, T4 Kế toán quốc tế 3 CS3 B.04 14 Lư thuyết
KẾ TOÁN LTDH6-KT1 09/04/2012 19h30, T2 Hệ thống thông tin kế toán 3 CS3 B.01 (blank) Lư thuyết
KIỂM TOÁN   10/04/2012 19h30, T3 Kế toán quốc tế 3 CS3 B.01 53 Lư thuyết
    11/04/2012 19h30, T4 Phân tích hệ thống báo cáo tài chính 3 CS3 B.02 (blank) Lư thuyết
  LTDH6-KT2 09/04/2012 19h30, T2 Hệ thống thông tin kế toán 3 CS3 B.02 (blank) Lư thuyết
    10/04/2012 19h30, T3 Kế toán quốc tế 3 CS3 B.02 49 Lư thuyết
    11/04/2012 19h30, T4 Phân tích hệ thống báo cáo tài chính 3 CS3 B.03 (blank) Lư thuyết
  LTDH6-KT3 09/04/2012 19h30, T2 Hệ thống thông tin kế toán 3 CS3 B.02 (blank) Lư thuyết
    10/04/2012 19h30, T3 Thuế 3 CS3 B.06 17 Lư thuyết
    11/04/2012 19h30, T4 Phân tích hệ thống báo cáo tài chính 3 CS3 B.03 (blank) Lư thuyết
  LTDH6-KT4 09/04/2012 19h30, T2 Kế toán tài chính 1 nâng cao 3 CS3 B.05 (blank) Lư thuyết
    10/04/2012 19h30, T3 Thuế 3 CS3 B.06 10 Lư thuyết
    11/04/2012 19h30, T4 Kiểm toán nâng cao 3 CS3 B.01 16 Lư thuyết
  LTDH6-KT5 09/04/2012 19h30, T2 Kế toán tài chính 1 nâng cao 3 CS3 B.05 25 Lư thuyết
    10/04/2012 19h30, T3 Thuế 3 CS3 B.06 10 Lư thuyết
    11/04/2012 19h30, T4 Kiểm toán nâng cao 3 CS3 B.01 20 Lư thuyết
MARKETING LTDH6-MK1 09/04/2012 19h30, T2 Quản trị Marketing 4 CS3 B.06 6 Lư thuyết
    10/04/2012 18h00, T3 Quản trị nguồn nhân lực 3 CS3 B.06 17 Lư thuyết
    11/04/2012 19h30, T4 Quản trị tài chính 3 CS3 B.04 34 Lư thuyết
  LTDH6-MK2 09/04/2012 19h30, T2 Quảng cáo và khuyến mại 3 CS3 B.06 7 Lư thuyết
    10/04/2012 18h00, T3 Quản trị nguồn nhân lực 3 CS3 B.06 22 Lư thuyết
    11/04/2012 19h30, T4 Quản trị tài chính 3 CS3 B.05 54 Lư thuyết
NGOẠI NGỮ LTDH6-TA1 10/04/2012 18h00, T3 English for Finance & Banking 4 CS3 B.01 18 Lư thuyết
    11/04/2012 18h00, T4 Foreign Trade 4 CS3 B.03 16 Lư thuyết
  LTDH6-TA2 10/04/2012 18h00, T3 English for Finance & Banking 4 CS3 B.01 13 Lư thuyết
    11/04/2012 18h00, T4 Foreign Trade 4 CS3 B.03 11 Lư thuyết
QUẢN TRỊ LTDH6-QT1 09/04/2012 18h00, T2 Quản trị chuỗi cung ứng 4 CS3 B.06 11 Lư thuyết
KINH DOANH   10/04/2012 19h30, T3 Quản trị hành vi tổ chức 3 CS3 B.03 (blank) Lư thuyết
  LTDH6-QT2 09/04/2012 18h00, T2 Quản trị chuỗi cung ứng 4 CS3 B.06 16 Lư thuyết
    10/04/2012 19h30, T3 Quản trị hành vi tổ chức 3 CS3 B.04 (blank) Lư thuyết
  LTDH6-QT3 09/04/2012 18h00, T2 Quản trị chuỗi cung ứng 4 CS3 B.06 17 Lư thuyết
    10/04/2012 19h30, T3 Quản trị hành vi tổ chức 3 CS3 B.05 (blank) Lư thuyết
TÀI CHÍNH LTDH6-TC 09/04/2012 18h00, T2 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 3 CS3 B.02 14 Lư thuyết
NGÂN HÀNG   10/04/2012 18h00, T3 Nguyên lư và thực hành bảo hiểm 3 CS3 B.04 36 Lư thuyết
    11/04/2012 18h00, T4 Phân tích và đầu tư chứng khoán 3 CS3 B.05 15 Lư thuyết
THẨM ĐỊNH LTDH6-TD 09/04/2012 18h00, T2 Quản trị chiến lược 4 CS3 B.05 (blank) Lư thuyết
GIÁ - KINH   10/04/2012 18h00, T3 Giao tiếp trong kinh doanh 3 CS3 B.02 8 Lư thuyết
DOANH BẤT   11/04/2012 19h30, T4 Thẩm định giá bất động sản 2 CS3 B.06 60 Lư thuyết
ĐỘNG SẢN     18h00, T4 Thẩm định giá thương hiệu 2 CS3 B.05 (blank) Lư thuyết
THƯƠNG MẠI LTDH6-KD 09/04/2012 18h00, T2 Quản trị chiến lược 3 CS3 B.03 21 Lư thuyết
    10/04/2012 18h00, T3 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 CS3 B.05 14 Lư thuyết
    11/04/2012 18h00, T4 Anh văn kinh doanh quốc tế 4B 4 CS3 B.01 47 viết 2
  LTDH6-TM 09/04/2012 18h00, T2 Quản trị chiến lược 3 CS3 B.04 42 Lư thuyết
    10/04/2012 18h00, T3 Kinh doanh quốc tế 3 CS3 B.03 32 Lư thuyết
    11/04/2012 18h00, T4 Anh văn thương mại quốc tế 4B 4 CS3 B.02 43 viết 2
Ghi chú: Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2012
+ CS3, PM2 tại: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, KP1, P. Tân Hưng, Quận 7. KT.TRƯỞNG PH̉NG
P.TRƯỞNG PH̉NG KT-QLCL
                   Nguyễn Thị Ngọc Lan