TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG KHẢO THÍ - QUẢN LƯ CHẤT LƯỢNG
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
CÁC LỚP KHÓA 06 HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐỢT 5 LẦN 1)
từ ngày 15/05/2012 đến ngày 18/05/2012
KHOA LỚP NGÀY THI GIỜ THI MÔN THI ĐVHT ĐỊA ĐIỂM PH̉NG THI SLSV
mỗi pḥng
H̀NH THỨC THI
CÔNG NGHỆ LTDH6-TH 15/05/2012 18h00, T3 Quản trị dự án CNPM 3 PM2 3, 4 15, 40 Thực hành PM
THÔNG TIN   17/05/2012 18h00, T5 Phát triển HTTTKT 3 CS3 A.08 55 Lư thuyết
    18/05/2012 18h00, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.05 1 Lư thuyết
  LTDH6-TK 15/05/2012 18h00, T3 Lập tŕnh kế toán III (VF) 4 PM2 2, 3 50, 25 Thực hành PM
    16/05/2012 19h30, T4 Tin học tài chính 3 PM2 3, 4 37, 38 Thực hành PM
    18/05/2012 18h00, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.05 2 Lư thuyết
KẾ TOÁN LTDH6-KT1 15/05/2012 19h30, T3 Kế toán tài chính 2 nâng cao 3 CS3 B.04, B.05, B.06 43, 43, 44 Lư thuyết
KIỂM TOÁN   16/05/2012 19h30, T4 Thuế 3 CS3 B.07, B.08, B.09 43, 43, 44 Lư thuyết
    17/05/2012 18h00, T5 Tin học kế toán 3 PM2 2, 3, 4 43, 43, 44 Thực hành PM
  LTDH6-KT2 15/05/2012 19h30, T3 Kế toán tài chính 2 nâng cao 3 CS3 B.07, B.08, B.09 43, 44, 44 Lư thuyết
    16/05/2012 19h30, T4 Thuế 3 CS3 B.10, B.11, B.12 43, 44, 44 Lư thuyết
    18/05/2012 18h00, T6 Tin học kế toán 3 PM2 2, 3, 4 43, 44, 44 Thực hành PM
  LTDH6-KT3 15/05/2012 19h30, T3 Kế toán tài chính 2 nâng cao 3 CS3 B.10, B.11, B.12 43, 43, 43 Lư thuyết
    16/05/2012 19h30, T4 Kế toán quốc tế 3 CS3 B.04, B.05, B.06 43, 43, 43 Lư thuyết
    18/05/2012 19h30, T6 Tin học kế toán 3 PM2 2, 3, 4 43, 43, 43 Thực hành PM
  LTDH6-KT4 15/05/2012 19h30, T3 Kế toán tài chính 2 nâng cao 3 CS3 A.08, B.01 50, 49 Lư thuyết
    16/05/2012 18h00, T4 Tin học kế toán 3 PM2 3, 4 50, 49 Thực hành PM
    17/05/2012 19h30, T5 Kế toán quốc tế 3 CS3 A.08, B.01 50, 49 Lư thuyết
    18/05/2012 18h00, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.05 23 Lư thuyết
  LTDH6-KT5 15/05/2012 19h30, T3 Kế toán tài chính 2 nâng cao 3 CS3 B.02, B.03 50, 52 Lư thuyết
    16/05/2012 19h30, T4 Kế toán quốc tế 3 CS3 B.02, B.03 50, 52 Lư thuyết
    17/05/2012 19h30, T5 Tin học kế toán 3 PM2 2, 3, 4 34, 34, 34 Thực hành PM
    18/05/2012 18h00, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.06 14 Lư thuyết
MARKETING LTDH6-MK1 15/05/2012 18h00, T3 Giao tế - PR 4 CS3 B.07, B.08, B.09 38, 38, 39 Lư thuyết
    16/05/2012 18h00, T4 Quảng cáo và khuyến mại 3 CS3 A.08, B.01, B.02 45, 45, 25 Lư thuyết
    18/05/2012 18h00, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.06 2 Lư thuyết
  LTDH6-MK2 15/05/2012 18h00, T3 Giao tế - PR 4 CS3 B.10, B.11, B.12 37, 37, 38 Lư thuyết
    17/05/2012 19h30, T5 Marketing dịch vụ 3 CS3 B.04, B.05, B.06 37, 37, 38 Lư thuyết
NGOẠI NGỮ LTDH6-TA1 16/05/2012 18h00, T4 Advanced Interpretation 4 CS3 B.02, B.03 15, 45 Lư thuyết
    17/05/2012 18h00, T5 English for Tourism & Hospitality 4 CS3 B.01, B.02 45, 15 Lư thuyết
  LTDH6-TA2 15/05/2012 18h00, T3 Advanced Interpretation 4 CS3 A.08, B.01 34, 35 Lư thuyết
    17/05/2012 18h00, T5 English for Tourism & Hospitality 4 CS3 B.02, B.03 25, 44 Lư thuyết
    18/05/2012 18h00, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.06 1 Lư thuyết
QUẢN TRỊ LTDH6-QT1 16/05/2012 18h00, T4 Quản trị quan hệ khách hàng 3 CS3 B.04, B.05, B.06 39, 39, 39 Lư thuyết
KINH DOANH LTDH6-QT2 17/05/2012 19h30, T5 Quản trị quan hệ khách hàng 3 CS3 B.07, B.08, B.09 38, 39, 39 Lư thuyết
  LTDH6-QT3 17/05/2012 19h30, T5 Quản trị quan hệ khách hàng 3 CS3 B.10, B.11, B.12 43, 43, 44 Lư thuyết
    18/05/2012 18h00, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.06 11 Lư thuyết
TÀI CHÍNH LTDH6-TC 16/05/2012 18h00, T4 Quản trị rủi ro tài chính 3 CS3 B.07, B.08, B.09 39, 39, 39 Lư thuyết
NGÂN HÀNG   17/05/2012 18h00, T5 Quản trị tài chính doanh nghiệp NC 4 CS3 B.04, B.05, B.06 39, 39, 39 Lư thuyết
    18/05/2012 18h00, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.06 2 Lư thuyết
THẨM ĐỊNH LTDH6-TD 15/05/2012 18h00, T3 Quy hoạch đô thị 3 CS3 B.02, B.03 50, 55 Lư thuyết
GIÁ - KDBĐS   16/05/2012 19h30, T4 Thẩm định giá doanh nghiệp 2 CS3 A.08, B.01 50, 55 Lư thuyết
    17/05/2012 19h30, T5 Thị trường chứng khoán 3 CS3 B.02, B.03 50, 55 Lư thuyết
THƯƠNG MẠI LTDH6-KD 15/05/2012 18h00, T3 Rủi ro và bảo hiểm trong KDQT 3 CS3 B.04, B.05, B.06 46, 46, 47 Lư thuyết
    17/05/2012 18h00, T5 Thiết lập và thẩm định dự án ĐTQT 3 CS3 B.07, B.08, B.09 46, 46, 47 Lư thuyết
    18/05/2012 18h00, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.05 1 Lư thuyết
  LTDH6-TM 16/05/2012 18h00, T4 Kỹ thuật nghiệp vụ NT NC 3 CS3 B.10, B.11, B.12 46, 46, 46 Lư thuyết
    17/05/2012 18h00, T5 Quản trị Logistics 3 CS3 B.10, B.11, B.12 46, 46, 46 Lư thuyết
    18/05/2012 18h00, T6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 CS3 B.05 2 Lư thuyết
Ghi chú: Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2012      
+ CS3, PM2 tại: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, KP1, P. Tân Hưng, Quận 7. KT.TRƯỞNG PH̉NG
+ Môn tư tưởng HCM dành cho sv nhập học đợt 2 chưa học hoặc không được miễn môn này. P.TRƯỞNG PH̉NG KT-QLCL 
                   Nguyễn Thị Ngọc Lan