TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG KHẢO THÍ - QUẢN LƯ CHẤT LƯỢNG
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
CÁC LỚP KHÓA 06 HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (LẦN 1 ĐỢT 4)
từ ngày 05/03/2012 đến ngày 09/03/2012
KHOA LỚP NGÀY THI GIỜ THI MÔN THI ĐVHT ĐỊA ĐIỂM PH̉NG THI SLSV
mỗi pḥng
H̀NH THỨC THI
CÔNG NGHỆ LTDH6-TH 05/03/2012 18h00, T2 Hệ quản trị CSDL Oracle II 3 PM2 3, 4 28, 28 Thực hành PM
THÔNG TIN   06/03/2012 18h00, T3 Lập tŕnh C# II 3 PM2 3, 4 28, 28 Thực hành PM
    07/03/2012 19h30, T4 Lư thuyết XS và TK toán 3 CS3 B.05 56 Lư thuyết
  LTDH6-TK 05/03/2012 18h00, T2 Kế toán ngân hàng 3 CS3 A.08, B.01 37, 37 Lư thuyết
    07/03/2012 18h00, T4 Lập tŕnh kế toán II (VB.Net) 4 PM2 3, 4 37, 37 Thực hành PM
    08/03/2012 18h00, T5 Kế toán quốc tế 3 CS3 B.07, B.08 37, 37 Lư thuyết
KẾ TOÁN LTDH6-KT1 05/03/2012 19h30, T2 Hệ thống thông tin kế toán 3 CS3 A.14, A.15, A.16 43, 43, 42 Lư thuyết
KIỂM TOÁN   06/03/2012 19h30, T3 Kế toán quốc tế 3 CS3 A.14, A.15, A.16 43, 43, 42 Lư thuyết
    07/03/2012 19h30, T4 Phân tích hệ thống báo cáo tài chính 3 CS3 B.02, B.03, B.04 43, 43, 42 Lư thuyết
  LTDH6-KT2 05/03/2012 19h30, T2 Hệ thống thông tin kế toán 3 CS3 A.08, B.01, B.02 44, 44, 44 Lư thuyết
    06/03/2012 19h30, T3 Kế toán quốc tế 3 CS3 A.08, B.01, B.02 44, 44, 44 Lư thuyết
    07/03/2012 19h30, T4 Phân tích hệ thống báo cáo tài chính 3 CS3 B.07, B.08, B.09 44, 44, 44 Lư thuyết
  LTDH6-KT3 05/03/2012 19h30, T2 Hệ thống thông tin kế toán 3 CS3 B.03, B.04, B.05 43, 42, 42 Lư thuyết
    06/03/2012 19h30, T3 Thuế 3 CS3 B.03, B.04, B.05 43, 42, 42 Lư thuyết
    07/03/2012 19h30, T4 Phân tích hệ thống báo cáo tài chính 3 CS3 B.10, B.11, B.12 43, 42, 42 Lư thuyết
  LTDH6-KT4 05/03/2012 19h30, T2 Kế toán tài chính 1 nâng cao 3 CS3 B.07, B.08 50, 50 Lư thuyết
    06/03/2012 19h30, T3 Thuế 3 CS3 B.07, B.08 50, 50 Lư thuyết
    07/03/2012 19h30, T4 Kiểm toán nâng cao 3 CS3 A.15, A.16 50, 50 Lư thuyết
  LTDH6-KT5 05/03/2012 19h30, T2 Kế toán tài chính 1 nâng cao 3 CS3 B.09, B.10 50, 52 Lư thuyết
    06/03/2012 19h30, T3 Thuế 3 CS3 B.09, B.10 50, 52 Lư thuyết
    07/03/2012 19h30, T4 Kiểm toán nâng cao 3 CS3 A.08, B.01 50, 52 Lư thuyết
MARKETING LTDH6-MK1 05/03/2012 18h00, T2 Quản trị nguồn nhân lực 3 CS3 B.02, B.03 58, 57 Lư thuyết
    07/03/2012 18h00, T4 Quản trị tài chính 3 CS3 A.15, A.16 58, 57 Lư thuyết
    08/03/2012 18h00, T5 Quản trị Marketing 4 CS3 B.09, B.10 58, 57 Lư thuyết
  LTDH6-MK2 05/03/2012 18h00, T2 Quản trị nguồn nhân lực 3 CS3 B.04, B.05 56, 55 Lư thuyết
    07/03/2012 18h00, T4 Quản trị tài chính 3 CS3 A.08, B.01 56, 55 Lư thuyết
    08/03/2012 18h00, T5 Quảng cáo và khuyến mại 3 CS3 B.11, B.12 56, 55 Lư thuyết
NGOẠI NGỮ LTDH6-TA1 05/03/2012 18h00, T2 English for Finance & Banking 4 CS3 B.07, B.08 45, 15 Lư thuyết
    08/03/2012 18h00, T5 Foreign Trade 4 CS3 B.01, B.02 45, 15 Lư thuyết
  LTDH6-TA2 05/03/2012 18h00, T2 English for Finance & Banking 4 CS3 B.08, B.09 25, 45 Lư thuyết
    08/03/2012 18h00, T5 Foreign Trade 4 CS3 B.02, B.03 25, 45 Lư thuyết
QUẢN TRỊ LTDH6-QT1 06/03/2012 18h00, T3 Quản trị chuỗi cung ứng 4 CS3 B.07, B.08 59, 58 Lư thuyết
KINH   08/03/2012 19h30, T5 Quản trị hành vi tổ chức 3 CS3 B.02, B.03 59, 58 Lư thuyết
DOANH LTDH6-QT2 06/03/2012 18h00, T3 Quản trị chuỗi cung ứng 4 CS3 B.09, B.10 58, 58 Lư thuyết
    08/03/2012 19h30, T5 Quản trị hành vi tổ chức 3 CS3 B.04, B.05 58, 58 Lư thuyết
  LTDH6-QT3 06/03/2012 18h00, T3 Quản trị chuỗi cung ứng 4 CS3 B.03, B.04, B.05 44, 43, 43 Lư thuyết
    08/03/2012 19h30, T5 Quản trị hành vi tổ chức 3 CS3 B.07, B.08, B.09 44, 43, 43 Lư thuyết
TÀI CHÍNH LTDH6-TC 06/03/2012 19h30, T3 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 3 CS3 B.11, B.12 58, 57 Lư thuyết
NGÂN HÀNG   07/03/2012 18h00, T4 Nguyên lư và thực hành bảo hiểm 3 CS3 B.02, B.03 58, 57 Lư thuyết
    08/03/2012 19h30, T5 Phân tích và đầu tư chứng khoán 3 CS3 A.08, B.01 58, 57 Lư thuyết
THẨM ĐỊNH LTDH6-TD 05/03/2012 19h30, T2 Giao tiếp trong kinh doanh 3 CS3 B.11, B.12 54, 50 Lư thuyết
GIÁ - KINH   06/03/2012 18h00, T3 Quản trị chiến lược 4 CS3 B.11, B.12 54, 50 Lư thuyết
DOANH BẤT   07/03/2012 18h00, T4 Thẩm định giá bất động sản 2 CS3 B.04, B.05 54, 50 Lư thuyết
ĐỘNG SẢN   08/03/2012 18h00, T5 Thẩm định giá thương hiệu 2 CS3 B.04, B.05 54, 50 Lư thuyết
THƯƠNG MẠI LTDH6-KD 05/03/2012 18h00, T2 Anh văn kinh doanh quốc tế 4B 4 CS3 B.06 69 nói
    06/03/2012 18h00, T3 Anh văn kinh doanh quốc tế 4B 4 CS3 B.06 70 nói
    07/03/2012 18h00, T4 Quản trị chiến lược 3 CS3 B.10, B.11, B.12 47, 46, 46 Lư thuyết
    08/03/2012 19h30, T5 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 CS3 B.10, B.11, B.12 47, 46, 46 Lư thuyết
    09/03/2012 18h00, T6 Anh văn kinh doanh quốc tế 4B 4 CS3 B.04, B.05, B.06 47, 46, 46 viết
  LTDH6-TM 05/03/2012 18h00, T2 Kinh doanh quốc tế 3 CS3 B.10, B.11, B.12 46, 46, 46 Lư thuyết
    06/03/2012 18h00, T3 Quản trị chiến lược 3 CS3 A.08, B.01, B.02 46, 46, 46 Lư thuyết
    07/03/2012 18h00, T4 Anh văn thương mại quốc tế 4B 4 CS3 B.06 68 nói
    08/03/2012 18h00, T5 Anh văn thương mại quốc tế 4B 4 CS3 B.06 70 nói
    09/03/2012 19h30, T6 Anh văn thương mại quốc tế 4B 4 CS3 B.04, B.05, B.06 46, 46, 46 viết
Ghi chú: Tp.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2012
+ CS3, PM2 tại: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, KP1, P. Tân Hưng, Quận 7. KT.TRƯỞNG PH̉NG
P.TRƯỞNG PH̉NG KT-QLCL
                   Nguyễn Thị Ngọc Lan