TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG KHẢO THÍ - QUẢN LƯ CHẤT LƯỢNG
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
CÁC LỚP 08DTA, 09CTA1, 2 - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012
từ ngày 28/03/2012 đến ngày 13/04/2012
Lịch thi lần 1:
KHOA LỚP NGÀY THI GIỜ THI MÔN THI ĐVHT ĐỊA ĐIỂM PH̉NG THI SLSV
mỗi pḥng
H̀NH THỨC THI
NGOẠI NGỮ 08DTA 28/03/2012 10h30, T4 Translation 3 4 PQ 404B 39 Lư thuyết
  29/03/2012 10h30, T5 Interpretation 3 4 PQ 404B 39 Lư thuyết
  30/03/2012 07h00, T6 Foreign Trade 2 (Advanced) 4 PQ 404B 39 Lư thuyết
09CTA1 28/03/2012 07h00, T4 Foreign Trade (fundamental) 4 PQ 404B 52 Lư thuyết
  29/03/2012 07h00, T5 Translation and Interpretation 3 5 PQ 404B 52 Lư thuyết
09CTA2 28/03/2012 08h30, T4 Foreign Trade (fundamental) 4 PQ 404B 41 Lư thuyết
  29/03/2012 08h30, T5 Translation and Interpretation 3 5 PQ 404B 41 Lư thuyết
Lịch thi lần 2:
KHOA LỚP NGÀY THI GIỜ THI MÔN THI ĐVHT ĐỊA ĐIỂM PH̉NG THI SLSV
mỗi pḥng
H̀NH THỨC THI
NGOẠI NGỮ 08DTA 11/04/2012 08h30, T4 Translation 3 4 PQ 404B   Lư thuyết
  12/04/2012 08h30, T5 Interpretation 3 4 PQ 404B   Lư thuyết
  13/04/2012 07h00, T6 Foreign Trade 2 (Advanced) 4 PQ 404B   Lư thuyết
09CTA1 11/04/2012 07h00, T4 Foreign Trade (fundamental) 4 PQ 404B   Lư thuyết
  12/04/2012 07h00, T5 Translation and Interpretation 3 5 PQ 404B   Lư thuyết
09CTA2 11/04/2012 07h00, T4 Foreign Trade (fundamental) 4 PQ 404B   Lư thuyết
  12/04/2012 07h00, T5 Translation and Interpretation 3 5 PQ 404B   Lư thuyết
Ghi chú: Tp.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2012
+ PQ tại Cơ sở 2 số 2C Phố Quang Q.Tân B́nh (gần sân vận động Quân khu 7) KT.TRƯỞNG PH̉NG
P.TRƯỞNG PH̉NG KT-QLCL
                   Nguyễn Thị Ngọc Lan