I. TÊN PHÒNG, TRỤ SỞ:

                                                   - Tên phòng: PHÒNG KHẢO THÍ - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

                                                   - Địa điểm trụ sở chính: 2/4 Trần Xuân Soạn - Q.7 - Tp Hồ Chí Minh (P.108 & P.110)II. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP:   Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng được thành lập theo quyết định số: 1616/QĐ-ĐHTCM ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học

                                                   Tài chính – Marketing (tiền thân là Phòng Khảo thí và Thanh tra đào tạo, được thành lập theo quyết định số: 16/QĐ-ĐHMKT-TC của Hiệu trưởng Trường Đại

                                                   Học Marketing ngày 27.5.2004).

III. CHỨC NĂNG:                      Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ

                                                   chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của trường.IV. NHIỆM VỤ:1  - Xây dựng lịch thi kết thúc học phần, thi trả nợ học phần theo từng học kỳ của năm học căn cứ theo kế hoạch và chương trình đào tạo của các lớp, các khóa đã được Ban Giám hiệu phê duyệt.
2  - Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với phòng Quản lý đào tạo, Khoa Đào tạo tại chức, Khoa Đào tạo sau đại học, các khoa chuyên môn và các phòng chức năng trong công tác tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần; làm thường trực hội đồng thi kết thúc học phần.
3  - Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo và các khoa đào tạo, khoa chuyên môn tổ chức các kỳ thi cuối khóa (thi tốt nghiệp) đối với tất cả các hệ, bậc đào tạo của trường.
4  - Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo trong việc tổ chức và thực hiện tuyển sinh các hệ, bậc đào tạo của trường.
5  - Đề xuất các biện pháp thực hiện việc triển khai các hình thức thi khách quan, công bằng, tiên tiến và phù hợp với tính chất của từng loại học phần; xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc học phần.
6  - Tổ chức quản lý điểm thi học phần; phân tích, xử lý các kết quả thi. Lưu trữ bảng kết quả học tập (bảng điểm gốc) của sinh viên thuộc các bậc, hệ đào tạo của trường (trừ bậc sau đại học).
7  - Ký duyệt và cấp giấy chứng nhận kết quả học tập toàn khóa, bảng điểm học kỳ và năm học; các giấy tờ khác cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng (chính quy, vừa làm vừa học) thuộc thẩm quyền của đơn vị.
8  - Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị thuộc trường; tổ chức tự đánh giá và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng trường đại học theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiến tới thực hiện kiểm định chất lượng chương trình giáo dục.
9  - Làm đầu mối trong công tác nghiên cứu và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, bao gồm các hoạt động: nghiên cứu, khảo sát và tổ chức thăm dò lấy ý kiến giảng viên, các nhà quản lý, sinh viên, cựu sinh viên, người sử dụng lao động về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.
10  - Làm đầu mối trong việc tìm kiếm và phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng.
11  - Thực hiện công tác tổng hợp, lưu trữ và báo cáo thống kê theo quy định.
12  - Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng các văn bản quản lý nội bộ về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.
13  - Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao năng lực làm việc và hiệu quả công tác của đơn vị.
14  - Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao. Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị.
15  - Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.


V. CƠ CẤU TỔ CHỨC:                    Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng hiện có 15 cán bộ, giảng viên, trong đó có 6 nam và 9 nữ, tuổi đời bình quân là 32. Lãnh đạo phòng 02 người (01

                                                           trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng) và 13 nhân viên; Trình độ chuyên môn: 01 Tiến sĩ và 12 Thạc sĩ và 02 cử nhân đại học.Copyright © 2010 Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Tài Chính Marketing - Phòng Khảo Thí - Quản lý chất lượng

Địa chỉ: 2/4 Trần Xuân Soạn - Q.7 - Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3772 0580 - 3872 6789 - 3872 6699 (Số Nội Bộ - 152)   |  Website: www.ufm.edu.vn  |  Email: phongkhaothi@ufm.edu.vn

Bạn sẽ xem nhanh hơn với IE7/8, Firefox, Google Chrome hoặc Safari