THÔNG TIN NHÂN S
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1   ThS. PHẠM THẾ VINH Trưởng phòng, Thạc sĩ, NCS, Giảng viên

Chịu trách nhiệm toàn bộ về các mặt tổ chức và hoạt động của Phòng trước Hiệu trưởng Nhà trường. Lãnh đạo, quản lý chung và toàn diện các mặt công tác của phòng. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các mặt công tác sau:

- Quản lý nhân sự, thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách, nghiên cứu khoa học, phát ngôn chính thức của phòng

- Ký các văn bản theo sự ủy quyền của hiệu trưởng: lịch thi và phân công CBCT các kỳ thi KTHP thuộc phòng quản lý.

- Chủ trì và điều hành các cuộc họp theo kế hoạch hoặc đột xuất của phòng.

- Chỉ đạo phó trưởng phòng giải quyết các công việc đã giao phụ trách.

- Phụ trách các công việc liên quan đến đề thi, chấm thi, điểm thi KTHP.

- Chỉ đạo công tác về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng.

- Tham gia các Hội đồng chuyên môn theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Email: - Điện thoại:
2   NGUYỄN THỊ NGỌC LAN Phó Trưởng phòng, Cử nhân, Chuyên viên

Giúp và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng chỉ đạo công việc sau:

- Quản lý tổ chức thi KTHP bậc ĐH hệ chính quy: Xây dựng kế hoạch thi, ký lịch thi và phân công cán bộ coi thi, chuẩn bị các điều kiện thi, kiểm tra công tác thi; Trực tiếp điều hành các kỳ thi KTHP ở trụ sở chính (2/4 Trần Xuân Soạn)

- Quản lý văn phòng phẩm, máy móc thiết bị: xây dựng kế hoạch, kiểm tra và điều phối văn phòng phẩm, quản lý và kiểm tra máy móc thiết bị

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

- Email:ngoclannguyen@yahoo.com - Điện thoại:
3   ThS. NGUYỄN HỒNG RON Thạc sĩ, Chuyên viên

- Thực hiệc quản lý tổ chức thi và điểm thi KTHP bậc SĐH; quản lý hệ thống dữ liệu điểm; quản lý việc chuyển điểm, xác nhận điểm KTHP; lập báo cáo tổng hợp về công tác quản lý điểm KTHP.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Email: - Điện thoại:
4   ThS. ĐOÀN NGỌC TÂM Thạc sĩ, Chuyên viên

- Thực hiện việc quản lý điểm quá trình, thi KTHP hệ CLC, ĐB, IP, VLVH; quản lý điểm KNM các lớp hệ chính quy.

- Tiếp nhận, xử lý, lưu trữ các đơn từ có liên quan.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Email: - Điện thoại:
5   ThS. NGUYỄN HỒNG DIỄM TRINH Thạc sĩ, Cán sự

- Thực hiện việc quản lý điểm quá trình, thi KTHP hệ chính quy đại trà.

- Tiếp nhận, xử lý, lưu trữ các đơn từ có liên quan.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Email: - Điện thoại:
6   ThS. TRƯƠNG THỊ THU THỦY Thạc sĩ, Cán sự

- Thực hiện việc quản lý điểm quá trình, thi KTHP hệ VB2, LTĐH chính quy.

- Tiếp sinh viên; Sắp xếp và lưu trữ bảng điểm gốc chính quy

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

- Email: - Điện thoại:
7   ThS. PHẠM THANH PHÚ Thạc sĩ, Chuyên viên

- Thực hiện quản lý điểm quá trình, thi KTHP bộ môn GDTC-QP; in danh sách điểm quá trình và thi KTHP CLC, IP, VLVH, SĐH; xây dựng lịch thi và tham gia công tác tổ chức thi KTHP hệ VLVH, SĐH; quét xử lý điểm quá trình, KTHP và in bảng kết quả học tập toàn khóa của SV và học viên.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Email: - Điện thoại:
8   ThS. NGUYỄN PHƯƠNG MAI Thạc sĩ, Cán sự

- Thực hiện việc quản lý đề thi, in ấn đề thi kết thúc học phần các bậc, hệ và chương trình đào tạo; Lập báo cáo về công tác quản lý đề thi.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Email: - Điện thoại:
9   ThS. LÊ NGỌC HẢI Thạc sĩ, Chuyên viên

- Thực hiện việc xây dựng lịch thi, danh sách CBCT, tham gia công tác tổ chức thi KTHP hệ chính quy đại trà, CLC, IP, HELP, VB2, LTĐH, kỹ năng mềm; Lập báo cáo lịch thi và tổ chức thi KTHP.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Email: - Điện thoại:
10  ThS. VŨ MẠNH THÀNH Thạc sĩ, Chuyên viên

- Thực hiện việc quản lý đề thi, in ấn đề thi, danh sách điểm quá trình và thi KTHP các bậc, hệ và chương trình đào tạo.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Email: - Điện thoại:
11   NGUYỄN QUANG VINH Cử nhân (Cao học), Chuyên viên

- Thực hiện việc quản lý chấm thi và lưu trữ bài thi; Thanh toán thù lao CBCT và thù lao chấm thi KTHP.

- Lập báo cáo về công tác tổ chức chấm thi tập trung.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Email: - Điện thoại:
12   ThS. LƯU KHÁNH LINH Thạc sĩ, NCS, Cán sự

- Lập kế hoạch ĐBCL hàng năm của toàn trường.

- Tổng hợp báo cáo kết quả công việc từ các cá nhân thuộc bộ phận ĐBCL thành báo cáo công tác đảm bảo chất lượng giáo dục hàng năm.

- Tổng hợp báo cáo kết quả công việc từ các cá nhân thuộc bộ phận ĐBCL thành báo cáo công tác đảm bảo chất lượng giáo dục hàng năm.

- Giám sát các hoạt động cải tiến chất lượng GD của các đơn vị thuộc trường.

- Xây dựng quy định đảm bảo chất lượng giáo dục toàn trường.

- Lập kế hoạch và triển khai, theo dõi, báo cáo việc thực hiện kế hoạch tự đánh giá cấp trường.

- Lập kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.

- Lập dự trù kinh phí và thanh quyết toán thù lao cho hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục.

- Theo dõi tiến độ thực hiện ngân hàng đề thi kết thúc học phần.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Email: - Điện thoại:
13   PHAN THỊ HƯƠNG Thạc sĩ, Chuyên viên

- Lập kế hoạch và triển khai, báo cáo kết quả các đợt khảo sát sau:(1) Khảo sát thư viện;(2) Khảo sát sinh viên tốt nghiệp (từ 6 tháng đến 1 năm) về tình hình việc làm và thu nhập; (3) Khảo sát doanh nghiệp về chất lượng chương trình đào tạo.

- Lập kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện dự giờ; Theo dõi kế hoạch và lịch trình dự giờ của Khoa; Tổng hợp kết quả dự giờ từ các Khoa gửi về thành báo cáo chung toàn trường.

- Tham gia hỗ trợ hoạt động tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, xây dựng qui định đảm bảo chất lượng.

- Quản lý và thanh quyết toán quỹ hoạt động phòng.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Email: - Điện thoại:
14   NGUYỄN THỊ THANH THẢO  Cử nhân, Nhân viên

- Kiểm tra lịch tuần, thông báo lãnh đạo phòng.

- Tiếp nhận, lưu trữ các văn bản đến, lịch tuần và phổ biến thông tin.

- Tổng hợp kế hoạch và báo cáo công tác từng tháng/quí/năm từ các bộ phận thuộc phòng.

- Ghi chép, lưu trữ biên bản các cuộc họp của phòng, hội thảo, hội nghị do phòng tổ chức.

- Quản lý, đề xuất văn phòng phẩm, vật tư thiết bị phục vụ công tác phòng.

- Thực hiện và theo dõi các hoạt động như: thi đua khen thưởng, ngày giờ làm việc của nhân viên, tiền lương, nghỉ phép, thuế thu nhập cá nhân.

- Cập nhật tài liệu về công tác ĐBCL.

- Tham gia xây dựng qui định đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Quản lý hồ sơ minh chứng cho báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục.

- Quản lý hồ sơ minh chứng cho báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Email: - Điện thoại:
15  PHẠM THỊ HƯƠNG  Tiến sĩ, Giảng viên

- Lập kế hoạch và triển khai, báo cáo kết quả các đợt khảo sát sau:

- (1) Khảo sát sinh viên năm cuối về chất lượng khóa học.

- (2) Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên (đối với các lớp đại học chính qui) học kỳ đầu, học kỳ cuối của năm học.

- (3) Các loại khảo sát khác khi có yêu cầu của Ban Giám hiệu

- Xây dựng qui trình khảo sát các bên liên quan

- Quản lý website đảm bảo chất lượng: cập nhật qui định, thông tin, hình ảnh về hoạt động đảm bảo chất lượng của trường

- Tham gia hỗ trợ hoạt động tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

- Phối hợp với các phòng, khoa về hoạt động bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ; tổ chức hội thảo và báo cáo chuyên đề liên quan đến đảm bảo chất lượng giáo dục

- Xây dựng qui định đảm bảo chất lượng (nội dung về hoạt động khảo sát)

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

- Email: - Điện thoại:

Copyright © 2010 Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Tài Chính Marketing - Phòng Khảo Thí - Quản lý chất lượng

Địa chỉ: 2/4 Trần Xuân Soạn - Q.7 - Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3772 0580 - 3872 6789 - 3872 6699 (Số Nội Bộ - 152)   |  Website: www.ufm.edu.vn  |  Email: phongkhaothi@ufm.edu.vn

Bạn sẽ xem nhanh hơn với IE7/8, Firefox, Google Chrome hoặc Safari