TRƯỜNG ĐH TI CHNH - MARKETING CỘNG HA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHNG KHẢO TH & TTĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phc
KẾT QUẢ ĐIỂM THI TRẢ NỢ HỌC PHẦN (DIỆN GHP LỚP)
HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2009 - 2010
HỌ TN LỚP MN LỚP ĐIỂM
        GHP Số Chữ
Nguyen Hoang Nguyen 04CKT4 Ke toan oi chieu 07CKT1 5 Năm  
Nguyen Hoang Nguyen 04CKT4 Kiem toan 07CKT1 5 Năm  
Nguyen Hoang Nguyen 04CKT4 Ke toan tai chnh doanh nghiep 2 08CKT2 5 Năm  
Nguyen Hoang Nguyen 04CKT4 Tin hoc ke toan 07CKT1 7 Bảy  
Nguyen Hoang Nguyen 04CKT4 Th trng chng khoan 07CKT1 7 Bảy  
Nguyen Hoang Nguyen 04CKT4 Kinh te vi mo 09CKT 5 Năm  
Tran Th Hng Phan 05CKT1 Kinh te vi mo 09CKT 5 Năm  
Nguyen Th Thanh Hoa 05CKT2 Ke toan quan tr 07CKT1 7 Bảy  
Hoang Th Kim Lien 05CKT2 Tin hoc ke toan 07CKT1 1 Một  
Hoang Th Kim Lien 05CKT2 Ke toan quan tr 07CKT1 2 Hai  
Le Th My Loan 05CKT2 Ke toan quan tr 07CKT2 3 Ba  
Le Th My Loan 05CKT2 Phan tch hoat ong kinh doanh 07CKT2 6 Su  
Lu Nht Thao 05CKT3 Tin hoc ke toan 07CKT1 5 Năm  
Tran Hoang Ngoc Mai 05DKT1 Quy hoach tuyen tnh 08DQH 6 Su  
Tran Hoang Ngoc Mai 05DKT1 Mang Internet 08DKT 7 Bảy  
Pham Th Thu Nga 05DKT1 Ke toan tai chnh 2 07DTC 0 Khng  
Pham Th Thu Nga 05DKT1 Tin hoc ke toan 06DKT 1 Một  
Le Th To Nh 05DKT1 Tin hoc ke toan 06DKT 5 Năm  
Mai Th Thao 05DKT1 Tin hoc ke toan 06DKT 2 Hai  
Ngo Th Thien 05DKT1 Tin hoc ke toan 06DKT 4 Bốn  
Phan Huynh Minh Tu 05DKT1 Ke toan tai chnh 2 07DTC 0 Khng  
Tran Th Phng Anh 05DKT2 Tin hoc ke toan 06DKT 6 Su  
Hoang Bao Thach 05DKT2 Tin hoc ke toan 06DKT 0 Khng  
Hoang Bao Thach 05DKT2 Tin hoc ke toan 06DKT 0 Khng  
Hong Th Thu Hien 06CKT1 Th trng chng khoan 07CKT2 5 Năm  
Vu Th Thanh Hng 06CKT1 Kiem toan 07CKT2 5 Năm  
Vu Th Thanh Hng 06CKT1 Toan cao cap 09CKT 1 Một  
Le Th Hng 06CKT1 Kiem toan 07CKT1 6 Su  
Nguyen Th Cam Lai 06CKT1 Tin hoc ke toan 07CKT1 8 Tm  
Trnh Th Thanh Thuy 06CKT1 Ke toan tai chnh 2 08CTK 0 Khng  
Trnh Th Thanh Thuy 06CKT1 Phan tch hoat ong kinh doanh 07CKT1 6 Su  
Trnh Th Thanh Thuy 06CKT1 Tin hoc ke toan 07CKT1 5 Năm  
Trnh Th Thanh Thuy 06CKT1 Ke toan quan tr 07CKT1 5 Năm  
Trnh Th Thanh Thuy 06CKT1 Toan cao cap 09CKT 5 Năm  
Tran Nguyen Cam Tu 06CKT1 Th trng chng khoan 07CKT2 5 Năm  
inh Th Kieu Van 06CKT1 Kiem toan 07CKT1 5 Năm  
Le Huynh Kim Chi 06CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 1 Một  
Le Huynh Kim Chi 06CKT2 Tin hoc ke toan 07CKT1 7 Bảy  
Phan Th Phng Thao 06CKT2 Th trng chng khoan 07CKT1 8 Tm  
Vu Th Hoai Thng 06CKT2 Th trng chng khoan 07CKT2 1 Một  
Tran Ngoc Van 06CKT2 Tin hoc ke toan 07CKT2 5 Năm  
Nguyen Hoang An 06DKT Th trng chng khoan 07DNH 0 Khng  
o Ngoc Van Anh 06DKT Th trng chng khoan 07DKT 3 Ba  
Vu Gia Bao 06DKT Ke toan tai chnh 3 07DKT 5 Năm  
Nguyen Thuy Bnh 06DKT Ke toan tai chnh 1 08DKT 5 Năm  
Nguyen Thuy Bnh 06DKT Th trng chng khoan 07DKT 5 Năm  
Nguyen Thuy Bnh 06DKT Mang Internet 08DKT 4 Bốn  
Nguyen Thuy Bnh 06DKT Quy hoach tuyen tnh 08DKT 3 Ba  
Nguyen Bui My Hang 06DKT Quan tr hoc 08DNH1 3 Ba  
Le Th Thu Ha 06DKT Th trng chng khoan 07DKT 6 Su  
Nguyen Th Kim Hoang 06DKT Nguyen ly thong ke kinh te 07DTC 7 Bảy  
Vo Th Ngoc Hue 06DKT Th trng chng khoan 07DKT 6 Su  
Phan Th Thu Lac 06DKT Th trng chng khoan 07DKT 2 Hai  
Trng Th My Le 06DKT Quy hoach tuyen tnh 08DKT 5 Năm  
Dng Th Kim Loan 06DKT Ke toan tai chnh 1 08DKT 6 Su  
Dng Th Kim Loan 06DKT Th trng chng khoan 07DKT 2 Hai  
Le Th M 06DKT Th trng chng khoan 07DNH 7 Bảy  
Nguyen Th Thanh Nga 06DKT Th trng chng khoan 07DKT 5 Năm  
Tran Nguyen Thuan Nguyen 06DKT Th trng chng khoan 07DNH 6 Su  
Phan Th Thanh Nhan 06DKT Ke toan tai chnh 2 07DTC 0 Khng  
Nguyen Th Yen Nhi 06DKT Nguyen ly ke toan 07DTH 6 Su  
Nguyen Th Yen Nhi 06DKT Th trng chng khoan 07DKT 5 Năm  
ang Th Quynh Nh 06DKT Th trng chng khoan 07DKT 3 Ba  
Pham Th Ngoc Nhung 06DKT Th trng chng khoan 07DKT 5 Năm  
Ha Th Thuy Quyen 06DKT Th trng chng khoan 07DKT 5 Năm  
Nguyen Th Hoai Thu 06DKT Th trng chng khoan 07DKT 5 Năm  
Loc Th Thu Tram 06DKT Th trng chng khoan 07DNH 7 Bảy  
Loc Th Thu Tram 06DKT Tam ly hoc ai cng 09DMA2 5 Năm  
Tran Ngoc Ha Uyen 06DKT Th trng chng khoan 07DNH 8 Tm  
Dung Thuy Vi 06DKT Ke toan tai chnh 1 08DKT 5 Năm  
Dung Thuy Vi 06DKT Th trng chng khoan 07DKT 5 Năm  
Nguyen Hoang Vy 06DKT Th trng chng khoan 07DNH 7 Bảy  
Nguyen Minh Anh 07CKT1 Ke toan tai chnh doanh nghiep 2 08CKT1 5 Năm  
Nguyen Minh Anh 07CKT1 Mang Internet 08CKT1 5 Năm  
Vu Th Van Anh 07CKT1 Ke toan tai chnh doanh nghiep 2 08CKT1 5 Năm  
Pham Nhat Duy 07CKT1 Thue 07CTH 0 Khng  
Pham Nhat Duy 07CKT1 Thue 07CTK 5 Năm  
Nguyen Th My Hao 07CKT1 Toan cao cap 09CKT 5 Năm  
Trng Tran Huy 07CKT1 Ke toan doanh nghiep thng mai 08CKT2 5 Năm  
Trng Tran Huy 07CKT1 Ke toan tai chnh 2 08CTK 0 Khng  
Trng Tran Huy 07CKT1 Thue 07CTK 3 Ba  
Trương Tấn Huy 07CKT1 Ke toan tai chnh 2 08CKT1 5 Năm  
Tran Th Thanh Huyen 07CKT1 Kinh te vi mo 08CTK 3 Ba  
Nguyen Th Huyen 07CKT1 Thue 07CTK 0 Khng  
Nguyen Th Huyen 07CKT1 Ke toan doanh nghiep thng mai 08CKT1 0 Khng  
Nguyen Th Huyen 07CKT1 Ke toan tai chnh doanh nghiep 2 08CKT1 0 Khng  
Le Th Thanh Huyen 07CKT1 Mang Internet 08CKT1 6 Su  
Nguyen Sn Huynh 07CKT1 Toan cao cap 09CKT 6 Su  
Nguyen Hoang Lam 07CKT1 Ke toan doanh nghiep thng mai 08CKT1 5 Năm  
Tran Hieu Liem 07CKT1 Ke toan doanh nghiep thng mai 08CKT1 9 Chn  
Tran Hieu Liem 07CKT1 Ke toan tai chnh 2 08CKT1 5 Năm  
Nguyen Th Thuy Loan 07CKT1 Thue 07CTK 6 Su  
Mai Th Ha Nguyen 07CKT1 Soan thao van ban 09CQT1 6 Su  
Mai Th Ha Nguyen 07CKT1 Toan cao cap 09CKT 5 Năm  
Nguyen Tan Tai 07CKT1 Nguyen ly ke toan 09CKT 6 Su  
Nguyen Tan Tai 07CKT1 Toan cao cap 09CKT 3 Ba  
o Thanh Thao 07CKT1 Thue 07CTK 6 Su  
Ho Lan Thao 07CKT1 Toan cao cap 09CKT 6 Su  
Nguyen Th Thanh Thuy 07CKT1 Thue 07CTK 5 Năm  
Bui Th Thanh Van 07CKT1 Mang Internet 08CKT1 6 Su  
Pham Hoang Vu 07CKT1 Nguyen ly ke toan 09CKT 5 Năm  
Pham Hoang Vu 07CKT1 Toan cao cap 09CKT 3 Ba  
oan Th My Xuan 07CKT1 Toan cao cap 09CKT 0 Khng  
Đon Thị Mỹ Xun 07CKT1 Ke toan doanh nghiep thng mai 08CKT1 5 Năm  
Lu Thuy Anh 07CKT2 Thanh toan trong nc va quoc te 08CKQ 6 Su  
Cam Th anh 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 9 Chn  
Nguyen Th Bao Chau 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 5 Năm  
Quan My Chau 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 8 Tm  
Nguyen Th Thanh Hang 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 5 Năm  
Nguyen Manh Hoang Vy Ha 07CKT2 Ke toan doanh nghiep thng mai 08CKT2 3 Ba  
Nguyen Th Thu Ha 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 7 Bảy  
Nguyen Th Thu Hoa 07CKT2 Phap luat kinh te 09CTM 5 Năm  
Lu Thanh Hng 07CKT2 Thanh toan trong nc va quoc te 08CTM2 5 Năm  
Nguyen Ngoc Huyen 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 6 Su  
Nguyen Thanh Liem 07CKT2 Ke toan tai chnh doanh nghiep 2 08CKT2 5 Năm  
Nguyen Th My Linh 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 4 Bốn  
Ha Minh Man 07CKT2 Thanh toan trong nc va quoc te 08CKQ 7 Bảy  
Ha Minh Man 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 5 Năm  
Lo Th Nguyet 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 5 Năm  
Ly Thanh Bao Nhi 07CKT2 Ke toan doanh nghiep thng mai 08CKT2 4 Bốn  
Ly Thanh Bao Nhi 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 6 Su  
Ly Thanh Bao Nhi 07CKT2 Thue 07CTK 8 Tm  
Bui Th Bch Nhung 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 6 Su  
Dng Kim Phng 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 5 Năm  
Tran Th Diem Phng 07CKT2 Ke toan tai chnh 2 08CTK 5 Năm  
Tran Th Diem Phng 07CKT2 Thanh toan trong nc va quoc te 08CKQ 5 Năm  
Vng My Phng 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 2 Hai  
Pham Th Phc 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 3 Ba  
Nguyễn Long Kim Phụng 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 1 Một  
Phạm Thị Phước 07CKT2 Thue 07CTK 6 Su  
Huynh Th Truc Quynh 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 3 Ba  
Huynh Th Truc Quynh 07CKT2 Ke toan tai chnh doanh nghiep 2 08CKT2 5 Năm  
Huynh Th Truc Quynh 07CKT2 Ke toan doanh nghiep thng mai 08CKT2 3 Ba  
Nguyen Th Thu Sang 07CKT2 Mang Internet 08CKN 6 Su  
Nguyen Th Thu Sang 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 5 Năm  
Tran Ngoc an Thanh 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 1 Một  
Pham Th Yen Thanh 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 7 Bảy  
Bui Th Trung Thao 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 2 Hai  
Bui Th Trung Thao 07CKT2 Thanh toan trong nc va quoc te 08CTM2 5 Năm  
Le Th Thu Thao 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 5 Năm  
Van Thu Van Thao 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 2 Hai  
Pham Th Anh Thi 07CKT2 Thanh toan trong nc va quoc te 08CTM2 5 Năm  
Tran Trng Thanh Thuy 07CKT2 Thanh toan trong nc va quoc te 08CTM2 5 Năm  
Ngo Khanh Tran 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 6 Su  
Huynh Ngoc Ha Trang 07CKT2 Thue 07CTK 5 Năm  
Huynh Ngoc Ha Trang 07CKT2 Thanh toan trong nc va quoc te 08CKQ 5 Năm  
Ho Nguyen Huyen Trang 07CKT2 Thanh toan trong nc va quoc te 08CTM2 5 Năm  
Ho Nguyen Huyen Trang 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 6 Su  
Ho Nguyen Huyen Trang 07CKT2 Ke toan tai chnh doanh nghiep 2 08CKT2 5 Năm  
Vo Th Thuy Trang 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 7 Bảy  
Vo Th Thuy Trang 07CKT2 Mang Internet 08CKT2 8 Tm  
Nguyen Th Hoai Trang 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 2 Hai  
Nguyen Ngoc Phng Trinh 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 2 Hai  
Pham Th Thanh Truc 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 8 Tm  
Pham Th Thanh Truc 07CKT2 Thue 07CTK 6 Su  
Le Th Xuan Truc 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 6 Su  
Nguyen c Tuan 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 5 Năm  
o Trng Thao Uyen 07CKT2 Thanh toan trong nc va quoc te 08CTM2 5 Năm  
Phan Phng Uyen 07CKT2 Toan cao cap 09CKT 2 Hai  
Huynh Th Thuy Van 07CKT2 Thanh toan trong nc va quoc te 08CTM2 7 Bảy  
Thai Tran My Van 07CKT2 Ke toan doanh nghiep thng mai 08CKT2 9 Chn  
Thai Tran My Van 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 5 Năm  
Thai Tran My Van 07CKT2 Thue 07CTK 8 Tm  
Thai Tran My Van 07CKT2 Ke toan tai chnh doanh nghiep 2 08CKT2 5 Năm  
Nguyen Hoang Xuan Vi 07CKT2 Thanh toan trong nc va quoc te 08CKQ 6 Su  
Nguyen Hoang Xuan Vi 07CKT2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 6 Su  
Pham Th Anh Vy 07CKT2 Ke Toan Tai chnh 4 07CTK 4 Bốn  
Nguyen Thanh Xuan 07CKT2 Thanh toan trong nc va quoc te 08CTM2 5 Năm  
Tran Hai Yen 07CKT2 Thue 07CTK 0 Khng  
Tran Hai Yen 07CKT2 Thanh toan trong nc va quoc te 08CKQ 0 Khng  
Trần Hải Yến 07CKT2 Nhng ng/ly c ban cua ch/ngha MLN 1 09CKT 5 Năm  
Phan Thị Minh Hảo 07DKT Nguyen ly thong ke kinh te 07DTC 3 Ba  
Phan Thị Minh Hảo 07DKT Phap luat ai cng 08DQT 5 Năm  
Pham Th Huyen 07DKT Toan cao cap 09DKT 5 Năm  
Nguyen Th Thu Tam 07DKT Nguyen ly ke toan 08DQT 7 Bảy  
Tran Tai 07DKT Ke toan tai chnh 1 08DKT 7 Bảy  
Huynh Th Ngoc Thanh 07DKT Nguyen ly ke toan 08DQT 4 Bốn  
Phng Th Thanh Xuan 07DKT Toan cao cap 09DNH2 1 Một  
Nguyen Th Ngoc anh 08CKN Phap luat kinh te 09CKB 6 Su  
Van Th Ngoc Bch 08CKN Kinh te vi mo 09CQT2 5 Năm  
Vu Th Kim Cuc 08CKN Phap luat kinh te 09CTK 5 Năm  
Nguyen Th Diem 08CKN Kinh te vi mo 08CTK 5 Năm  
Vo Van Dung 08CKN Nguyen ly ke toan 09CKN1 9 Chn  
L Nguyễn Ngọc Hiếu 08CKN Mang Internet 08CKN 7 Bảy  
Tran S Hong 08CKN Phap luat kinh te 09CKB 7 Bảy  
Hoang Van Hng 08CKN Anh van can ban 1 09CKN1 4 Bốn  
Vo Th Mai Lan 08CKN Toan cao cap 09CKT 5 Năm  
Vo Th Mai Lan 08CKN Phap luat kinh te 09CTM 5 Năm  
Vo Th Lua 08CKN Nguyen ly ke toan 09CKN1 9 Chn  
Van Th To Nga 08CKN Kinh te vi mo 09CKN1 7 Bảy  
Van Th To Nga 08CKN Nguyen ly ke toan 09CKN1 5 Năm  
Nguyen Th Kim Ngan 08CKN Nguyen ly ke toan 08CDL 0 Khng  
Nguyen Th Kim Ngan 08CKN Nguyen ly ke toan 09CKT 8 Tm  
ang Nguyen Nguyen Ngoc 08CKN Phap luat kinh te 09CTM 5 Năm  
Trng Th Nguyet 08CKN Kinh te vi mo 08CTK 5 Năm  
Hoang Minh Nhat 08CKN Kinh te vi mo 09CKT 3 Ba  
Phung Hoang iep 08CKN Kinh te vi mo 09CKT 3 Ba  
Tran Th Yen Oanh 08CKN Nguyen ly ke toan 09CKT 5 Năm  
Nguyen Vu Kieu Phng 08CKN Nguyen ly ke toan 09CKN1 5 Năm  
Hoang Th Quyen 08CKN Nguyen ly ke toan 09CKN1 7 Bảy  
Tran Th Nh Quynh 08CKN Phap luat kinh te 09CTM 5 Năm  
Pham Th Tuyet Sng 08CKN Kinh te vi mo 09CKN1 5 Năm  
Tran Vu Kim Tam 08CKN Nguyen ly ke toan 09CKN1 6 Su  
Nguyen Th Hue Thanh 08CKN Phap luat kinh te 09CTM 5 Năm  
Vi Lu Anh Th 08CKN Phap luat kinh te 09CKB 6 Su  
Tran Th Thanh Thuy 08CKN Phap luat kinh te 09CKB 7 Bảy  
Tran Th Thanh Thuy 08CKN Kinh te vi mo 09CQT2 7 Bảy  
Tran Le Huyen Trang 08CKN Tin hoc ai cng 09CKN1 8 Tm  
Tiet My Trinh 08CKN Nhng ng/ly c ban cua ch/ngha MLN 1 09CKN1 5 Năm  
Lng Quang Nguyen Viet 08CKN Nguyen ly ke toan 09CKN1 8 Tm  
Nguyễn thị Hoa 08CKT1 Toan kinh te 07CQT1 5 Năm  
Trieu Van Hoang 08CKT1 Anh van can ban 1 09CKN2 7 Bảy  
Nguyen Th Kim Hoa 08CKT1 Tin hoc ai cng 09CKN2 5 Năm  
Nguyen Th Kim Hoa 08CKT1 Anh van can ban 1 09CKN2 6 Su  
Pham Th My Lin 08CKT1 Anh van can ban 1 09CKN2 7 Bảy  
Nguyen Th Hng Ly 08CKT1 Anh van can ban 1 09CKN2 7 Bảy  
Le Th Ly 08CKT1 Nguyen ly ke toan 09CKN2 5 Năm  
Le Th Ly 08CKT1 Anh van can ban 1 09CKN2 6 Su  
Vo Th Nguyen Nga 08CKT1 Anh van can ban 1 09CKN2 5 Năm  
Tran Kim Ngan 08CKT1 Ke toan tai chnh 08CQT2 0 Khng  
ang Thuy Nhung 08CKT1 Tin hoc ai cng 09CKN2 6 Su  
Nguyen Kieu Mai Phng 08CKT1 Anh van can ban 1 09CKN2 5 Năm  
Nguyen Kieu Mai Phng 08CKT1 Nguyen ly ke toan 09CKN2 5 Năm  
Pham Ngoc Thang 08CKT1 Nguyen ly ke toan 09CKN2 3 Ba  
Thai Th Ngoc Thanh 08CKT1 Anh van can ban 1 09CKN2 5 Năm  
Nguyen Th Hoai Thanh 08CKT1 Anh van can ban 1 09CKN2 5 Năm  
Nguyen Th Hoai Thu 08CKT1 Ke toan tai chnh 08CQT2 0 Khng  
Nguyen Th Hoai Thu 08CKT1 Anh van chuyen nganh 07CKB 0 Khng  
Tran Th Dieu Thuy 08CKT1 Tin hoc ai cng 09CKN2 6 Su  
Tran Th Dieu Thuy 08CKT1 Anh van can ban 1 09CKN2 7 Bảy  
Huynh Van Ti 08CKT1 Anh van can ban 1 09CKT 6 Su  
Tran Cao Tr 08CKT1 Toan cao cap 09CKQ 4 Bốn  
Trng Th Kim Tuyen 08CKT1 Anh van can ban 1 09CKN2 7 Bảy  
Tran Kim Tuyen 08CKT1 Anh van can ban 1 09CKT 5 Năm  
Vu Th Mai Uyen 08CKT1 Nguyen ly ke toan 09CKN2 9 Chn  
Le Th Tuyet Anh 08CKT2 Marketing quoc te 07CKQ 0 Khng  
Nguyen Th Minh anh 08CKT2 Anh van can ban 1 09CKT 5 Năm  
o Van Duy 08CKT2 Anh van can ban 1 09CKT 5 Năm  
Nguyen Quang Duy 08CKT2 Anh van can ban 1 09CKN1 5 Năm  
Le Th Hng 08CKT2 Anh van can ban 1 09CKT 7 Bảy  
Tran Th Kien 08CKT2 Anh van can ban 1 09CKT 4 Bốn  
inh Quang Lam 08CKT2 Anh van can ban 1 09CKN1 2 Hai  
Chau Th My Thu 08CKT2 Anh van can ban 1 09CKT 6 Su  
Tran Th Bao Tram 08CKT2 Toan cao cap 09CKT 0 Khng  
Chau Th Hong Yen 08DKN Kinh te vi mo 1 09DTC 5 Năm  
Nguyen Th Thuy Hang 08DKT Nguyen ly ke toan 08DTM 5 Năm  
Le Ky Phong 08DKT Kinh te vi mo 09DTK 3 Ba  
Phan Nguyen Quynh Tran 08DKT Tam ly hoc ai cng 09DMA2 5 Năm  
Pham Gia Luan 04DMA2 PR 06DMA1 5 Năm  
Tong Van Tung 05CMA1 Quan tr chieu th 07CMA2 6 Su  
Nguyen Van Bnh 05CMA2 Nguyen ly ke toan 09CKN2 0 Khng  
Nguyen Tuan at 05CMA2 Kinh te vi mo 09CDL 6 Su  
Tran Th Ngoc Quynh 05CMA2 Toan cao cap 09CTD 5 Năm  
Tran Cao Nhat Thanh 05CMA2 Quan tr san pham 07CMA2 5 Năm  
Hoang Th Cam Vi 05CMA2 Quan tr chieu th 07CMA1 7 Bảy  
Nguyen Phuc Hoan 05DMA1 Thong ke kinh doanh 08DMA 0 Khng  
Nguyen Phuc Hoan 05DMA1 Quy hoach tuyen tnh 08DMA 0 Khng  
Tran Th Thien Phuc 05DMA1 Quan tr Marketing 07DMA1 6 Su  
Tran Th Thien Phuc 05DMA1 Quy hoach tuyen tnh 08DQH 5 Năm  
Tran Th Thien Phuc 05DMA1 Thong ke kinh doanh 08DTM 5 Năm  
Tran Th Thien Phuc 05DMA1 Mang Internet 08DQT 6 Su  
Tran Anh Vu 05DMA1 Quan tr hoc 08DMA 0 Khng  
Tran Duy Khanh 05DMA2 Quan tr thng hieu 06DMA2 5 Năm  
Tran Duy Khanh 05DMA2 Quan tr phan phoi 06DMA2 5 Năm  
Tran nh Khiem 06CMA1 Toan kinh te 07CQT1 0 Khng  
Tran nh Khiem 06CMA1 Quan tr san pham 07CMA1 0 Khng  
Tran nh Khiem 06CMA1 Anh van can ban 1 09CKN2 0 Khng  
Tran nh Khiem 06CMA1 Toan cao cap 09CKN2 0 Khng  
oan Th Kim Ngan 06CMA1 Kinh te vi mo 08CTK 0 Khng  
o Th Tuyet Nhung 06CMA1 Anh van chuyen nganh 07CTD 0 Khng  
o Th Tuyet Nhung 06CMA1 Kinh te vi mo 08CTK 2 Hai  
Vo Th Nh Quynh 06CMA1 Tin hoc ai cng 09CKN1 9 Chn  
Thai Th Viet Thanh 06CMA1 Toan kinh te 08CDL 5 Năm  
Thai Th Viet Thanh 06CMA1 Quan tr phan phoi 07CMA1 6 Su  
Thai Th Viet Thanh 06CMA1 He thong thong tin quan ly 07CKB 6 Su  
Thai Th Viet Thanh 06CMA1 Thong ke kinh doanh 08CKQ 5 Năm  
Thai Th Viet Thanh 06CMA1 Quan ly chat lng 08CKQ 7 Bảy  
Tran Th Thuy Trang 06CMA1 Toan cao cap 09CTM 0 Khng  
Trnh Minh Cng 06CMA2 Quan tr san pham 07CMA2 5 Năm  
Trnh Minh Cng 06CMA2 Thc hanh nghe nghiep 07CTK 0 Khng  
Phan Th My Dieu 06CMA2 Anh van chuyen nganh 07CKB 0 Khng  
Nguyen Th Hoa 06CMA2 Marketing can ban 08CKT2 7 Bảy  
Nguyen Th Hoa 06CMA2 Toan kinh te 07CQT2 0 Khng  
Huynh Th Mai Linh 06CMA2 Nguyen ly ke toan 08CDL 4 Bốn  
Huynh Th Mai Linh 06CMA2 Quan tr ban hang 07CMA2 5 Năm  
Huynh Th Mai Linh 06CMA2 Toan kinh te 07CQT2 1 Một  
Huynh Th Mai Linh 06CMA2 Thong ke kinh doanh 08CTM1 4 Bốn  
Huynh Th Mai Linh 06CMA2 Quan ly chat lng 08CTM2 3 Ba  
o Thanh Phu 06CMA2 Toan cao cap 09CKT 5 Năm  
Tran Nguyen Hong Thi 06CMA2 Toan cao cap 09CQT2 5 Năm  
Nguyen Th Thu Trang 06CMA2 Toan cao cap 09CKB 6 Su  
o Ngoc Bch Van 06CMA2 Toan cao cap 09CQT2 5 Năm  
Nguyen Th Kim Yen 06CMA2 Toan cao cap 09CKB 6 Su  
inh Nguyen Thanh Danh 06DMA1 Thc hanh nghe nghiep 1 07DTM 0 Khng  
Pham Lam Giang 06DMA1 Thong ke kinh doanh 08DKQ 5 Năm  
Chang Ly Thanh Long 06DMA1 Marketing can ban 08DTD2 5 Năm  
Le Th Thanh Ly 06DMA1 Thong ke kinh doanh 08DDL 6 Su  
Pham Phc Nguyen 06DMA1 Kinh te lng 07DMA2 0 Khng  
Pham Phc Nguyen 06DMA1 Quy hoach tuyen tnh 08DMA 0 Khng  
Pham Phc Nguyen 06DMA1 Quan tr tai chnh 06DDL 9 Chn  
ang Th Hong Phan 06DMA1 Thong ke kinh doanh 08DMA 5 Năm  
Le Thanh Thao 06DMA1 Ly thuyet xac suat va thong ke 08DKB 8 Tm  
Le Thanh Thao 06DMA1 Phap luat ai cng 08DQT 8 Tm  
Pham Anh Tuan 06DMA1 Kinh te v mo 08DMA 0 Khng  
Pham Anh Tuan 06DMA1 Giao tiep kinh doanh 07DTC 7 Bảy  
Pham Anh Tuan 06DMA1 Ly thuyet xac suat va thong ke 08DKB 5 Năm  
Pham Anh Tuan 06DMA1 Thong ke kinh doanh 08DMA 4 Bốn  
Pham Anh Tuan 06DMA1 Toan cao cap 09DTC 6 Su  
Pham Anh Tuan 06DMA1 Kinh te vi mo 1 09DTC 0 Khng  
Ngo Vu Xuan Yen 06DMA1 Quan tr chien lc 07DMA2 8 Tm  
Ngo Vu Xuan Yen 06DMA1 Thong ke kinh doanh 08DMA 0 Khng  
Ngo Vu Xuan Yen 06DMA1 Quy hoach tuyen tnh 07DKQ 1 Một  
Le Th Thuy An 06DMA2 Toan cao cap 09DMA1 5 Năm  
Le Th Thuy An 06DMA2 Tin hoc ai cng 09DTH 5 Năm  
Vu Cao Cng 06DMA2 Thong ke kinh doanh 08DQH 5 Năm  
Nguyen Tran Linh Lan 06DMA2 Toan cao cap 09DMA1 5 Năm  
Hoang Minh Liem 06DMA2 Kinh te v mo 08DMA 6 Su  
o Ngoc Bao Minh 06DMA2 Thc hanh nghe nghiep 2 07DMA2 0 Khng  
Vu Hoang Nguyen 06DMA2 Toan cao cap 09DTC 5 Năm  
Nguyen ao Nhat 06DMA2 Mang Internet 08DQT 5 Năm  
Nguyen ao Nhat 06DMA2 Ly thuyet xac suat va thong ke 08DKB 5 Năm  
Tran Phng ong 06DMA2 Toan cao cap 09DTC 5 Năm  
Nguyen Lng Van Phng 06DMA2 Thc hanh nghe nghiep 1 08DQT 0 Khng  
Le Van Quoc Viet 06DMA2 Quy hoach tuyen tnh 08DQH 5 Năm  
Nguyen Th Duyen 07CMA1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Tran Th Kim Hanh 07CMA1 Anh van can ban 1 09CKT 0 Khng  
Tran Th Kim Hanh 07CMA1 Anh van can ban 1 09CTH 6 Su  
Ly Ha 07CMA1 Kinh te vi mo 08CTK 7 Bảy  
Trnh Long Hai 07CMA1 Kinh te vi mo 08CTK 7 Bảy  
Trần Thị Bch Huệ 07CMA1 Anh van can ban 1 09CKN2 8 Tm  
Tran Th Bch Hue 07CMA1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Nguyen Quoc Hung 07CMA1 Soan thao van ban 09CQT1 8 Tm  
Đo Tấn Huy 07CMA1 Microsoft Access 1 08CTK 9 Chn  
Nguyen Duy Khang 07CMA1 Toan cao cap 09CDL 6 Su  
Nguyen Th Thuy Linh 07CMA1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 0 Khng  
Nguyen Th Thuy Linh 07CMA1 Thong ke kinh doanh 08CTD 5 Năm  
Nguyen Th Thuy Linh 07CMA1 Nguyen ly ke toan 08CDL 3 Ba  
Nguyen Th Thuy Linh 07CMA1 Thc hanh nghe nghiep 1 (Bảo lưu) 0 Khng  
Nguyen Th Thuy Linh 07CMA1 Marketing quoc te 07CKQ 0 Khng  
Nguyen Th Thuy Linh 07CMA1 Anh van can ban 1 09CDL 0 Khng  
Nguyen Th Kim Long 07CMA1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Vu Tuan nh 07CMA1 Quan tr doanh nghiep 08CQT2 0 Khng  
ang Huynh Phng 07CMA1 Kinh te vi mo 08CTK 8 Tm  
ang Huynh Phng 07CMA1 Nguyen ly ke toan 08CDL 6 Su  
ang Huynh Phng 07CMA1 Toan cao cap 09CDL 5 Năm  
ang Huynh Phng 07CMA1 Soan thao van ban 09CQT1 5 Năm  
To Ngoc Kieu Phng 07CMA1 Toan cao cap 09CKN2 5 Năm  
Nguyen Phng Thao 07CMA1 Toan cao cap 09CKQ 6 Su  
Pham Sy Ngoc Thnh 07CMA1 Toan cao cap 09CKQ 5 Năm  
Le ang Thnh 07CMA1 Nguyen ly ke toan 09CTH 3 Ba  
Le ang Thnh 07CMA1 Soan thao van ban 09CQT1 6 Su  
Hoang Th Bch Thuy 07CMA1 Kinh te vi mo 08CTK 9 Chn  
Le Th Le Trinh 07CMA1 Toan cao cap 09CKQ 5 Năm  
Nguyen Ba Tuan 07CMA1 Soan thao van ban 09CQT1 5 Năm  
Van My Tu 07CMA1 Kinh te vi mo 09CKQ 4 Bốn  
Van My Tu 07CMA1 Tin hoc ai cng 09CKQ 8 Tm  
Tran Kim Yen Vy 07CMA1 Toan cao cap 09CKN2 5 Năm  
Nguyen N Minh Vy 07CMA1 Toan cao cap 09CKQ 3 Ba  
Nguyen N Minh Vy 07CMA1 Soan thao van ban 09CQT1 6 Su  
Tran Th Xinh 07CMA1 Toan cao cap 09CKQ 5 Năm  
Le Th Thanh Xuan 07CMA1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Ngo Th Thuy Y 07CMA1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Nguyen Hoang Tram Anh 07CMA2 Nguyen ly ke toan 09CTH 3 Ba  
Nguyen Th Thuy Chau 07CMA2 Marketing can ban 08CKT1 6 Su  
Le Hoang Diem 07CMA2 Tai chnh - Tn dung 08CKB 2 Hai  
Le Thanh Dng 07CMA2 Kinh te vi mo 09CKT 3 Ba  
Le Thanh Dng 07CMA2 Nguyen ly ke toan 09CKT 0 Khng  
L Thanh Dương 07CMA2 Nguyen ly ke toan 09CKN1 0 Khng  
Ho S Hau 07CMA2 Soan thao van ban 09CQT1 5 Năm  
Ho S Hau 07CMA2 Nguyen ly ke toan 09CKN1 2 Hai  
Chiem Th Hanh 07CMA2 Toan cao cap 09CDL 6 Su  
Nguyen Th Thu Ha 07CMA2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT2 0 Khng  
Pham Th Nh Ha 07CMA2 Anh van can ban 1 09CKT 5 Năm  
Pham Th Nh Ha 07CMA2 Kinh te vi mo 09CKT 3 Ba  
Nguyen Th Thu Ha 07CMA2 Kinh te vi mo 09CQT2 9 Chn  
Nguyen Th ut Hien 07CMA2 Thong ke kinh doanh 08CTD 5 Năm  
Nguyen Th ut Hien 07CMA2 Tai chnh doanh nghiep 08CKT1 2 Hai  
Tran Trung Hieu 07CMA2 Soan thao van ban 09CQT1 0 Khng  
Chu anh Hoa 07CMA2 Kinh te vi mo 09CQT2 5 Năm  
Bui Th Bao Khuyen 07CMA2 Anh van can ban 1 09CKT 5 Năm  
Bui Th Bao Khuyen 07CMA2 Kinh te vi mo 09CDL 3 Ba  
Bui Th Bao Khuyen 07CMA2 Toan cao cap 09CDL 3 Ba  
Tang Thanh Khanh Linh 07CMA2 Nguyen ly ke toan 08CDL 4 Bốn  
Tang Thanh Khanh Linh 07CMA2 Kinh te vi mo 08CTK 0 Khng  
Vo Khanh Linh 07CMA2 Nguyen ly ke toan 09CKN1 5 Năm  
Ma Van Loc 07CMA2 Nguyen ly ke toan 08CDL 0 Khng  
Ma Van Loc 07CMA2 Tai chnh - Tn dung 08CKB 4 Bốn  
Ma Van Loc 07CMA2 Thc hanh nghe nghiep 1 08CKT1 0 Khng  
Ma Van Loc 07CMA2 Nguyen ly ke toan 09CKT 3 Ba  
Ma Van Loc 07CMA2 Toan cao cap 09CKT 5 Năm  
Huynh Gia Bao Long 07CMA2 Soan thao van ban 09CQT1 0 Khng  
Nguyen Th Luan 07CMA2 Toan cao cap 09CKT 5 Năm  
Nguyen Th Bch Ngoc 07CMA2 Kinh te vi mo 09CTM 0 Khng  
Vo Th Nhan 07CMA2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh (Bảo lưu) 0 Khng  
Vo Th Nhan 07CMA2 Toan cao cap 09CQT1 2 Hai  
Tran Th iep 07CMA2 Toan cao cap 09CQT2 5 Năm  
Vo Thanh Tan 07CMA2 Soan thao van ban 09CQT1 5 Năm  
Vo Thanh Tan 07CMA2 Nguyen ly ke toan 09CKN1 2 Hai  
Nguyen Song Thien Thanh 07CMA2 Soan thao van ban 09CQT2 6 Su  
inh Duy The 07CMA2 Kinh te vi mo 08CTK 5 Năm  
Nguyen Bach Huyen Tran 07CMA2 Toan cao cap 1 09CTK 0 Khng  
Ngo Duy Triet 07CMA2 Soan thao van ban 09CQT1 6 Su  
Nguyen inh Bao Trnh 07CMA2 Soan thao van ban 09CQT2 0 Khng  
Tran Vng Ky Anh 07DMA1 Phap luat ai cng 09DNH1 7 Bảy  
Nguyen Van nh 07DMA1 Mang Internet 09DTH 0 Khng  
Nguyen Hu Tam 07DMA1 Toan cao cap 09DTC 5 Năm  
Le Anh Minh 07DMA2 Tam ly hoc ai cng 09DMA1 6 Su  
Le Anh Minh 07DMA2 Phap luat ai cng 09DMA1 7 Bảy  
Nguyen Huyen Trang 07DMA2 Toan cao cap 09DMA1 6 Su  
Le Nguyen Trung Nam 08DMA Toan cao cap 09DMA1 3 Ba  
Ng Thanh Nh 08DMA Kinh tế vi m 09DKT 4 Bốn  
Ngo Thanh Nha 08DMA Kinh te vi mo 09DTK 0 Khng  
Pham Ngoc Mai Trang 08DMA Kinh te vi mo 09DTH 6 Su  
Pham Kim Ngoc 08DQH Phap luat ai cng 09DQH 8 Tm  
Vo Th Thanh Ha 04CQT1 Thc hanh nghe nghiep 08CQT1 5 Năm  
Ha Cong Hung 04CQT1 Giao tiep trong kinh doanh 07CKQ 6 Su  
Ha Cong Hung 04CQT1 Quan tr nhan lc 08CQT1 5 Năm  
Ha Cong Hung 04CQT1 Quan tr san xuat va tac nghiep 07CQT2a 7 Bảy  
Ha Cong Hung 04CQT1 Nhng ng/ly c ban cua ch/ngha MLN 2 08CQT2 6 Su  
Ha Cong Hung 04CQT1 Thc hanh nghe nghiep 08CQT1 5 Năm  
Lng Th Thanh Duyen 05CQT1 Ke toan tai chnh 08CQT2 5 Năm  
Lng Th Thanh Duyen 05CQT1 Thong ke kinh doanh 08CKB 5 Năm  
Lng Th Thanh Duyen 05CQT1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 2 Hai  
ang Vnh Hoa 05CQT1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 5 Năm  
ang Vnh Hoa 05CQT1 Thong ke kinh doanh 08CTM2 6 Su  
Nguyen Th Hoang Oanh 05CQT1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 6 Su  
Nguyen Th Phu 05CQT1 Phap luat kinh te 09CTM 5 Năm  
Nguyen Duy Bnh 05CQT2 Phan tch hoat ong kinh doanh 07CQT1 0 Khng  
Nguyen Duy Bnh 05CQT2 Ke toan tai chnh 08CQT1 2 Hai  
Vo Duy Khang 05CQT2 Phan tch hoat ong kinh doanh 07CKT2 6 Su  
Nguyen Th Dieu My 05CQT2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Nguyen Th Dieu My 05CQT2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 5 Năm  
Vo Viet Nhat 05CQT2 Anh van can ban 1 09CQT2 3 Ba  
Nguyen Truc Quynh 05CQT2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 2 Hai  
Nguyen Truc Quynh 05CQT2 Thc hanh nghe nghiep 08CQT2 1 Một  
Le Ngoc Vy 05CQT2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 5 Năm  
Le Ngoc Vy 05CQT2 Thc hanh nghe nghiep 08CQT1 4 Bốn  
Le Minh c 05DQT1 Thong ke kinh doanh 08DTM 8 Tm  
Nguyen Th Thuy Dng 06CQT1 Toan cao cap 09CQT1 0 Khng  
Pham Th My Hanh 06CQT1 Toan cao cap 09CQT1 8 Tm  
Nguyen Th Thu Huyen 06CQT1 Toan cao cap 09CKQ 5 Năm  
Trnh Th Ngoc Huyen 06CQT1 Toan cao cap 09CQT1 7 Bảy  
Trang Quoc Sn 06CQT1 Quan tr san xuat va tac nghiep 07CQT2a 0 Khng  
Trang Quoc Sn 06CQT1 Quan tr ban hang 07CMA2 0 Khng  
Trang Quoc Sn 06CQT1 Tien te va ngan hang 07CQT1a 0 Khng  
Trang Quoc Sn 06CQT1 Kinh te vi mo 08CTK 0 Khng  
Trang Quoc Sn 06CQT1 Quan ly chat lng 08CQT2 0 Khng  
Trang Quoc Sn 06CQT1 Soan thao van ban 09CQT1 0 Khng  
Trang Quoc Sn 06CQT1 Phap luat kinh te 09CTM 0 Khng  
La Th Kim Thoa 06CQT1 Toan cao cap 09CKT 7 Bảy  
Nguyen Th Huyen Trang 06CQT1 Quan tr san xuat va tac nghiep 07CQT2a 5 Năm  
Nguyen Th Hoang Truc 06CQT1 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 6 Su  
Nguyen Th Hoang Truc 06CQT1 Phan tch hoat ong kinh doanh 07CQT1 5 Năm  
Nguyen Th Hoang Truc 06CQT1 Toan cao cap 09CKQ 0 Khng  
Lam Bu Chau 06CQT2 Thc hanh nghe nghiep 08CQT1 1 Một  
Lam Bu Chau 06CQT2 Phan tch hoat ong kinh doanh 07CKT2 6 Su  
Lam Bu Chau 06CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT2 0 Khng  
Lam Bu Chau 06CQT2 Toan kinh te 07CQT1 0 Khng  
Lm Bửu Chu 06CQT2 Quản trị doanh nghiệp 08CQT1 5 Năm  
Bi Đnh Đng 06CQT2 Thc hanh nghe nghiep 08CQT2 5 Năm  
Bi Đnh Đng 06CQT2 Quan tr nhan lc 08CQT2 6 Su  
Nguyen Th Dung 06CQT2 Toan kinh te 07CQT1 5 Năm  
Y Khiep Eban 06CQT2 Phan tch hoat ong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Phan Van Hien 06CQT2 Toan cao cap 09CKQ 0 Khng  
Phan Van Hien 06CQT2 Soan thao van ban 09CQT1 5 Năm  
Phan Van Hien 06CQT2 Toan cao cap 09CKQ 0 Khng  
Ho Quang Huy 06CQT2 Quan tr san xuat va tac nghiep 07CQT2a 0 Khng  
Nguyen Th Dieu Linh 06CQT2 Quan tr san xuat va tac nghiep 07CQT2a 0 Khng  
Pham Ngoc Luan 06CQT2 Phan tch hoat ong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Nguyen Hong Nga 06CQT2 Toan Kinh te 07CQT2 0 Khng  
Nguyen Hong Nga 06CQT2 Ke toan quan tr 07CQT2 3 Ba  
Nguyen Hong Nga 06CQT2 Nghiep vu xuat nhap khau 07CQT2b 5 Năm  
Bui nh ong 06CQT2 Phan tch hoat ong kinh doanh 07CQT2 7 Bảy  
Bui nh ong 06CQT2 Toan kinh te 07CQT2 5 Năm  
Bui nh ong 06CQT2 Quan tr nhan lc 08CQT1 0 Khng  
Bui nh ong 06CQT2 Soan thao van ban 09CQT2 5 Năm  
Le Mai Thanh Thao 06CQT2 Toan kinh te 07CQT2 5 Năm  
Le Mai Thanh Thao 06CQT2 Phan tch hoat ong kinh doanh 07CQT2 6 Su  
Than Trong Tho 06CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT2 7 Bảy  
Than Trong Tho 06CQT2 Quan tr san xuat va tac nghiep 07CQT2a 6 Su  
Ho Bao Uyen 06CQT2 Phan tch hoat ong kinh doanh 07CQT1 9 Chn  
Vo Th Thanh Vien 06CQT2 Quan tr san xuat va tac nghiep 07CQT2a 0 Khng  
Nguyen Th Hoang Anh 06DQT1 Quy hoach tuyen tnh 07DKQ 7 Bảy  
Nguyen Th Hoang Anh 06DQT1 Thong ke kinh doanh 08DQT 8 Tm  
Nguyen Th Hoang Anh 06DQT1 Ly thuyet xac suat va thong ke 08DTD1 9 Chn  
Nguyen Th Hoang Anh 06DQT1 Toan cao cap 09DQT 2 Hai  
Vo Th Kieu Diem 06DQT1 Mang Internet 08DQT 6 Su  
Tran Th My Dung 06DQT1 Quan tr tai chnh 07DTM 5 Năm  
Tran Th My Dung 06DQT1 Quy hoach tuyen tnh 07DKQ 2 Hai  
Nguyen Th Ha 06DQT1 Thong ke kinh doanh 08DKQ 5 Năm  
Pham Phu Hien 06DQT1 Quy hoach tuyen tnh 07DKQ 3 Ba  
Pham Phu Hien 06DQT1 Ke toan tai chnh 08DTD1 0 Khng  
Pham Phu Hien 06DQT1 Thc hanh nghe nghiep 1 07DNH 5 Năm  
Pham Phu Hien 06DQT1 Toan cao cap 09DQT 0 Khng  
Nguyen Thien Nhien 06DQT1 Quy hoach tuyen tnh 08DMA 9 Chn  
Nguyen Ngoc c 06DQT1 Quy hoach tuyen tnh 08DMA 6 Su  
Tran Thanh Da Quynh 06DQT1 Nguyen ly ke toan 08DQT 6 Su  
Tran Thanh Da Quynh 06DQT1 Ke toan tai chnh 07DQT 5 Năm  
ang Th My Tn 06DQT1 Toan cao cap 09DDL 7 Bảy  
inh Th Kieu Trinh 06DQT1 Nguyen ly ke toan 08DQT 8 Tm  
Ngo Tran Trung 06DQT1 Quan tr Marketing 07DMA2 7 Bảy  
Tong c Dung 06DQT2 Ly thuyet xac suat va thong ke 08DTD1 2 Hai  
Tong c Dung 06DQT2 Thc hanh nghe nghiep 1 08DQT 5 Năm  
Tong c Dung 06DQT2 Phng phap nghien cu khoa hoc 08DTA 6 Su  
Tong c Dung 06DQT2 Ke toan tai chnh 3 07DTK 1 Một  
Ngo Th Thanh Giang 06DQT2 Toan cao cap 09DKN 0 Khng  
Ngo Th Thanh Giang 06DQT2 Toan cao cap 09DTC 5 Năm  
Nguyen Th Cam Hang 06DQT2 Thc hanh nghe nghiep 1 08DQT 5 Năm  
Nguyen Th Thng Hoai 06DQT2 Thc hanh nghe nghiep 1 08DQT 6 Su  
Ha Tuan Huy 06DQT2 Toan cao cap 09DQT 5 Năm  
Lng Th Nh Lan 06DQT2 Nhap mon tai chnh - tien te 08DNH1 0 Khng  
Lng Th Nh Lan 06DQT2 Thc hanh nghe nghiep 2 07DQT 7 Bảy  
Vu Van Long 06DQT2 Quan tr tai chnh 06DDL 5 Năm  
inh Thuy Bao Ngoc 06DQT2 Thc hanh nghe nghiep 1 08DQT 1 Một  
inh Thuy Bao Ngoc 06DQT2 Quy hoach tuyen tnh 08DQH 0 Khng  
inh Thuy Bao Ngoc 06DQT2 Kinh doanh quoc te 07DKQ 0 Khng  
inh Thuy Bao Ngoc 06DQT2 Quan tr tai chnh 07DKQ 0 Khng  
Nguyen Minh ieu 06DQT2 Thc hanh nghe nghiep 1 08DQT 5 Năm  
Phu Ngoc Phoi 06DQT2 Thc hanh nghe nghiep 1 08DQT 7 Bảy  
Hoang Th Kim Phng 06DQT2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 0 Khng  
Tran Minh Phuc 06DQT2 Kinh te v mo 08DTH 5 Năm  
Tran Ch Quyen 06DQT2 Mang Internet 08DQT 8 Tm  
Tran Ch Quyen 06DQT2 Quan tr tai chnh 06DDL 4 Bốn  
Tran Ch Quyen 06DQT2 Tin hoc ai cng 09DTK 4 Bốn  
Ngo Van Tam 06DQT2 Toan cao cap 09DQT 5 Năm  
Nguyen Th Dieu Thao 06DQT2 Toan cao cap 09DKT 5 Năm  
Nguyen Th Thao 06DQT2 Toan cao cap 09DQT 8 Tm  
Tran c Tien 06DQT2 Thc hanh nghe nghiep 1 08DQT 7 Bảy  
Tran c Tien 06DQT2 Quan tr tai chnh 06DDL 5 Năm  
Pham Minh Tr 06DQT2 Thc hanh nghe nghiep 1 08DQT 5 Năm  
Le Thanh Tu Uyen 06DQT2 Nguyen ly ke toan 07DTH 5 Năm  
Le Khoi Anh 07CQT1 Mang Internet 08CKN 5 Năm  
Le Khoi Anh 07CQT1 He thong thong tin quan ly 07CMA2 0 Khng  
Le Khoi Anh 07CQT1 Tai chnh - Tn dung 08CKB 0 Khng  
Le Khoi Anh 07CQT1 Thong ke kinh doanh 08CTM1 5 Năm  
Le Khoi Anh 07CQT1 Nguyen ly ke toan 08CDL 0 Khng  
Le The Chng 07CQT1 Thong ke kinh doanh 08CTM1 5 Năm  
Nguyen Th Kim Cng 07CQT1 Toan cao cap 09CDL 5 Năm  
Ngo Bao Duy 07CQT1 Tai chnh - Tn dung 08CKB 3 Ba  
Ngo Bao Duy 07CQT1 Quan tr nhan lc 08CQT2 5 Năm  
Vo Th Ngoc Duyen 07CQT1 Anh van can ban 1 09CTD 5 Năm  
Pham Th Ngoc Hanh 07CQT1 Quan tr ban hang 07CMA2 5 Năm  
Pham Th Ngoc Hanh 07CQT1 Quan tr doanh nghiep 08CQT2 7 Bảy  
Pham Th Ngoc Hanh 07CQT1 Quan ly chat lng 08CQT1 2 Hai  
Le Th Bch Hanh 07CQT1 Kinh te vi mo 08CTK 3 Ba  
Le Th Bch Hanh 07CQT1 Anh van can ban 1 09CTD 9 Chn  
Pham Thanh Hai 07CQT1 Anh van can ban 1 09CQT2 6 Su  
Nguyen Van Hieu 07CQT1 Thong ke kinh doanh 08CTM1 6 Su  
Nguyen Van Hieu 07CQT1 Soan thao van ban 09CQT1 5 Năm  
Nguyen Quang Huy 07CQT1 Nguyen ly ke toan 09CKN2 1 Một  
Nguyen Quang Huy 07CQT1 Anh van can ban 1 09CKN2 5 Năm  
Le Vu Jacqueli 07CQT1 Ke toan tai chnh 08CQT2 4 Bốn  
Le Vu Jacqueli 07CQT1 Mang Internet 08CKT2 5 Năm  
Le Vu Jacqueli 07CQT1 Toan cao cap 09CDL 6 Su  
Trnh Hoang Khanh 07CQT1 Thong ke kinh doanh 08CTM1 6 Su  
Nguyen Tuan Kiet 07CQT1 He thong thong tin quan ly 07CMA2 5 Năm  
Dng Th Ngoc Lan 07CQT1 He thong thong tin quan ly 07CMA2 5 Năm  
Pham Th Thao Linh 07CQT1 Thong ke kinh doanh 08CTM1 0 Khng  
Pham Th Thao Linh 07CQT1 Quan tr doanh nghiep 08CQT2 0 Khng  
Pham Th Thao Linh 07CQT1 Marketing can ban 08CKT2 0 Khng  
Pham Th Thao Linh 07CQT1 Thc hanh nghe nghiep 08CQT2 1 Một  
Pham Th Thao Linh 07CQT1 Soan thao van ban 09CQT1 3 Ba  
Pham Th Thao Linh 07CQT1 Kinh te vi mo 09CKB 4 Bốn  
Nguyen Th Anh ao 07CQT1 Ke toan tai chnh 08CQT1 4 Bốn  
Nguyen Th Anh ao 07CQT1 Quan tr ban hang 07CMA1 5 Năm  
Nguyen Th Minh Nguyet 07CQT1 He thong thong tin quan ly 07CMA2 5 Năm  
Nguyen Phng Quynh 07CQT1 Thong ke kinh doanh 08CTM1 6 Su  
Le Duy Tai 07CQT1 Soan thao van ban 09CQT1 7 Bảy  
Ly Thanh Thao 07CQT1 Toan cao cap 09CDL 6 Su  
Pham Ngoc Thuy Tien 07CQT1 Toan cao cap 09CDL 5 Năm  
Le nh Bao Tram 07CQT1 Quan tr doanh nghiep 08CQT2 6 Su  
Pham Th Phng Trang 07CQT1 Thc hanh nghe nghiep 08CQT1 5 Năm  
Ha Ngoc Tu 07CQT1 Tai chnh - Tn dung 08CKB 4 Bốn  
Le nh Tuyen 07CQT1 Toan cao cap 09CTD 1 Một  
Huynh Tr Th Thanh Tuyen 07CQT1 Toan cao cap 09CDL 0 Khng  
Le Van Vang 07CQT1 Tai chnh - Tn dung 08CKB 3 Ba  
Nguyen Uyen Vy 07CQT1 Tai chnh - Tn dung 08CKB 2 Hai  
Nguyen Uyen Vy 07CQT1 Toan cao cap 09CDL 5 Năm  
Tran Tuan Anh 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 6 Su  
Tran Tuan Anh 07CQT2 Thc hanh nghe nghiep 08CQT2 6 Su  
Trng Que Anh 07CQT2 Thc hanh nghe nghiep 08CQT2 5 Năm  
Ng Thị nh 07CQT2 Quản trị doanh nghiệp 08CQT1 7 Bảy  
Ngo Th anh 07CQT2 Quan ly chat lng 08CQT2 0 Khng  
Dng Ngoc Bao 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 6 Su  
Cao chỉnh 07CQT2 Thong ke kinh doanh 08CTD 2 Hai  
Pham Th Chuyen 07CQT2 Thong ke kinh doanh 08CTD 1 Một  
Pham Th Chuyen 07CQT2 Marketing quoc te 07CKQ 0 Khng  
Pham Th Chuyen 07CQT2 Mang Internet 08CKT1 0 Khng  
Pham Th Chuyen 07CQT2 Soan thao van ban 09CQT2 0 Khng  
Pham Th Chuyen 07CQT2 Nguyen ly ke toan 09CKN1 0 Khng  
Le c Duy 07CQT2 Thc hanh nghe nghiep 08CQT2 5 Năm  
Vo Tan Giang 07CQT2 He thong thong tin quan ly 07CMA1 0 Khng  
Vo Tan Giang 07CQT2 Thong ke kinh doanh 08CKQ 6 Su  
Vo Tan Giang 07CQT2 Thc hanh nghe nghiep 08CQT2 5 Năm  
Nguyen Bch Hang 07CQT2 Thong ke kinh doanh 08CKQ 5 Năm  
Nguyen Bch Hang 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 6 Su  
Nguyen Bch Hang 07CQT2 Thc hanh nghe nghiep 08CQT2 5 Năm  
Nguyen Bch Hang 07CQT2 Quan tr nhan lc 08CQT1 6 Su  
Nguyen Bch Hang 07CQT2 Toan cao cap 09CQT1 5 Năm  
Nguyen Th Xuan Hanh 07CQT2 Tai chnh - Tn dung 08CKB 3 Ba  
Nguyen Th Xuan Hanh 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 7 Bảy  
Ho Th Hong Hanh 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 7 Bảy  
Le Th Thuy Hanh 07CQT2 Mang Internet 08CKT2 6 Su  
Le Th Thuy Hanh 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT2 6 Su  
Le Th Thuy Hanh 07CQT2 He thong thong tin quan ly 07CTD 5 Năm  
Le Th Thuy Hanh 07CQT2 Thc hanh nghe nghiep 08CQT2 1 Một  
Le Th Thuy Hanh 07CQT2 Soan thao van ban 09CQT1 5 Năm  
Pham Th Minh Hiep 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 5 Năm  
Nguyen Viet Hng 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 6 Su  
L Diễm Hồng 07CQT2 Quản trị doanh nghiệp 08CQT1 7 Bảy  
Ly Quang Huy 07CQT2 Toan cao cap 09CKT 3 Ba  
Tran Th Thanh Huyen 07CQT2 Thc hanh nghe nghiep 08CQT1 5 Năm  
Tran Th Thanh Huyen 07CQT2 Thong ke kinh doanh 08CTD 6 Su  
Tran Th Thanh Huyen 07CQT2 Mang Internet 08CKT1 8 Tm  
Tran Th Thanh Huyen 07CQT2 Kinh te vi mo 08CTK 3 Ba  
inh Quoc Lap 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT2 0 Khng  
Nguyen Th Thanh Lan 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 5 Năm  
Nguyen Th Thanh Lan 07CQT2 Tai chnh - Tn dung 08CKB 2 Hai  
Đinh Quốc Lập 07CQT2 Quản trị doanh nghiệp 08CQT1 6 Su  
Nguyen Ngoc Huyen Linh 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 5 Năm  
Nguyen Ngoc Huyen Linh 07CQT2 Thong ke kinh doanh 08CTD 6 Su  
Le Van Minh 07CQT2 Tai chnh - Tn dung 08CKB 3 Ba  
Le Van Minh 07CQT2 Ke toan tai chnh 08CQT1 2 Hai  
Tran Hoang Minh 07CQT2 Thong ke kinh doanh 08CKQ 7 Bảy  
Tran Hoang Minh 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 6 Su  
Tran Hoang Minh 07CQT2 Toan cao cap 09CQT1 7 Bảy  
Nguyen Th Vien My 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 5 Năm  
Hoang Th Hai ang 07CQT2 Thc hanh nghe nghiep 08CQT2 6 Su  
Mai Bao at 07CQT2 Kinh te vi mo 08CTK 2 Hai  
oan Thanh Nam 07CQT2 Nguyen ly ke toan 08CDL 0 Khng  
oan Thanh Nam 07CQT2 He thong thong tin quan ly 07CDL 0 Khng  
oan Thanh Nam 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 0 Khng  
L Quang Nghĩa 07CQT2 Microsoft Access 1 08CTK 5 Năm  
Nguyen Hoang Ngha 07CQT2 Anh van can ban 1 09CKT 5 Năm  
Tran Khoi Nguyen 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 5 Năm  
Tran Khoi Nguyen 07CQT2 Tai chnh - Tn dung 08CKB 3 Ba  
Tran Khoi Nguyen 07CQT2 Soan thao van ban 09CQT1 3 Ba  
T o Kim Nhi 07CQT2 He thong thong tin quan ly 07CMA1 7 Bảy  
Nguyen Th Yen Nhi 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 4 Bốn  
Nguyen Th Yen Nhi 07CQT2 Kinh te vi mo 08CTK 0 Khng  
Nguyen Th Yen Nhi 07CQT2 Thong ke kinh doanh 08CKQ 6 Su  
Nguyen Th Yen Nhi 07CQT2 Ke toan tai chnh 08CQT1 0 Khng  
Nguyen Th Cam Nhung 07CQT2 Toan cao cap 09CQT1 2 Hai  
Nguyễn Thị Cẩm Nhung 07CQT2 Thong ke kinh doanh 08CKQ 6 Su  
Ngo Th Thu Oanh 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 6 Su  
Ngo Th Thu Oanh 07CQT2 Anh van can ban 1 09CQT1 8 Tm  
Ho Th Yen Phng 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 4 Bốn  
Ho Th Yen Phng 07CQT2 Thong ke kinh doanh 08CKQ 4 Bốn  
Ho Th Yen Phng 07CQT2 He thong thong tin quan ly 07CDL 0 Khng  
Ho Th Yen Phng 07CQT2 Ke toan tai chnh 08CQT1 0 Khng  
Ngo Cong Phuc 07CQT2 Thc hanh nghe nghiep 1 08CKT2 6 Su  
Hoang Kim Sn 07CQT2 He thong thong tin quan ly 07CKB 5 Năm  
Hoang Kim Sn 07CQT2 Quan ly chat lng 08CQT1 5 Năm  
Hoang Kim Sn 07CQT2 Thong ke kinh doanh 08CTD 5 Năm  
Hoang Kim Sn 07CQT2 Tai chnh - Tn dung 08CKB 5 Năm  
inh Hoang Anh Tai 07CQT2 He thong thong tin quan ly 07CMA1 6 Su  
inh Hoang Anh Tai 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 5 Năm  
Nguyen Minh Anh Thao 07CQT2 Mang Internet 08CKN 9 Chn  
Nguyen Minh Anh Thao 07CQT2 He thong thong tin quan ly 07CMA1 6 Su  
Tran Th Anh Thi 07CQT2 Thong ke kinh doanh 08CKQ 7 Bảy  
Tran Th Anh Thi 07CQT2 Tai chnh - Tn dung 08CKB 3 Ba  
Nguyễn Thị Thủy Tin 07CQT2 Microsoft Access 1 08CTK 3 Ba  
Le Ngoc Mai Trang 07CQT2 Thc hanh nghe nghiep 08CQT2 3 Ba  
Nguyen Th Trang 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 7 Bảy  
Vo Nguyen Thanh Trang 07CQT2 T tng Ho Ch Minh 07CKT1 6 Su  
Vo Nguyen Thanh Trang 07CQT2 Kinh te vi mo 08CTK 5 Năm  
Vo Nguyen Thanh Trang 07CQT2 Quan tr nhan lc 08CQT2 6 Su  
L Ngọc Mai Trang 07CQT2 Microsoft Access 1 08CTK 7 Bảy  
Pham Ngoc Thanh Truc 07CQT2 Ke toan tai chnh 08CQT1 6 Su  
Nguyen Th Ngoc Tuyen 07CQT2 Tai chnh - Tn dung 08CKB 3 Ba  
ang nh Tuyen 07CQT2 Anh van can ban 1 09CQT2 0 Khng  
Nguyen Th anh Tuyet 07CQT2 Mang Internet 08CKT1 5 Năm  
Nguyen Phng Viet 07CQT2 Ke toan tai chnh 08CQT1 4 Bốn  
Nguyen Phng Viet 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 5 Năm  
Nguyen Phng Viet 07CQT2 Tai chnh - Tn dung 08CKB 5 Năm  
Cao Th Thanh Viet 07CQT2 Tai chnh - Tn dung 08CKB 7 Bảy  
Phan Anh Vu 07CQT2 Kinh te vi mo 08CTK 5 Năm  
Phan Anh Vu 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 5 Năm  
Phan Anh Vu 07CQT2 He thong thong tin quan ly 07CTD 0 Khng  
Phan Anh Vu 07CQT2 He thong thong tin quan ly 07CMA1 5 Năm  
Nguyen Thanh Xuan 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 7 Bảy  
Trng Ha My Yen 07CQT2 He thong thong tin quan ly 07CDL 3 Ba  
Trng Ha My Yen 07CQT2 Quan tr doanh nghiep 08CQT1 6 Su  
Thi Kim Loan 07CTM2 Thong ke kinh doanh 08CTM1 5 Năm  
L Thủy Phương 07CTM2 Thong ke kinh doanh 08CTM1 5 Năm  
Nguyễn Thị Trang 07CTM2 Thong ke kinh doanh 08CTM1 3 Ba  
Nguyen Phng Bnh 07DQT Thong ke kinh doanh 08DKQ 4 Bốn  
Nguyen Ngoc Chau 07DQT Thong ke kinh doanh 08DKQ 3 Ba  
ang Quyet Chien 07DQT Thong ke kinh doanh 08DTM 7 Bảy  
Nguyễn Huy Cường 07DQT Nguyen ly ke toan 08DQT 6 Su  
Pham Nguyen Ba Duy 07DQT Toan cao cap 09DTC 6 Su  
Pham Nguyen Ba Duy 07DQT Nhng ng/ly c ban cua ch/ngha MLN 1 09DTC 7 Bảy  
Huỳnh Văn Duy 07DQT Quy hoach tuyen tnh 08DMA 7 Bảy  
Mai Van Giang 07DQT Thong ke kinh doanh 08DKQ 5 Năm  
Vu Van Hong 07DQT Quy hoach tuyen tnh 08DMA 9 Chn  
Thieu Huy Hoang 07DQT Thong ke kinh doanh 08DKQ 5 Năm  
Vũ Văn Hồng 07DQT Thong ke kinh doanh 08DKQ 5 Năm  
Đo Thị Cẩm Linh 07DQT Nguyen ly ke toan 08DQT 7 Bảy  
Đo Thị Cẩm Linh 07DQT Thong ke kinh doanh 08DKQ 6 Su  
Le Cong Man 07DQT Quy hoach tuyen tnh 08DMA 10 Mười  
Nguyen Van at 07DQT Thong ke kinh doanh 08DKQ 0 Khng  
Nguyen Van at 07DQT Nguyen ly ke toan 08DQT 5 Năm  
Phan Th Kim Ngan 07DQT Quy hoach tuyen tnh 07DDL 5 Năm  
Tang Phoi Ngoc 07DQT Phap luat ai cng 08DQT 5 Năm  
Tran ang Phat 07DQT Kinh te v mo 08DMA 5 Năm  
Tran ang Phat 07DQT Quy hoach tuyen tnh 07DDL 5 Năm  
Ngo Th Phng 07DQT Thc hanh nghe nghiep 1 08DQT 5 Năm  
Nguyễn Long Ph 07DQT Thong ke kinh doanh 08DKQ 6 Su  
Tran Van Phu 07DQT Thong ke kinh doanh 08DKQ 5 Năm  
Nguyen Nam Quoc 07DQT Quy hoach tuyen tnh 07DKQ 5 Năm  
Nguyen Nam Quoc 07DQT Thong ke kinh doanh 08DKQ 3 Ba  
Nguyen Th Ngoc Thanh 07DQT Thc hanh nghe nghiep 1 08DQT 6 Su  
Le Quang Tien 07DQT Thong ke kinh doanh 08DKQ 5 Năm  
Tran Huy Toan 07DQT Quy hoach tuyen tnh 08DMA 7 Bảy  
Tran Huy Toan 07DQT Kinh te v mo 08DMA 6 Su  
Trng Hoang Thanh Truc 07DQT Thong ke kinh doanh 08DKQ 2 Hai  
Đặng Sơn Tng 07DQT Thong ke kinh doanh 08DKQ 5 Năm  
Vo Nh Minh Uyen 07DQT Thong ke kinh doanh 08DKQ 4 Bốn  
Nguyen Hoang Vinh 07DQT Thong ke kinh doanh 08DKQ 7 Bảy  
Sy Sau Vu 07DQT Quy hoach tuyen tnh 08DMA 7 Bảy  
Tran Th Hong An 08CQT1 Thong ke kinh doanh 08CTD 6 Su  
Ha Lan Anh 08CQT1 Mang Internet 08CKN 5 Năm  
Vo Van Chnh 08CQT1 Nguyen ly ke toan 09CKN2 5 Năm  
Lm Mỹ Chi 08CQT1 Thong ke kinh doanh 08CTM1 2 Hai  
Le c Hau 08CQT1 Thong ke kinh doanh 08CTM1 0 Khng  
Mu Thuy Hang 08CQT1 Kinh te vi mo 09CKN1 7 Bảy  
Chung Thuy Hong 08CQT1 Kinh te vi mo 09CKN1 7 Bảy  
Lng Th Kim Hong 08CQT1 Kinh te vi mo 09CKN1 7 Bảy  
inh Th Hng 08CQT1 Anh van can ban 1 09CQT2 0 Khng  
inh Th Hng 08CQT1 Tin hoc ai cng 09CKQ 0 Khng  
Pham Duy Minh 08CQT1 Nguyen ly ke toan 09CKN2 5 Năm  
Nghiem Th Thuy My 08CQT1 Nguyen ly ke toan (Bảo lưu) 0 Khng  
Nguyen Phng Nam 08CQT1 Thong ke kinh doanh 08CTM1 0 Khng  
Nguyen Phng Nam 08CQT1 Nguyen ly ke toan 08CDL 0 Khng  
Huynh Th Tuyet ep 08CQT1 Soan thao van ban 09CQT2 5 Năm  
Nguyen Th Ngoc 08CQT1 Mang Internet 08CKN 9 Chn  
Nguyen Van Sn 08CQT1 Soan thao van ban 09CQT1 5 Năm  
Tran Hu Tai 08CQT1 Soan thao van ban 09CQT1 5 Năm  
Ho Th Giang Thanh 08CQT1 Mang Internet 08CKN 9 Chn  
Nguyen Th Ngoc Thao 08CQT1 Thong ke kinh doanh 08CTM2 0 Khng  
Ho Quang Thoai 08CQT1 Mang Internet 08CKN 8 Tm  
Bui Van Thu 08CQT1 Marketing can ban 08CKN 7 Bảy  
Phạm Thị Minh Thư 08CQT1 Mang Internet 08CKN 7 Bảy  
Nguyễn Như Mộng Tin 08CQT1 Mang Internet 08CKN 8 Tm  
Le Cong Toan 08CQT1 Nguyen ly ke toan 09CKN2 5 Năm  
Ha Th Thuy Trieu 08CQT1 Soan thao van ban 09CQT1 5 Năm  
Đỗ Vũ Thanh Tuấn 08CQT1 Thong ke kinh doanh 08CTD 1 Một  
Diep The Vng 08CQT1 Anh van can ban 1 09CKN2 0 Khng  
Nguyen Th Thuy An 08CQT2 Kinh te vi mo 09CQT2 2 Hai  
Nguyen Th Thuy An 08CQT2 Soan thao van ban 09CQT1 5 Năm  
Bui Anh Cong 08CQT2 Soan thao van ban 09CQT2 5 Năm  
Trnh Th Thuy Hong 08CQT2 Toan cao cap 09CQT2 2 Hai  
Nguyen ang Khoa 08CQT2 Toan cao cap 09CQT2 5 Năm  
Nguyen Manh Linh 08CQT2 Toan cao cap 09CQT2 0 Khng  
Nguyen Th Hng Ly 08CQT2 Nguyen ly ke toan 09CKT 0 Khng  
Pham Quoc at 08CQT2 Anh van can ban 1 09CQT2 4 Bốn  
Pham Quoc at 08CQT2 Kinh te vi mo 09CQT2 5 Năm  
Le Th My Nga 08CQT2 Toan cao cap 09CQT2 5 Năm  
inh Th Thuy Nga 08CQT2 Toan cao cap 09CQT2 5 Năm  
Le Trung Phong 08CQT2 Kinh te vi mo 09CQT2 5 Năm  
Le Trung Phong 08CQT2 Toan cao cap 09CQT2 2 Hai  
Pham Hoang Thng 08CQT2 Nguyen ly ke toan 09CKT 3 Ba  
Phạm Hong Thưởng 08CQT2 Soan thao van ban 09CQT1 5 Năm  
Vu Ngoc Thanh Truc 08CQT2 Toan cao cap 09CQT2 0 Khng  
Vu Ngoc Thanh Truc 08CQT2 Kinh te vi mo 09CQT2 0 Khng  
Nguyen Thao Uyen 08CQT2 Toan cao cap 09CQT2 5 Năm  
Cao Minh c 08DQT Nhng ng/ly c ban cua ch/ngha MLN 1 09DTC 7 Bảy  
Cao Minh c 08DQT Kinh te vi mo 09DTH 3 Ba  
Trnh Hoc Thai 08DQT Toan cao cap 09DNH1 5 Năm  
inh Truc Thanh 06CTC Toan cao cap 09CDL 5 Năm  
Le Thanh Cong 06DTC Thc hanh nghe nghiep 1 07DNH 0 Khng  
Le Thanh Cong 06DTC Ke toan tai chnh 1 07DNH 7 Bảy  
Tran Nguyen Ngoc Dieu 06DTC Kinh te lng 07DMA2 6 Su  
Tran Nguyen Ngoc Dieu 06DTC Nguyen ly ke toan 08DQT 7 Bảy  
Le Sy Duy 06DTC Ke toan tai chnh 1 08DKT 3 Ba  
Le Sy Duy 06DTC Kinh te v mo 08DQH 6 Su  
Le Sy Duy 06DTC Tai chnh doanh nghiep 07DTC 3 Ba  
L Sỹ Duy 06DTC Ke toan tai chnh 1 07DNH 0 Khng  
Tran Th Khanh Linh 06DTC Ke toan tai chnh 2 07DTC 0 Khng  
Tran Th Khanh Linh 06DTC Quy hoach tuyen tnh 07DTM 2 Hai  
Tran Th Khanh Linh 06DTC Toan cao cap 09DTM 5 Năm  
Ly To Linh 06DTC Kinh te lng 08DTM 6 Su  
Trng N Thanh 06DTC Nguyen ly thong ke kinh te 07DTC 7 Bảy  
Pham Van Thnh 06DTC Kinh te lng 07DTD 6 Su  
Le ngoc Yen 06DTC Thue 07DTC 6 Su  
Le Ngoc Yen 06DTC Kinh te lng 08DTM 6 Su  
Tran Cong Phng 07DKC Toan cao cap 09DQH 6 Su  
Huynh Ngoc Thanh 07DKC Toan cao cap 09DQH 5 Năm  
Vu Th Quynh Anh 07DNH Toan cao cap 09DNH1 0 Khng  
Huynh The Bao 07DNH Toan cao cap 09DNH2 0 Khng  
Lai The Chung 07DNH Quy hoach tuyen tnh 07DTM 6 Su  
Lai The Chung 07DNH Nguyen ly ke toan 08DTM 8 Tm  
Ha My Dung 07DNH Nguyen ly thong ke 07DTK 5 Năm  
Nguyen Th Thu Ha 07DNH Nguyen ly ke toan 08DTK 5 Năm  
Huynh Th Kim Hng 07DNH Nguyen ly thong ke kinh te 07DTC 4 Bốn  
Pham Nam Long 07DNH Quy hoach tuyen tnh 08DQH 2 Hai  
TRng Vng Bao Ngoc 07DNH Nguyen ly ke toan 08DKB 9 Chn  
Nguyen Th Thanh Tam 07DNH Toan cao cap 09DNH1 2 Hai  
Le Xuan Thach 07DNH Quy hoach tuyen tnh 08DQH 5 Năm  
Ha Bch Thuy 07DNH Nguyen ly ke toan 08DKB 8 Tm  
Nguyen Phung Uyen 07DNH Nguyen ly ke toan 08DKB 6 Su  
Huynh Ngoc Minh Xuan 07DNH Phap luat ai cng 09DKT 7 Bảy  
Huynh Ngoc Minh Xuan 07DNH Toan cao cap 09DKT 0 Khng  
Ta Thuy Trang 07DTC Quy hoach tuyen tnh 08DQH 5 Năm  
Ta Thuy Trang 07DTC Ly thuyet xac suat va thong ke 08DKB 10 Mười  
Vi Ca Ven 07DTC Kinh te lng 07DMA1 5 Năm  
Le Th Hoang Anh 08DNH1 Toan cao cap 09DKT 5 Năm  
Trng Hoai Minh 08DNH1 Toan cao cap 09DNH2 5 Năm  
ang Nguyen Bao Ngoc 08DNH1 Toan cao cap 09DKN 3 Ba  
Vo Phung Th 08DNH1 Tam ly hoc ai cng 09DMA2 5 Năm  
Lng Cong Tien 08DNH1 Toan cao cap 09DKN 0 Khng  
Tran Nguyen Kieu Trang 08DNH1 Toan cao cap 09DNH2 7 Bảy  
Tran Ngoc Thanh Vy 08DNH2 Toan cao cap 09DQH 5 Năm  
Ngo Tuyen An 08DTC Th trng chng khoan 07DNH 0 Khng  
Ngo Tuyen An 08DTC Toan cao cap 09DNH1 6 Su  
Pham Bao Ngoc 08DTC Th trng chng khoan 07DNH 0 Khng  
Pham Bao Ngoc 08DTC Toan cao cap 09DNH1 6 Su  
La Th Kieu Oanh 08DTC Th trng chng khoan 07DNH 0 Khng  
La Th Kieu Oanh 08DTC Toan cao cap 09DNH1 2 Hai  
Lng Nguyen Hoang Van 08DTC Th trng chng khoan 07DNH 0 Khng  
Lng Nguyen Hoang Van 08DTC Toan cao cap 09DNH1 2 Hai  
Vi Ca Ven 08DTC Giao tiep kinh doanh 07DTC 6 Su  
Nguyen Th Hu Hanh 04DTD Tham nh d an au t 06DTD 0 Khng  
Le Van Khue 04DTD Microsoft Excel 2 08DTK 0 Khng  
Le Van Khue 04DTD Thc hanh nghe nghiep 2 06DTD 0 Khng  
Hoang Quang Huy 05CTD Tham nh gia can ban 08CTD 0 Khng  
Tran Thanh Can 05DTD Microsoft Access 07DTH 0 Khng  
Tran Thanh Can 05DTD Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 0 Khng  
Tran Thanh Can 05DTD Tham nh gia may thiet b 06DTD 6 Su  
Nguyen Van Hai 05DTD Microsoft Access 07DTH 0 Khng  
Vo Minh Tu 05DTD Tham nh gia may thiet b 06DTD 6 Su  
Giang Hoang Long 06CKB Toan cao cap 09CKB 6 Su  
Tran Th Hoa Ly 06CKB Kinh te vi mo 09CKB 3 Ba  
Nguyen Th Bch Truc 06CKB Kinh te vi mo 09CKB 7 Bảy  
Bui Th Bach Kim Anh 06CTD Tin hoc chuyen nganh 07CTD 3 Ba  
Trnh Le My Hanh 06CTD Kinh te vi mo 08CTK 5 Năm  
Trnh Le My Hanh 06CTD Tham nh gia can ban 08CTD 8 Tm  
Ha Nguyen Huy 06CTD Kinh te lng 08CKB 5 Năm  
Nguyen Thien Nhat 06CTD Kinh te vi mo 08CTK 0 Khng  
Vo Th Tuyet Nhung 06CTD Thc hanh nghe nghiep 07CTD 5 Năm  
Vo Th Tuyet Nhung 06CTD Kinh te lng 08CTD 6 Su  
Vo Th Tuyet Nhung 06CTD Quan tr tai chnh 07CTD 6 Su  
Tran Vinh Oanh 06CTD Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Tran Vinh Oanh 06CTD Toan kinh te 07CQT2 0 Khng  
Tran Vinh Oanh 06CTD Chuyen e tham nh gia doanh nghiep 07CTD 3 Ba  
Nguyen Ngoc Thao Vi 06CTD Kinh te vi mo 08CTK 0 Khng  
Nguyen Ngoc Thao Vi 06CTD Anh van chuyen nganh 07CTD 0 Khng  
Nguyen Ngoc Thao Vi 06CTD Microsoft Access 1 08CTK 0 Khng  
Tran Kien Phat 06DKB Toan cao cap 09DKB 5 Năm  
Tran Thuy Thu Thao 06DKB Kinh te tai nguyen moi trng 07DKB 0 Khng  
Nguyen Th Van Anh 06DTD Toan cao cap 09DKB 6 Su  
Ha Th Hong Anh 06DTD Kinh te vi mo 09DTK 4 Bốn  
Nguyen ac ai Hoa 06DTD Mang Internet 08DKT 7 Bảy  
Tran Thanh Nhan 06DTD Soan thao van ban 09DQT 5 Năm  
L Hong Sơn 06DTD Tham nh gia BS 1 06DKB 6 Su  
L Hong Sơn 06DTD Soan thao van ban 09DQT 6 Su  
Tran Minh Thi 06DTD Phap luat kinh te 09DKB 5 Năm  
Vu c Thnh 06DTD Thong ke kinh doanh 08DQT 0 Khng  
Vu c Thnh 06DTD Quy hoach tuyen tnh 07DTM 0 Khng  
Vu c Thnh 06DTD Mang Internet 08DQT 0 Khng  
Vu c Thnh 06DTD Tham nh gia can ban 07DTD 0 Khng  
Vu c Thnh 06DTD Ly thuyet gia ca th trng 07DTD 0 Khng  
Vi Quoc Toai 06DTD Tham nh gia BS 1 06DKB 6 Su  
Vi Quoc Toai 06DTD Toan cao cap 09DTM 6 Su  
Tran Minh Trang 06DTD Chuyen e ky thuat bat ong san 07DTD 0 Khng  
Ly Thuan Trieu 06DTD Soan thao van ban 09DQT 7 Bảy  
Nguyen Quan Bao 07CKB Nguyen ly ke toan 09CKT 2 Hai  
Nguyen Quan Bao 07CKB Soan thao van ban 09CQT1 2 Hai  
Le Th Kim Cuc 07CKB Toan cao cap 09CTD 5 Năm  
Trần Thục Diệu 07CKB Phap luat ve kinh doanh BS 08CKB 5 Năm  
Kieu Thanh Duy 07CKB Nguyen ly ke toan 08CDL 5 Năm  
Kieu Thanh Duy 07CKB Phap luat ve kinh doanh BS 08CKB 8 Tm  
Kieu Thanh Duy 07CKB Tai chnh - Tn dung 08CKB 5 Năm  
Ngo Vu Hoang 07CKB Tai chnh - Tn dung 08CKB 6 Su  
Ngo Vu Hoang 07CKB Nguyen ly ke toan 09CKN1 5 Năm  
Nguyễn Minh Khnh 07CKB Tai chnh - Tn dung 08CKB 4 Bốn  
Le Ba Luan 07CKB Tai chnh - Tn dung 08CKB 4 Bốn  
Le Ba Luan 07CKB Kinh te vi mo 08CTK 8 Tm  
Vng Tr Nam 07CKB Anh van can ban 1 09CKB 8 Tm  
Pham Huynh Quang 07CKB Thong ke kinh doanh 08CTD 8 Tm  
Pham Huynh Quang 07CKB Toan cao cap 09CKT 5 Năm  
Tran Thuy Quyen 07CKB Phap luat ve kinh doanh BS 08CKB 6 Su  
inh Thai Tan 07CKB Soan thao van ban 09CQT1 5 Năm  
inh Thai Tan 07CKB Nguyen ly ke toan 09CTK 1 Một  
Huynh Th Ngoc Thao 07CKB Toan cao cap 09CTD 5 Năm  
Tran Th Khanh Th 07CKB Nguyen ly ke toan 09CTH 8 Tm  
Dng Th Anh Th 07CKB Toan cao cap 09CTD 5 Năm  
Tran Th Khanh Th 07CKB Toan cao cap 09CTD 5 Năm  
Le Hoai Thng 07CKB Toan tai chnh 08CTD 2 Hai  
Le Hoai Thng 07CKB Phap luat ve kinh doanh BS 08CKB 5 Năm  
Le Hoai Thng 07CKB Toan cao cap 09CKT 1 Một  
Nguyen Thanh Tr 07CKB Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 6 Su  
Pham Th Ngoc Xuan 07CKB Nguyen ly ke toan 09CTH 5 Năm  
Pham Th Ngoc Xuan 07CKB Toan cao cap 09CTD 5 Năm  
Tran Th Ngoc Bch 07CTD Kinh te vi mo 09CTD 7 Bảy  
Tran Th Ngoc Bch 07CTD Toan cao cap 09CTD 7 Bảy  
Huynh Th Ngoc Chng 07CTD Toan cao cap 09CTD 5 Năm  
Huynh Th Ngoc Chng 07CTD Kinh te vi mo 09CTD 7 Bảy  
Tran Vo Trung Cng 07CTD Kinh te vi mo 08CTK 3 Ba  
Phan Th Ngoc Diep 07CTD Tham nh gia can ban 08CTD 5 Năm  
Nguyen Th Thuy Dng 07CTD Thong ke kinh doanh 08CKQ 3 Ba  
Nguyen Th Thuy Dng 07CTD Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 5 Năm  
Nguyen Th Thuy Dng 07CTD Tai chnh - Tn dung 08CKB 3 Ba  
o Th Thu Ha 07CTD Tham nh gia can ban 08CTD 5 Năm  
Nguyen Trung Hieu 07CTD Kinh te vi mo 08CTK 0 Khng  
Nguyen Th Thu Huyen 07CTD Tham nh gia can ban 08CTD 7 Bảy  
Le Thng Khanh 07CTD Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 2 Hai  
Le Thng Khanh 07CTD Tham nh gia bat ong san 07CKB 5 Năm  
Nguyen Hng Mai Loan 07CTD Kinh te vi mo 08CTK 5 Năm  
Nguyen Hng Mai Loan 07CTD Tham nh gia can ban 08CTD 7 Bảy  
Nguyen Hng Mai Loan 07CTD Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 3 Ba  
Tran Th Thanh Loan 07CTD Kinh te vi mo 08CTK 7 Bảy  
Nguyen Th Kim Ly 07CTD Toan cao cap 09CQT1 1 Một  
Nguyen Tran c Minh 07CTD Ke toan tai chnh 08CQT1 5 Năm  
Tran Minh ang 07CTD Tham nh gia can ban 08CTD 6 Su  
Tran Minh ang 07CTD Ke toan tai chnh 08CQT1 4 Bốn  
Dng Tan at 07CTD Anh van can ban 1 09CTD 6 Su  
Huynh Hu Ngon 07CTD Thong ke kinh doanh 08CKQ 0 Khng  
Huynh Hu Ngon 07CTD Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 0 Khng  
Pham Hong Nhat 07CTD Anh van can ban 1 09CTD 4 Bốn  
Ngo Th Phng iep 07CTD Marketing quoc te 07CKQ 0 Khng  
Ngo Th Phng iep 07CTD Kinh te lng 08CTD 8 Tm  
o Khanh Phu 07CTD Kinh te vi mo 08CTK 5 Năm  
Le Hoang Sn 07CTD Tham nh gia BS 1 (Bảo lưu) 0 Khng  
Le Hoang Sn 07CTD Mang Internet 08DKN 6 Su  
Nguyen Ngoc Tam 07CTD Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 0 Khng  
Nguyen Ngoc Tam 07CTD Ke toan tai chnh 08CQT1 4 Bốn  
Nguyen Ngoc Tam 07CTD Ke toan tai chnh 08CQT1 0 Khng  
Nguyen Ngoc Tam 07CTD Tham nh gia bat ong san 07CKB 5 Năm  
Nguyễn Ngọc Tm 07CTD Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 6 Su  
Nguyen Tan Thanh 07CTD Kinh te vi mo 08CTK 5 Năm  
Nguyen Tan Thanh 07CTD Ke toan tai chnh 08CQT1 3 Ba  
Le Tran Hoan Thien 07CTD Kinh te vi mo 09CTD 5 Năm  
Le Tran Hoan Thien 07CTD Nhng ng/ly c ban cua ch/ngha MLN 1 09CTD 0 Khng  
Tran Trng y Th 07CTD Kinh te vi mo 08CTK 5 Năm  
Nguyen Th Bch Tram 07CTD Kinh te lng 08CTD 8 Tm  
Nguyen Th Bch Tram 07CTD Tham nh gia can ban 08CTD 7 Bảy  
Pham Th Thuy Trang 07CTD Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Le ong Tra 07CTD Kinh te vi mo 09CDL 7 Bảy  
inh Th Thao Trinh 07CTD Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
inh Th Thao Trinh 07CTD Thong ke kinh doanh 08CKQ 5 Năm  
Bui Th Lan Trinh 07CTD Kinh te lng 08CTD 7 Bảy  
Bui Th Lan Trinh 07CTD Tham nh gia can ban 08CTD 5 Năm  
Nguyen Th Hong Van 07CTD Ly thuyet gia ca th trng 08CTD 6 Su  
Trng N Thuy Vien 07CTD Tham nh gia can ban 08CTD 5 Năm  
Nguyen Xuan Vinh 07CTD Ke toan tai chnh 08CQT2 0 Khng  
Nguyen Xuan Vinh 07CTD Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 6 Su  
Nguyen Xuan Vinh 07CTD Ke toan tai chnh 08CQT1 5 Năm  
Nguyen Xuan Vinh 07CTD Anh van can ban 1 09CDL 8 Tm  
Nguyen Xuan Vinh 07CTD Toan kinh te 08CDL 7 Bảy  
Nguyen Xuan Vinh 07CTD Thc hanh nghe nghiep 07CKB 0 Khng  
Nguyễn Xun Vinh 07CTD Tham nh gia bat ong san 07CKB 7 Bảy  
Ngo ang Khoa 07DKB Ke toan tai chnh 08DTD1 5 Năm  
Le Thanh Phng 07DKB Tin hoc ai cng 09DTK 0 Khng  
Nguyen Thanh Linh Trang 07DKB Phan tch hoat ong kinh doanh 06DQT2 0 Khng  
Vo Nh Chien 07DTD Toan cao cap 09DNH2 6 Su  
Ngo Minh Dng 07DTD Ke toan tai chnh 08DTD1 5 Năm  
Nguyen Ha My 07DTD Toan cao cap 09DTM 5 Năm  
Le Khac Sy 07DTD Nguyen ly ke toan 08DQT 0 Khng  
Le Khac Sy 07DTD Ly thuyet xac suat va thong ke 08DTD1 0 Khng  
Nguyen an Thanh 07DTD Toan cao cap 09DTM 5 Năm  
Vu Th Quynh Trang 07DTD Phap luat ai cng 09DNH2 7 Bảy  
Vu Th Quynh Trang 07DTD Toan cao cap 09DNH2 5 Năm  
Nguyen Duy An 08CKB Toan cao cap 09CTD 7 Bảy  
Nguyen Duy An 08CKB Anh van can ban 1 09CTD 4 Bốn  
Nguyen Th Kim Anh 08CKB Anh van can ban 1 09CKB 7 Bảy  
Vo Th Thu Hang 08CKB Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Lam Th Kim Hang 08CKB Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 1 Một  
Nguyễn Trọng Hải 08CKB Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Le Th Thu Hng 08CKB Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 3 Ba  
Ho Khac Huy 08CKB Toan cao cap 09CKB 6 Su  
Ho Khac Huy 08CKB Anh van can ban 1 09CKB 8 Tm  
Nguyen Minh at 08CKB Anh van can ban 1 09CTD 5 Năm  
Nguyen Van a 08CKB Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Nguyen Thanh Tam 08CKB Toan cao cap 09CTD 6 Su  
Nguyen Th Thuy 08CKB Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 3 Ba  
Nguyen Th Thuy 08CKB Anh van can ban 1 09CKB 6 Su  
Nguyen Th Thuy 08CKB Tin hoc ai cng 09CKB 5 Năm  
Tran Thanh Toan 08CKB Anh van can ban 1 09CTD 5 Năm  
L Hồng Phương Trang 08CKB Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 6 Su  
Nguyen Xuan Tuyen 08CKB Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Tran Thuy An 08CTD Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Nguyen Tuan Anh 08CTD Anh van can ban 1 09CKN2 4 Bốn  
Nguyen Tuan Anh 08CTD Toan cao cap 09CKN2 5 Năm  
Pham Ton Huy Bach 08CTD Toan cao cap 09CKQ 5 Năm  
Trng Th anh Chi 08CTD Tin hoc ai cng 09CKQ 7 Bảy  
Trng Th anh Chi 08CTD Toan cao cap 09CKN2 3 Ba  
Dng Th Thuy Dng 08CTD Tin hoc ai cng 09CKQ 6 Su  
Dng Th Thuy Dng 08CTD Kinh te vi mo 09CKQ 5 Năm  
Bach Xuan Dung 08CTD Toan cao cap 09CTD 5 Năm  
Tran Nguyen Thao Dung 08CTD Toan cao cap 09CTD 5 Năm  
Trinh Thi Ha 08CTD Kinh te vi mo 08CTK 5 Năm  
Trinh Thi Ha 08CTD Nguyen ly ke toan 08CDL 7 Bảy  
Trinh Thi Ha 08CTD Toan kinh te 07CQT2 6 Su  
Trinh Thi Ha 08CTD Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Trịnh Thị Ha 08CTD Marketing can ban 08CKT2 6 Su  
Ngo Minh Hieu 08CTD Anh van can ban 1 09CKN2 5 Năm  
Tran Ba Vnh Hng 08CTD Toan cao cap 09CTD 5 Năm  
Nguyen Thanh Hoa 08CTD Tin hoc ai cng 09CDL 4 Bốn  
Uong Trung Kien 08CTD Toan cao cap 09CTD 5 Năm  
Dng Tan Lan 08CTD Anh van can ban 1 09CTD 5 Năm  
Dng Th Hoang Lan 08CTD Toan kinh te 08CDL 5 Năm  
Dng Th Hoang Lan 08CTD Kinh te vi mo 09CTD 2 Hai  
Nguyen Phng Linh 08CTD Toan cao cap 09CKQ 6 Su  
Pham Khac Luan 08CTD Toan kinh te 08CDL 0 Khng  
Pham Khac Luan 08CTD Anh van can ban 1 09CTD 4 Bốn  
Ho Hoai Nhan 08CTD Toan cao cap 09CTD 3 Ba  
Huynh Tan Phong 08CTD Anh van can ban 1 09CTD 0 Khng  
Huynh Tan Phong 08CTD Toan cao cap 09CTD 0 Khng  
Nguyen Ngoc Quyen 08CTD Anh van can ban 1 09CTD 6 Su  
Nguyen Thanh Tam 08CTD Anh van can ban 1 09CTD 5 Năm  
Pham Nhat Thanh 08CTD Anh van can ban 1 09CTD 6 Su  
Pham Nhat Thanh 08CTD Toan cao cap 09CTD 5 Năm  
Pham Th Hoai Thng 08CTD Anh van can ban 1 09CTD 5 Năm  
Nguyen Thuy Mong Thng 08CTD Anh van can ban 1 09CTD 5 Năm  
Pham Th Hoai Thng 08CTD Tin hoc ai cng 09CTD 6 Su  
Ta Th Thuy Trang 08CTD Toan cao cap 09CKQ 5 Năm  
Nguyen Trung Trc 08CTD Kinh te vi mo 09CTD 3 Ba  
inh Hoang Trng 08CTD Kinh te vi mo 09CTD 4 Bốn  
Ngo Khac Tuan 08CTD Toan cao cap 09CTD 0 Khng  
Ngo Khac Tuan 08CTD Anh van can ban 1 09CTD 0 Khng  
Hang Quang Vinh 08CTD Toan cao cap 09CTD 5 Năm  
Phan nh V 08CTD Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Phan nh V 08CTD Anh van can ban 1 09CTD 7 Bảy  
Vu Ngoc Anh 08DTD1 Phap luat kinh te 09DKB 0 Khng  
Nguyen Le Tu Khue 08DTD1 Toan cao cap 09DNH1 5 Năm  
Le Viet My Hoi 08DTD2 Nguyen ly ke toan 08DQT 0 Khng  
L Việt Mỹ Hội 08DTD2 Nguyen ly ke toan 07DTH 3 Ba  
Tran Van Vinh 08DTD2 Toan cao cap 09DTD 0 Khng  
Nguyen nh Trung Hieu 05CTM1 Anh van thng mai quoc te 1 07CTM2 6 Su  
Nguyen nh Trung Hieu 05CTM1 Anh van thng mai 1 08CTM1 0 Khng  
Nguyen Hong Kim Loan 05CTM1 Phan tch hoat ong KDXNK 07CTM1 5 Năm  
Tran Van Lng 05CTM1 Phan tch hoat ong KDXNK 07CTM2 5 Năm  
Nguyen Thuy Quynh 05CTM1 Kinh te vi mo 08CTK 5 Năm  
Phan Minh Hieu 05DTM Kinh te v mo 08DMA 6 Su  
Phan Minh Hieu 05DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DTM 5 Năm  
Phan Minh Hieu 05DTM Anh van thng mai quoc te 3, 4 06DTMa 6 Su  
Phan Minh Hieu 05DTM Marketing thng mai quoc te 06DTM 5 Năm  
Phan Minh Hieu 05DTM Thc hanh nghe nghiep 2 06DTM 6 Su  
Ly Quoc Khanh 05DTM Anh van thng mai quoc te 3, 4 06DTMb 5 Năm  
oan Le Trieu Khai 05DTM Thc hanh nghe nghiep 2 06DTM 0 Khng  
Vo Th Bch Lien 05DTM Anh van thng mai quoc te 3, 4 06DTMb 6 Su  
Hoang Giang My Linh 05DTM Anh van thng mai quoc te 3, 4 06DTMb 6 Su  
Bui Ngoc Nhan 05DTM Anh van thng mai quoc te 3, 4 06DTMb 6 Su  
Bui Ngoc Nhan 05DTM Phan tch hoat ong KDXNK 06DTM 6 Su  
Nguyen Minh Trung 05DTM Phan tch hoat ong KDXNK 06DTM 5 Năm  
Nguyen Long Vng 05DTM Anh van thng mai quoc te 3, 4 06DTMb 5 Năm  
Nguyen The Anh 06CDL He thong thong tin quan ly 07CDL 0 Khng  
Nguyen The Anh 06CDL Thanh toan trong nc va quoc te 08CTM2 0 Khng  
Nguyen Th My Hanh 06CDL Toan kinh te 07CQT1 2 Hai  
Le o Thanh Hien 06CDL Kinh te vi mo 08CTK 0 Khng  
Pham Hoang Long 06CDL He thong thong tin quan ly 07CDL 4 Bốn  
Nguyen Th Thanh Thuy 06CDL He thong thong tin quan ly 07CDL 0 Khng  
Vo Th Nh Thuy 06CDL He thong thong tin quan ly 07CDL 6 Su  
Nguyen Khac Tuyen 06CDL He thong thong tin quan ly 07CDL 6 Su  
Nguyen Khac Tuyen 06CDL Toan cao cap 09CQT2 6 Su  
Nguyen Trong Ngha 06CKQ Nguyen ly ke toan 09CTH 4 Bốn  
To Th Cam Nhung 06CKQ He thong thong tin quan ly 07CDL 5 Năm  
o Tran Phng 06CKQ au t quoc te 07CKQ 5 Năm  
o Tran Phng 06CKQ Thc hanh nghe nghiep 07CKB 0 Khng  
Ho Thanh Quang 06CKQ Phan tch hoat ong kinh doanh quoc te 07CKQ 5 Năm  
Nguyen Phu Quy 06CKQ Phan tch hoat ong kinh doanh quoc te 07CKQ 6 Su  
Thai ai Tong 06CKQ Phan tch hoat ong kinh doanh quoc te 07CKQ 3 Ba  
Ngo N Huyen Tran 06CKQ Toan kinh te 07CQT1 5 Năm  
Ngo N Huyen Tran 06CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 5 Năm  
Ngo N Huyen Tran 06CKQ Phan tch hoat ong KDXNK 07CTM2 5 Năm  
Le Th Bach Tuyet 06CKQ Thc hanh nghe nghiep 1 08CKN 5 Năm  
Nguyen Th Thuy An 06CTM Toan cao cap 09CTM 5 Năm  
Van Ngoc Hng 06CTM Marketing thng mai quoc te 07CTM1 7 Bảy  
Ho Lam Thanh Hung 06CTM Van tai ngoai thng 07CTM2 6 Su  
Ho Lam Thanh Hung 06CTM Anh van thng mai quoc te 1 07CTM2 5 Năm  
Ho Lam Thanh Hung 06CTM Thng mai ien t 07CKQ 8 Tm  
Ho Lam Thanh Hung 06CTM Bao hiem ngoai thng 07CTM2 5 Năm  
Vo Th Anh Kieu 06CTM Phan tch hoat ong KDXNK 07CTM2 5 Năm  
Tran Th Tuyet Mai 06CTM Phan tch hoat ong KDXNK 07CTM2 5 Năm  
Thai Quoc MInh 06CTM Phan tch hoat ong KDXNK 07CTM2 5 Năm  
Trng Hong My 06CTM Marketing thng mai quoc te 07CTM2 7 Bảy  
Trng Hong My 06CTM Phan tch hoat ong KDXNK 07CTM2 5 Năm  
Nguyen Thuy Hoang Oanh 06CTM Phan tch hoat ong kinh doanh quoc te 07CKQ 0 Khng  
Nguyen Thuy Hoang Oanh 06CTM Toan cao cap 09CTM 6 Su  
Nguyễn Thụy Hong Oanh 06CTM Phan tch hoat ong KDXNK 07CTM2 6 Su  
Tran Th Thu Phng 06CTM Phan tch hoat ong KDXNK 07CTM2 3 Ba  
Tran Th Thu Phng 06CTM Thue xuat nhap khau 07CTM2 5 Năm  
Tran Th Thu Phng 06CTM Bao hiem ngoai thng 07CTM1 6 Su  
Nguyen Th Ngoc Quynh 06CTM He thong thong tin quan ly 07CDL 2 Hai  
Nguyen Th Ngoc Quynh 06CTM Quan ly chat lng 08CTM1 2 Hai  
Nguyen Th Ngoc Quynh 06CTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 1 Một  
Nguyen Th Ngoc Quynh 06CTM Phan tch hoat ong KDXNK 07CTM2 3 Ba  
Nguyen Th Ngoc Quynh 06CTM Thue xuat nhap khau 07CTM2 0 Khng  
Huynh Phng Thao 06CTM Marketing thng mai quoc te 07CTM1 5 Năm  
Le Nguyen Phng Thao 06CTM Marketing thng mai quoc te 07CTM2 7 Bảy  
Le Nguyen Phng Thao 06CTM Phan tch hoat ong KDXNK 07CTM2 6 Su  
Trng Th Hong Thu 06CTM Phan tch hoat ong KDXNK 07CTM2 3 Ba  
Nguyen Ngoc Bch Thuy 06CTM Toan cao cap 09CTM 2 Hai  
Tran Th Minh Trang 06CTM Marketing thng mai quoc te 07CTM2 7 Bảy  
Nguyen Minh Khang 06DDL Toan cao cap 09DTC 5 Năm  
Nguyen Ngoc Linh 06DDL Giao tiep kinh doanh 07DTC 8 Tm  
Nguyen Ngoc Linh 06DDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DDL 0 Khng  
Nguyễn Ngọc Linh 06DDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 8 Tm  
ao Nguyen Van Long 06DDL a ly du lch ong Nam A 08DDL 8 Tm  
ao Nguyen Van Long 06DDL Marketing can ban 08DDL 5 Năm  
Trần Kiều Ngn 06DDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 8 Tm  
Nguyen Thanh Phng 06DDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DDL 0 Khng  
Nguyễn Thanh Phương 06DDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 5 Năm  
Dng Bao Quan 06DDL Quy hoach tuyen tnh 08DQH 0 Khng  
Dng Bao Quan 06DDL Kinh te v mo 08DQH 0 Khng  
Dng Bao Quan 06DDL Lch s ang CSVN 07DTK 0 Khng  
ang Lam Thuan 06DDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 0 Khng  
Tran Th My Thuan 06DDL Toan cao cap 09DTC 5 Năm  
Le Th Tnh 06DDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 5 Năm  
Lm Thị Thy Trinh 06DDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 8 Tm  
Nguyen Th Cam Van 06DDL Thong ke kinh doanh 08DDL 0 Khng  
Nguyen Th Cam Van 06DDL Lch s ang CSVN 07DTK 0 Khng  
Nguyen Th Cam Van 06DDL Anh van can ban 3 08DTD2 0 Khng  
Nguyen Th Kim Anh 06DKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 8 Tm  
Nguyen Th Thu Ha 06DKQ Thong ke kinh doanh 08DDL 0 Khng  
Ly ai Hai 06DKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 0 Khng  
Ly ai Hai 06DKQ Thc hanh nghe nghiep 1 07DKQ 0 Khng  
Ly ai Hai 06DKQ Kinh te quoc te 08DKQ 0 Khng  
Nguyen Th anh Huyen 06DKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 0 Khng  
Nguyen Khanh 06DKQ Quy hoach tuyen tnh 08DMA 2 Hai  
Tran Trung Kien 06DKQ T tng Ho Ch Minh 07DKQ 7 Bảy  
Nguyễn Thị Bch Liễu 06DKQ Thực hnh nghề nghiệp 1 (Khoa bố tr) 8 Tm  
Vo Hoang Long 06DKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DTM 5 Năm  
Vo Hoang Long 06DKQ Tai chnh quoc te 06DTC 1 Một  
Vo Hoang Long 06DKQ Quy hoach tuyen tnh 07DTM 0 Khng  
Vo Hoang Long 06DKQ Kinh te quoc te 08DKQ 0 Khng  
Vo Hoang Long 06DKQ Toan cao cap 09DDL 0 Khng  
Tran Van Lng 06DKQ Quy hoach tuyen tnh 07DKQ 5 Năm  
Tran Van Lng 06DKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 5 Năm  
Cao Hoang Diem My 06DKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 5 Năm  
Nguyen Hoang Nam 06DKQ Anh van thng mai 1 08DTMa 5 Năm  
Trng Kieu Ngan 06DKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 7 Bảy  
Nguyen Thuy Ngoc Ngan 06DKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 6 Su  
Lu Tai Nguyen 06DKQ Anh van thng mai 1 08DTMa 5 Năm  
Tran Trong Nhan 06DKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 6 Su  
Chu Th Nhung 06DKQ Thong ke kinh doanh 08DKQ 4 Bốn  
Nguyen Huynh Phng 06DKQ Ly thuyet xac suat va thong ke 08DKB 5 Năm  
Nguyen Huynh Phng 06DKQ Quan tr nhan lc 07DMA1 7 Bảy  
Tao Th Lan Phng 06DKQ Quan tr nhan lc 07DKB 5 Năm  
Tao Th Lan Phng 06DKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 3 Ba  
Nguyen Hoai Phng 06DKQ Tai chnh quoc te 06DTC 0 Khng  
Pham Hong Phc 06DKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 8 Tm  
Nguyen Nh Quynh 06DKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 9 Chn  
Pham Trung Sn 06DKQ Marketing can ban 08DKQ 6 Su  
Pham Trung Sn 06DKQ Ly thuyet xac suat va thong ke 08DTD1 5 Năm  
Pham Trung Sn 06DKQ Thong ke kinh doanh 08DKQ 6 Su  
Pham Hu Tam 06DKQ Quy hoach tuyen tnh 07DKQ 5 Năm  
Ta Le Thanh Tam 06DKQ Quy hoach tuyen tnh 07DKQ 5 Năm  
Tran Van Tan 06DKQ Phap luat ai cng 08DQT 6 Su  
Tran Van Tan 06DKQ Thong ke kinh doanh 08DQT 5 Năm  
Tran Van Tan 06DKQ Phap luat kinh te 09DTD 0 Khng  
Le Th Xuan Tham 06DKQ Thong ke kinh doanh 08DKQ 5 Năm  
Le Th Xuan Tham 06DKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 5 Năm  
Le Th Xuan Tham 06DKQ Kinh doanh quoc te 07DKQ 0 Khng  
Le Th Xuan Tham 06DKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 0 Khng  
L Thị Xun Thắm 06DKQ Kinh te quoc te 08DKQ 5 Năm  
Dng Thanh Thanh 06DKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 6 Su  
Phan Nh Thanh Thuy 06DKQ Marketing can ban 08DKQ 6 Su  
Nguyen Th Phng Tu 06DKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 5 Năm  
Nguyen Th Mong Tuyen 06DKQ Quan tr tai chnh 07DKQ 0 Khng  
Nguyen Th Mong Tuyen 06DKQ Quy hoach tuyen tnh 08DQH 0 Khng  
Nguyen Th Mong Tuyen 06DKQ Tai chnh quoc te 06DTC 0 Khng  
Nguyen Th Mong Tuyen 06DKQ Kinh te quoc te 08DKQ 0 Khng  
Vo Th Van 06DKQ Marketing can ban 08DMA 5 Năm  
Pham Th Ha Vien 06DKQ Thong ke kinh doanh 08DKQ 5 Năm  
Pham Th Ha Vien 06DKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 9 Chn  
Nguyễn Thị Tuyết Xinh 06DKQ Thực hnh nghề nghiệp 1 (Khoa bố tr) 6 Su  
Nguyen nh Gia 06DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 5 Năm  
Nguyen nh Gia 06DTM Quy hoach tuyen tnh 07DKQ 3 Ba  
Tran Van Hieu 06DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 9 Chn  
L Ngọc Hiếu 06DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DTM 5 Năm  
Le Ngoc Hoang 06DTM Thong ke kinh doanh 08DTM 3 Ba  
Le Ngoc Hoang 06DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DTM 9 Chn  
Ngo Th My Hng 06DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DTM 2 Hai  
Nguyen Phng Linh 06DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DTM 5 Năm  
Vng Hoang Linh 06DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DTM 9 Chn  
Bui Th Hong Nhi 06DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DTM 3 Ba  
Nguyen Tan Ninh 06DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DTM 6 Su  
ao Thanh Phong 06DTM Nguyen ly ke toan 07DTH 5 Năm  
ao Thanh Phong 06DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 7 Bảy  
Lam Vu To Quyen 06DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DTM 5 Năm  
Vo Viet Thi 06DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 5 Năm  
Vo Viet Thi 06DTM Ly thuyet xac suat va thong ke 08DTD1 5 Năm  
Vo Viet Thi 06DTM Tin hoc ai cng 09DTH 5 Năm  
Tran Th Thng 06DTM Kinh te vi mo 1 09DTC 5 Năm  
Nguyen Th Thu 06DTM Thong ke kinh doanh 08DTM 5 Năm  
Tong Th Thanh Thuy 06DTM Tin hoc ai cng 09DTK 6 Su  
Phan Th Le Thuy 06DTM Quan tr tai chnh 07DTM 5 Năm  
Phan Th Thuy Tien 06DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DTM 6 Su  
Nguyen Ngoc Toan 06DTM Luat thng mai quoc te 07DTM 5 Năm  
Tran Ngoc Tram 06DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DTM 6 Su  
Pham Th Thuy Trang 06DTM Thong ke kinh doanh 08DTM 5 Năm  
Pham Th Thuy Trang 06DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DTM 8 Tm  
Nguyen Th Tu Trinh 06DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DTM 6 Su  
Le Xuan Tuan 06DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DKQ 4 Bốn  
Le Xuan Tuan 06DTM Quan tr tai chnh 07DKQ 5 Năm  
Pham Th My Yen 06DTM Quan tr tai chnh 07DTM 0 Khng  
Pham Th My Yen 06DTM Quy hoach tuyen tnh 07DTM 0 Khng  
Pham Th My Yen 06DTM Thc hanh nghe nghiep 1 07DTM 0 Khng  
Pham Th My Yen 06DTM Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07DTM 0 Khng  
Tran Ngoc Bch 07CDL Nguyen ly ke toan 08CDL 4 Bốn  
Tran Ngoc Bch 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Tran Ngoc Bch 07CDL Thong ke kinh doanh 08CKB 4 Bốn  
Nguyễn Thị Như Chu 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 3 Ba  
H Thị Ngọc Chu 07CDL Luật du lịch 08CDL 5 Năm  
Nguyễn thị Như Chu 07CDL Thong ke kinh doanh 08CKQ 5 Năm  
T Ngoc Diem 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 2 Hai  
T Ngoc Diem 07CDL Anh van can ban 1 09CDL 0 Khng  
Nguyen Th Ngoc Dieu 07CDL Nguyen ly ke toan 08CDL 1 Một  
Nguyen Th Ngoc Dieu 07CDL Anh van can ban 3 08CDL 0 Khng  
Phạm Thị Dung 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 0 Khng  
Phạm Thị Dung 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Phạm Thị Dung 07CDL Anh van can ban 3 08CDL 5 Năm  
L Minh Huy 07CDL Nguyen ly ke toan 08CDL 5 Năm  
Đinh Ngọc PHương Khanh 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Đinh Ngọc Phương Khanh 07CDL Thong ke kinh doanh 08CKQ 6 Su  
Phan Th Minh Khanh 07CDL Thanh toan trong nc va quoc te 08CTM1 0 Khng  
Nguyen Chung Mong Kieu 07CDL Anh van can ban 1 09CDL 0 Khng  
Nguyen Chung Mong Kieu 07CDL Soan thao van ban 09CQT1 0 Khng  
Nguyễn cao Hong lam 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Mai Thị Chu Long 07CDL Thong ke kinh doanh 08CKQ 5 Năm  
Tran Th Thu Ly 07CDL Nguyen ly ke toan 08CDL 4 Bốn  
Tran Th Thu Ly 07CDL Anh van can ban 3 08CDL 5 Năm  
Tran Th Thu Ly 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Le Phuc Nguyen 07CDL Anh van can ban 1 09CDL 0 Khng  
Tạ Thanh Phi 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 3 Ba  
Tạ Thanh Phi 07CDL Thong ke kinh doanh 08CTD 8 Tm  
Huynh Th Kim Quyen 07CDL Thong ke kinh doanh 08CKQ 5 Năm  
Huynh Th Kim Quyen 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 2 Hai  
Vo Ngoc Nh Quynh 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Nguyen Th Xuan Thao 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 3 Ba  
Nguyen Ngoc Thao 07CDL Thong ke kinh doanh 08CKB 6 Su  
Nguyen Th Mac The 07CDL Thong ke kinh doanh 08CKQ 5 Năm  
Nguyen Th Mac The 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 3 Ba  
Tran Th Xuan Them 07CDL Nguyen ly ke toan 08CDL 6 Su  
Ngo Th Kim Thi 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 6 Su  
Vo Phng Thuy 07CDL Nguyen ly ke toan 08CDL 5 Năm  
Nguyen Thai Van Thy 07CDL Nguyen ly ke toan 08CDL 6 Su  
Nguyen Thai Van Thy 07CDL Thanh toan trong nc va quoc te 08CTM2 5 Năm  
Huỳnh Trung Tn 07CDL Anh van can ban 3 08CDL 5 Năm  
Nguyen Hien Ngoc Tram 07CDL Phap luat kinh te 09CKQ 0 Khng  
Le Th Huyen Trang 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 5 Năm  
Nguyễn Thị Tuyết Trang 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Nguyen Trung Trc 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 3 Ba  
Nguyen Th Bch Tuyen 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 3 Ba  
Nguyen Th Bch Tuyen 07CDL Thong ke kinh doanh 08CKQ 6 Su  
Pham Nguyen Anh Tuyen 07CDL Thong ke kinh doanh 08CKQ 5 Năm  
Ton N Tng Vi 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 5 Năm  
Ton N Tng Vi 07CDL Thong ke kinh doanh 08CTM1 5 Năm  
Le Th Le Vien 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 3 Ba  
Hoang Vu 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 5 Năm  
Hoang Vu 07CDL Thong ke kinh doanh 08CKQ 5 Năm  
Tran Th Yen 07CDL Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 3 Ba  
Tran Th Yen 07CDL Thong ke kinh doanh 08CTM2 6 Su  
Nguyen Thai Bao 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Vu Van Chinh 07CKQ Kinh te vi mo 08CTK 5 Năm  
Dng Th Ngoc Diem 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 3 Ba  
Tran Th Thuy Dung 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 2 Hai  
Trng Tran ong Ha 07CKQ Kinh te vi mo 08CTK 0 Khng  
Trng Tran ong Ha 07CKQ Kinh te quoc te 08CKQ 0 Khng  
Mai Hong Hanh 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh (Bảo lưu) 0 Khng  
Pham Ngoc Kim Ha 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
T Th Thao Hien 07CKQ Luat kinh doanh quoc te 08CKQ 5 Năm  
Nguyen Th Hoan 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Nguyen Ngoc Hng 07CKQ Th trng chng khoan 07CKT1 7 Bảy  
Nguyen Ngoc Hng 07CKQ Phap luat kinh te 09CKQ 5 Năm  
Tran Th Chieu Hoai 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 08CKQ 0 Khng  
Huynh Gia Huy 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Pham ang Khoa 07CKQ Marketing quoc te 07CKQ 0 Khng  
Pham ang Khoa 07CKQ Luat kinh doanh quoc te 08CKQ 5 Năm  
Le Th Mong Kieu 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Nguyen Th Ngoc Lam 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Nguyen Vu Ngoc Luan 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Nguyen Vu Ngoc Luan 07CKQ Th trng chng khoan 07CKT1 0 Khng  
o Th Hng Ly 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Nguyen Ba at 07CKQ Kinh te vi mo 08CTK 5 Năm  
Nguyen Ba at 07CKQ Soan thao van ban 09CQT2 5 Năm  
Ho Duy am 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Ho Duy am 07CKQ Soan thao van ban 09CQT1 5 Năm  
Nguyễn Thị Xun Nguyn 07CKQ Microsoft Access 1 08CTK 5 Năm  
Tran Dng Minh Phng 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 5 Năm  
Nguyen Ho Hoang Phc 07CKQ Kinh te quoc te 08CKQ 7 Bảy  
Nguyen Ho Hoang Phc 07CKQ Kinh te vi mo 08CTK 5 Năm  
Nguyen Ho Hoang Phc 07CKQ Toan kinh te 07CQT1 6 Su  
Nguyen Tran Kim Quyen 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Nguyễn Trần Kim Quyn 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 6 Su  
Ly Th Thanh Tam 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Ly Th Thanh Tam 07CKQ Kinh te vi mo 08CTK 0 Khng  
Nguyen Th Thao 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Nguyen Th Thao 07CKQ Phap luat kinh te 09CKQ 6 Su  
Nguyen Th Thanh Thuy 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Le Nguyen Mai Thy 07CKQ Kinh te vi mo 09CKQ 5 Năm  
Pham Th Hong Ti 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 5 Năm  
Nguyen Th Quynh Trang 07CKQ Kinh te vi mo 09CKQ 3 Ba  
To Lam Minh Tr 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 3 Ba  
Ho Hong Y Van 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 5 Năm  
Vo Vinh 07CKQ Toan kinh te 07CQT1 0 Khng  
V Vinh 07CKQ Toan kinh te 08CDL 6 Su  
Nguyen Quang Vu 07CKQ Toan kinh te 07CQT1 6 Su  
Nguyen Quang Vu 07CKQ Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 5 Năm  
Nguyen Hu Vu 07CKQ Phap luat kinh te 09CKQ 5 Năm  
L Hong Yến 07CQT1 He thong thong tin quan ly 07CTD 5 Năm  
Trng Quoc Cng 07CTM1 Anh van thng mai 1 08CTM2 6 Su  
Trng Quoc Cng 07CTM1 Kinh te vi mo 08CTK 5 Năm  
Tran Th Tuyet Dung 07CTM1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 4 Bốn  
Tran Th Ngoc Han 07CTM1 Anh van thng mai 1 08CTM2 5 Năm  
Trng Quoc Hien 07CTM1 Anh van thng mai 1 08CTM2 6 Su  
Trng Quoc Hien 07CTM1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 5 Năm  
Huỳnh Thị Minh Hiền 07CTM1 Anh van thng mai 1 08CTM2 6 Su  
Nguyen Th Xuan Hoa 07CTM1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 0 Khng  
Nguyen Th Xuan Hoa 07CTM1 Marketing quoc te 07CKQ 0 Khng  
Nguyen Th Xuan Hoa 07CTM1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 3 Ba  
Bui Th Kim Hng 07CTM1 He thong thong tin quan ly 07CDL 6 Su  
Bui Th Kim Hng 07CTM1 Nguyen ly ke toan 08CDL 3 Ba  
Bui Th Kim Hng 07CTM1 Thanh toan trong nc va quoc te 08CTM1 5 Năm  
Bui Th Kim Hng 07CTM1 Phap luat kinh te 09CDL 5 Năm  
Vo Th Tuyet Lan 07CTM1 Anh van thng mai 1 08CTM2 6 Su  
Nguyen Th Kim Lien 07CTM1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 5 Năm  
Nguyễn Thị Kim Lin 07CTM1 Microsoft Access 1 08CTK 5 Năm  
Phan Th My Linh 07CTM1 Thong ke kinh doanh 08CKQ 6 Su  
Le Th Nga 07CTM1 Thc hanh nghe nghiep 1 08CKN 0 Khng  
Bui Th Nga 07CTM1 Kinh te vi mo 09CTM 3 Ba  
To Trong Ngha 07CTM1 Anh van thng mai 1 08CTM2 6 Su  
To Trong Ngha 07CTM1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 1 Một  
Nguyễn Thị Thanh Ngọc 07CTM1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 5 Năm  
Ho Th Duyen Ngoc 07CTM1 Anh van thng mai 1 08CTM2 6 Su  
Tran Trung Nguyen 07CTM1 Thong ke kinh doanh 08CTM1 5 Năm  
Tran Trung Nguyen 07CTM1 Anh van thng mai 1 08CTM2 5 Năm  
Vo Trong Nhan 07CTM1 Kinh te vi mo 08CTK 5 Năm  
Trng Hoai Nhi 07CTM1 Phap luat kinh te 09CDL 6 Su  
Nguyen Th Kim Phi 07CTM1 Anh van thng mai 1 08CTM2 6 Su  
Nguyen Th Kim Phi 07CTM1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 2 Hai  
Lu Th Le Thu 07CTM1 Quan ly chat lng 08CTM1 5 Năm  
Lu Th Le Thu 07CTM1 Nguyen ly ke toan 08CDL 5 Năm  
Nguyen Th Xuan Thu 07CTM1 Soan thao van ban 09CQT1 6 Su  
Lu Th Le Thu 07CTM1 Anh van can ban 1 09CTM 6 Su  
Ngo nh Thuy 07CTM1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 2 Hai  
Ngo nh Thuy 07CTM1 Anh van can ban 1 09CDL 5 Năm  
Ngo nh Thuy 07CTM1 Soan thao van ban 09CQT1 5 Năm  
ang Th Thu Thuy 07CTM1 Anh van can ban 1 09CTM 7 Bảy  
Đặng Thị Thu Thủy 07CTM1 Kinh tế ngoại thương 1 08CTM1 9 Chn  
Đặng Thị Thu Thủy 07CTM1 Anh van thng mai 1 08CTM2 6 Su  
Vo Ngoc Kim Tien 07CTM1 He thong thong tin quan ly 07CDL 5 Năm  
V Ngọc Kim Tin 07CTM1 Microsoft Access 1 08CTK 5 Năm  
Nguyen Th Ngoc Tran 07CTM1 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT1 5 Năm  
Nguyen Th Ngoc Tran 07CTM1 Anh van thng mai 1 08CTM2 6 Su  
Le Th Thao Trang 07CTM1 Luat thng mai quoc te 08CTM1 8 Tm  
ao Th Thanh Truc 07CTM1 He thong thong tin quan ly 07CMA2 6 Su  
Pham Nguyen Minh Tung 07CTM1 Thc hanh nghe nghiep 1 08CKN 0 Khng  
Dng Thanh Tuyen 07CTM1 Phap luat kinh te 09CDL 6 Su  
Dng Thanh Tuyen 07CTM1 Kinh te vi mo 09CTM 3 Ba  
Trng Th anh Tuyet 07CTM1 Kinh te vi mo 09CKT 0 Khng  
Trng nh Vinh 07CTM1 Toan kinh te 07CQT1 5 Năm  
Nguyen Th Phng Vy 07CTM1 Phap luat kinh te 09CDL 5 Năm  
Vo Hoang Anh 07CTM2 He thong thong tin quan ly 07CTD 0 Khng  
Vo Hoang Anh 07CTM2 Thong ke kinh doanh 08CTM1 0 Khng  
Vo Hoang Anh 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 6 Su  
Phan Phi Bin 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 2 Hai  
Cao Huy Bnh 07CTM2 Kinh tế ngoại thương 1 08CTM1 6 Su  
Pham Th Hai Hanh 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 3 Ba  
Le Minh Hieu 07CTM2 He thong thong tin quan ly 07CMA2 0 Khng  
Le Minh Hieu 07CTM2 Thanh toan trong nc va quoc te 08CTM2 5 Năm  
Le Minh Hieu 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Le Minh Hieu 07CTM2 Toan kinh te 08CDL 0 Khng  
V Thu Hiền 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Trng Quoc Hng 07CTM2 Thong ke kinh doanh 08CTM1 0 Khng  
Trng Quoc Hng 07CTM2 Anh van thng mai 1 08CTM2 5 Năm  
Tran Thanh Hu 07CTM2 Anh van thng mai 1 08CTM2 5 Năm  
Tran Thanh Hu 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Tran Th Hue 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Tran Th Hue 07CTM2 Anh van thng mai 1 08CTM2 0 Khng  
Tran Th Hue 07CTM2 He thong thong tin quan ly 07CTD 0 Khng  
Tran Th Hue 07CTM2 Anh van can ban 1 09CTD 5 Năm  
L Văn Hng 07CTM2 He thong thong tin quan ly 07CMA2 6 Su  
Nguyen Viet Hung 07CTM2 Anh van thng mai 1 08CTM2 5 Năm  
Nguyen Viet Hung 07CTM2 He thong thong tin quan ly 07CTD 6 Su  
Nguyen Viet Hung 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 2 Hai  
Le Van Hung 07CTM2 Anh van thng mai 1 08CTM2 5 Năm  
Le Van Hung 07CTM2 He thong thong tin quan ly 07CDL 4 Bốn  
Thi Kim Loan 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Doan Thanh Long 07CTM2 Thanh toan trong nc va quoc te 08CTM2 0 Khng  
Doan Thanh Long 07CTM2 Luat thng mai quoc te 08CTM2 0 Khng  
Doan Thanh Long 07CTM2 He thong thong tin quan ly 07CMA2 0 Khng  
Doan Thanh Long 07CTM2 Toan cao cap 09CKQ 0 Khng  
Doan Thanh Long 07CTM2 Phap luat kinh te 09CTM 0 Khng  
Bui Ngoc Ngan 07CTM2 Anh van thng mai 1 08CTM2 5 Năm  
Nguyen Huynh Thien Ngan 07CTM2 Toan cao cap 09CKQ 5 Năm  
Cao Th anh Ngoc 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Cao Th anh Ngoc 07CTM2 He thong thong tin quan ly 07CTD 5 Năm  
Trng Th Ngoc 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Huynh Th Tuyet Nhung 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 6 Su  
Nguyen Th Ngoc Nhung 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Lu Tuyet Oanh 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 3 Ba  
Nguyễn Thị Phi Phụng 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Nguyễn Thị Phi Phụng 07CTM2 Nguyen ly ke toan 08CDL 4 Bốn  
Le Th Hong Phuc 07CTM2 Marketing quoc te 07CKQ 0 Khng  
Le Th Hong Phuc 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh (Bảo lưu) 0 Khng  
L Thị Ngọc Quỳnh 07CTM2 Toan kinh te 08CDL 3 Ba  
L Thị Ngọc Quỳnh 07CTM2 Thong ke kinh doanh 08CTD 3 Ba  
Le Th Ngoc Quynh 07CTM2 Anh van can ban 1 09CTM 5 Năm  
Le Th Ngoc Quynh 07CTM2 Toan cao cap 09CTM 0 Khng  
Vo Th Xuan Thi 07CTM2 Anh van thng mai 1 08CTM2 6 Su  
Mai Hữu Thịnh 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Mai Hu Thnh 07CTM2 Anh van thng mai 1 08CTM2 6 Su  
Nguyen Th Kieu Thu 07CTM2 Anh van thng mai 1 08CTM2 6 Su  
Cao Th Thu Thuy 07CTM2 Anh van thng mai 1 08CTM2 6 Su  
Bui Thuy Tien 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 3 Ba  
Bi Thủy Tin 07CTM2 Nguyen ly ke toan 08CDL 5 Năm  
Huynh Tran Huy Tng 07CTM2 Marketing quoc te 07CKQ 0 Khng  
Huynh Tran Huy Tng 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 6 Su  
Ma Bch Tran 07CTM2 Anh van thng mai 1 08CTM2 6 Su  
Pham Vu Thuan Trang 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 0 Khng  
Pham Vu Thuan Trang 07CTM2 Anh van thng mai 1 08CTM2 0 Khng  
Nguyen Th Trang 07CTM2 Anh van thng mai 1 08CTM2 6 Su  
Nguyen Th Trang 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 2 Hai  
Nguyen Th Trang 07CTM2 Thong ke kinh doanh 08CTM2 0 Khng  
Nguyễn Thị Trang 07CTM2 Nguyen ly ke toan 08CDL 4 Bốn  
Tran Th Trng 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 5 Năm  
Tran Th Trng 07CTM2 Anh van thng mai 1 08CTM2 6 Su  
Mac c Trung 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 6 Su  
Tran Th Thuy Van 07CTM2 Anh van thng mai 1 08CTM2 6 Su  
Le Phi Yen 07CTM2 Tin hoc ng dung trong kinh doanh 07CQT2 3 Ba  
Le Phi Yen 07CTM2 Anh van thng mai 1 08CTM2 6 Su  
Nguyen Tuan Anh 07DDL Phap luat kinh te 09DKB 5 Năm  
T Ngoc Loan 07DDL Phap luat kinh te 09DKB 5 Năm  
Dng Ngoc Vu 07DDL Phap luat kinh te 09DKB 6 Su  
Bui Th Khanh Linh 07DKQ Phap luat kinh te 09DKB 7 Bảy  
Trng Quang Trng 07DKQ Nguyen ly ke toan 08DKQ 5 Năm  
Nguyễn Yến Nga 07DTM Nguyen ly ke toan 07DTH 7 Bảy  
Nguyen Quang Phong 07DTM Thong ke kinh doanh 08DDL 0 Khng  
Giap Dung Tien 07DTM Thong ke kinh doanh 08DDL 0 Khng  
Tran Trung Tn 07DTM Toan cao cap 09DQT 3 Ba  
ong Th Thanh Hoa 08CDL Toan cao cap 09CDL 5 Năm  
Le Th Thanh Hng 08CDL Toan cao cap 09CDL 5 Năm  
Le Duy Linh 08CDL Kinh te vi mo 09CDL 0 Kh