TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PH̉NG KHẢO THÍ & TTĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐIỂM THI TRẢ NỢ HỌC PHẦN 
HỌC KỲ 2, NĂM HỌC  2009 - 2010
STT HỌ TÊN LỚP MÔN ĐIỂM CHI 
          L1 L2 CHÚ
1 Nguyễn Hoàng Nguyên 04CKT4 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 3 6  
2 Nguyễn Hoàng Nguyên 04CKT4 Lư thuyết xác suất và thống kê toán V 5  
3 Đinh Xuân Mẫn 05CKT2 Kế toán quản trị chi phí 9    
4 Lê Thị Thanh Vân 05CKT2 Mạng Internet 5    
5 Lê Thị Thanh Vân 05CKT2 Tin học kế toán 1 0  
6 Lưu Nhựt Thảo 05CKT3 Kế toán quản trị chi phí 0 2  
7 Nguyễn Thị Lệ Thúy 05CKT4 Kế toán tài chính 1 4 8  
8 Trương Thị Quyên 05DKT1 Tâm lư đại cương 5    
9 Nguyễn Trúc Quỳnh Anh 06CKT1 Soạn thảo văn bản V V  
10 Nguyễn Trúc Quỳnh Anh 06CKT1 Soạn thảo văn bản      
11 Nguyễn Trúc Quỳnh Anh 06CKT1 Tài chính - Tiền tệ V V  
12 Nguyễn Trúc Quỳnh Anh 06CKT1 Tin học kế toán V V  
13 Hồng Thị Thu Hiền 06CKT1 Kế toán quản trị chi phí 1 3  
14 Vũ Thị Thanh Hương 06CKT1 Kế toán tài chính 3 V V  
15 Lê Huỳnh Kim Chi 06CKT2 Kế toán tài chính 3 4 5  
16 Lê Huỳnh Kim Chi 06CKT2 Kỹ thuật ghi sổ và lập báo cáo tài chính 4 4  
17 Trần Ngọc Vân 06CKT2 Kỹ thuật ghi sổ và lập báo cáo tài chính 4 6  
18 Phùng Thị Thu Hiền 06DKT Kế toán đối chiếu V V  
19 Trịnh Thị Hoa 06DKT Kế toán đối chiếu 4 6  
20 Phạm Lâm Thị Bích Ḥa 06DKT Kế toán đối chiếu 5    
21 Trượng Thị Mỹ Lệ 06DKT Nguyên lư thống kê kinh tế V 5  
22 Dương Thị Kim Loan 06DKT Kế toán đối chiếu 3 4  
23 Nguyễn Vĩnh Lương 06DKT Kế toán đối chiếu 2 2  
24 Nguyễn Vĩnh Lương 06DKT Kế toán hành chính sự nghiệp 3 5  
25 Nguyễn Vĩnh Lương 06DKT Kế toán tài chính 4 5    
26 Nguyễn Vĩnh Lương 06DKT Thị trường chứng khoán 5    
27 Vũ Thị Nga 06DKT Kế toán đối chiếu V V  
28 Phan Thị Thanh Nhàn 06DKT Kế toán đối chiếu V V  
29 Phan Thị Thanh Nhàn 06DKT Kế toán tài chính 2 V 5  
30 Ngô Huỳnh Minh Phượng 06DKT Kế toán đối chiếu 4 5  
31 Trần Thị Kim Thu 06DKT Kế toán đối chiếu V V  
32 Nguyễn Văn Huy 07CKT1 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 5    
33 Trần Thị Thanh Huyền 07CKT1 Kế toán quản trị 3 5  
34 Bùi Duy Ngọc Linh 07CKT1 Anh văn căn bản 2 3 V  
35 Phan Thị Mỹ Linh 07CKT1 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 1 1  
36 Bùi Duy Ngọc Linh 07CKT1 Nguyên lư thống kê kinh tế V V  
37 Đặng Ngọc Trúc Mai 07CKT1 Kế toán quản trị 2 5  
38 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 07CKT1 Lư thuyết xác suất và thống kê toán   1  
39 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 07CKT1 Nguyên lư thống kê kinh tế V V  
40 Hoàng Thị Khoa Nguyên 07CKT1 Anh văn chuyên ngành 6    
41 Trần Hà Thanh ánh Tuyết 07CKT1 Nguyên lư thống kê kinh tế 9    
42 Nguyễn Khương Duy 07CKT2 Anh văn chuyên ngành 5    
43 Nguyễn Khương Duy 07CKT2 Tài chính doanh nghiệp 5    
44 Đinh Thị Thanh Hảo 07CKT2 Kế toán quản trị 5    
45 Nguyễn Văn Hoà 07CKT2 Tài chính doanh nghiệp 5    
46 Lê Thị Hồng Liên 07CKT2 Kế toán quản trị 7    
47 Nguyễn Thị Mỹ Linh 07CKT2 Tài chính doanh nghiệp 5    
48 Dương Phụng Nghi 07CKT2 Soạn thảo văn bản 3 6  
49 Huỳnh Nguyên Nhă 07CKT2 Kế toán quản trị 7    
50 Huỳnh Nguyên Nhă 07CKT2 Kỹ thuật ghi sổ và lập báo cáo tài chính V 4  
51 Huỳnh Nguyên Nhă 07CKT2 Tài chính doanh nghiệp 5    
52 Huỳnh Nguyên Nhă 07CKT2 Thanh toán trong nước và quốc tế 0 4  
53 Huỳnh Nguyên Nhă 07CKT2 Tin học kế toán V 6  
54 Trần Hiếu Nhân 07CKT2 Anh văn chuyên ngành 5    
55 Trần Hiếu Nhân 07CKT2 Nguyên lư kế toán V 7  
56 Trần Hiếu Nhân 07CKT2 Tài chính doanh nghiệp V 5  
57 Lư Thanh Bảo Nhi 07CKT2 Kế toán tài chính 3 7    
58 Trần Thị Diễm Phương 07CKT2 Kế toán quản trị 3 V  
59 Huỳnh Thị Trúc Quỳnh 07CKT2 Kỹ thuật ghi sổ và lập báo cáo tài chính 6    
60 Huỳnh Thị Trúc Quỳnh 07CKT2 Tài chính doanh nghiệp 5    
61 Nguyễn Thị Thu Sang 07CKT2 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 2 5  
62 Lư Thị Thảo Sương 07CKT2 Kế toán quản trị 5    
63 Phạm Ngọc Thái 07CKT2 Kế toán quản trị 6    
64 Phạm Thị Yến Thanh 07CKT2 Kế toán quản trị 5    
65 Phạm Thị Yến Thanh 07CKT2 Tin học kế toán 7    
66 Lê Thị Thu Thảo 07CKT2 Kế toán quản trị 3 6  
67 Vạn Thu Vân Thảo 07CKT2 Tài chính doanh nghiệp 5    
68 Hồ Nguyễn Huyền Trang 07CKT2 Kế toán quản trị 3 5  
69 Huỳnh Ngọc Hà Trang 07CKT2 Kế toán quản trị 3 5  
70 Nguyễn Thị Hoài Trang 07CKT2 Kế toán quản trị 3 5  
71 Huỳnh Ngọc Hà Trang 07CKT2 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 6    
72 Huỳnh Ngọc Hà Trang 07CKT2 Nguyên lư thống kê kinh tế 5    
73 Huỳnh Ngọc Hà Trang 07CKT2 Tài chính doanh nghiệp 5    
74 Nguyễn Thị Hoài Trang 07CKT2 Tài chính doanh nghiệp 5    
75 Nguyễn Ngọc Vân Tŕnh 07CKT2 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 V  
76 Nguyễn Ngọc Vân Tŕnh 07CKT2 Tin học kế toán V V  
77 Lê Thị Xuân Trúc 07CKT2 Kế toán quản trị 3 5  
78 Huỳnh Chu Anh 07CKT2 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 4  
79 Huỳnh Chu Anh 07CKT2 Tài chính doanh nghiệp 5    
80 Đỗ Trương Thảo Uyên 07CKT2 Kế toán hành chính sự nghiệp 1 V  
81 Đỗ Trương Thảo Uyên 07CKT2 Kế toán quản trị 3 5  
82 Đỗ Trương Thảo Uyên 07CKT2 Tin học kế toán 5    
83 Trần Viễn 07CKT2 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 3  
84 Trần Viễn 07CKT2 Tài chính doanh nghiệp 5    
85 Trần Viễn 07CKT2 Thanh toán trong nước và quốc tế 0 3  
86 Phạm Thị Anh Vy 07CKT2 Kỹ thuật ghi sổ và lập báo cáo tài chính 3 5  
87 Trần Hải Yến 07CKT2 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 6    
88 Trần Hải Yến 07CKT2 Nguyên lư thống kê kinh tế 1 V  
89 Nguyễn Thúy B́nh 07DKT Mạng Internet 7    
90 Nguyễn Thúy B́nh 07DKT Thị trường chứng khoán V V  
91 Phan Thị Minh Hảo 07DKT Luật kinh tế V 7  
92 Phan Thị Minh Hảo 07DKT Mạng Internet 7    
93 Đặng Thị Ngọc Mai 07DKT Thị trường chứng khoán 6    
94 Lê Ngọc Huỳnh Như 07DKT Nguyên lư thống kê kinh tế 3 2  
95 Huỳnh Tấn Phi 07DKT Kế toán tài chính 2 9    
96 Phạm Nguyên Tuấn Sỹ 07DKT Thị trường chứng khoán 7    
97 Đỗ Văn Trang 07DKT Kế toán tài chính 1 3 7  
98 Đỗ Văn Trang 07DKT Lư thuyết xác suất và thống kê toán V V  
99 Đỗ Văn Trang 07DKT Nguyên lư thống kê kinh tế 4 5  
100 Ngô Thụy Uyên 07DKT Thị trường chứng khoán 6    
101 Phương Thị Thanh Xuân 07DKT Thị trường chứng khoán V 5  
102 Phạm Thị Hải Yến 07DKT Thị trường chứng khoán 5    
103 Nguyễn Thị Ngọc 08CKN Mạng Internet 5    
104 Phạm Thị Ḥa 08CKN Anh văn căn bản 2 V V  
105 Phạm Thị Ḥa 08CKN Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 6    
106 Vơ Thị Mai Lan 08CKN Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 6    
107 Văn Thị Tố Nga 08CKN Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 7    
108 Nguyễn Thị Kim Ngân 08CKN Pháp luật kinh tế 6    
109 Trương Thị Nguyệt 08CKN Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 7    
110 Đào Thị Huyền Như 08CKN Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 6    
111 Lưu Thị Phấn 08CKN Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 7    
112 Nguyễn Đoàn Ngọc Phước 08CKN Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 6    
113 Nguyễn Vũ Kiều Phượng 08CKN Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 7    
114 Phạm Thị Tuyết Sương 08CKN Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 6    
115 Nguyễn Thị Huế Thanh 08CKN Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 7    
116 Nguyễn Thị Thanh Thảo 08CKN Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 6    
117 Huỳnh Thị Minh Tiên 08CKN Anh văn căn bản 2 5    
118 Huỳnh Thị Minh Tiên 08CKN Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 6    
119 Huỳnh Thuỷ Tiên 08CKN Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 7    
120 Vơ Minh Tiến 08CKN Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 7    
121 Phạm Ngọc Trai 08CKN Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 5    
122 Nguyễn Ân Thùy Trang 08CKN Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 6    
123 Nguyễn Thị Ngọc Trang 08CKN Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 6    
124 Phạm Lê Anh Trung 08CKN Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 5    
125 Trần Thanh Trung 08CKN Nguyên lư thống kê kinh tế 8    
126 Trầm Tường Châu 08CKT1 Nguyên lư thống kê kinh tế V 0  
127 Nguyễn Thị Thu 08CKT1 Anh văn căn bản 2 2 4  
128 Nguyễn Thị Thúy Hằng 08CKT1 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 5    
129 Lê Thị 08CKT1 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 6    
130 Lê Thị 08CKT1 Nguyên lư thống kê kinh tế V V  
131 Trần Kim Ngân 08CKT1 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 4 5  
132 Nguyễn Thị Thanh Nguyên 08CKT1 Anh văn căn bản 2 3 3  
133 Huỳnh Thị Yến Nhi 08CKT1 Anh văn căn bản 2 4 7  
134 Lê Đỗ Hoàng Nhi 08CKT1 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 2 5  
135 Nguyễn Thị Kiều Oanh 08CKT1 Anh văn căn bản 2 3 V  
136 Nguyễn Thị Kiều Oanh 08CKT1 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 3 V  
137 Nguyễn Kiều Mai Phương 08CKT1 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 7    
138 Lê Thị Qui 08CKT1 Anh văn căn bản 2 2 6  
139 Phạm Ngọc Thắng 08CKT1 Anh văn căn bản 2 3 V  
140 Phạm Ngọc Thắng 08CKT1 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 4 V  
141 Phạm Ngọc Thắng 08CKT1 Lư thuyết xác suất và thống kê toán V V  
142 Nguyễn Thị Hoài Thanh 08CKT1 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 2 2  
143 Nguyễn Thị Thơm 08CKT1 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 1 5  
144 Nguyễn Thị Hoài Thu 08CKT1 Anh văn căn bản 2 4 4  
145 Nguyễn Thị Hoài Thu 08CKT1 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 4 4  
146 Trần Cao Trí 08CKT1 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 5    
147 Vũ Thị Mai Uyên 08CKT1 Anh văn căn bản 2 4 4  
148 Vũ Thị Mai Uyên 08CKT1 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 7    
149 Đỗ Văn Duy 08CKT2 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 V 2  
150 Vơ Thị Anh Duyên 08CKT2 Tài chính - Tiền tệ 5    
151 Nguyễn Thị Loan 08CKT2 Anh văn căn bản 2 4 6  
152 Nguyễn Thị Loan 08CKT2 Tài chính - Tiền tệ 5    
153 Hồ Thị Kim Ngọc 08CKT2 Tài chính - Tiền tệ 5    
154 Nguyễn Thị Bích Ngọc 08DKN Nguyên lư kế toán 5    
155 Nguyễn Thị Kiều An 08DKT Anh văn căn bản 2 3 V  
156 Lê Trọng Hùng 08DKT Lư thuyết xác suất và thống kê toán V V  
157 Lê Trọng Hùng 08DKT Nguyên lư kế toán V V  
1 Trần Nhật Vy 05CMA1 Thống kê kinh doanh 4 2  
2 Nguyễn Phúc Hoàn 05DMA1 Mạng Internet 10    
3 Nguyễn Phúc Hoàn 05DMA1 Marketing dịch vụ 9    
4 Nguyễn Phúc Hoàn 05DMA1 Quy hoạch tuyến tính 5    
5 Nguyễn Phúc Hoàn 05DMA1 Thống kê kinh doanh 6    
6 Trần Thị Thiên Phúc 05DMA1 Marketing dịch vụ 6    
7 Nguyễn Xuân Thái 05DMA1 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 5    
8 Nguyễn Xuân Thái 05DMA1 Marketing thương mại 6    
9 Nguyễn Xuân Thái 05DMA1 Thực hành nghề nghiệp 1 1    
10 Trịnh Xuân Thảo 05DMA1 Nguyên lư kế toán 3 6  
11 Phạm Nguyễn Thành Việt 05DMA1 Nguyên lư kế toán 7    
12 Trần Anh 05DMA1 Quản trị học 8    
13 Trần Duy Khánh 05DMA2 Nguyên lư kế toán 8    
14 Ngô Hà Đam 06CMA1 Tài chính - Tín dụng V 6  
15 Ngô Hà Đam 06CMA1 Thống kê kinh doanh 5    
16 Trần Đ́nh Khiêm 06CMA1 Toán kinh tế V V  
17 Đàm Thị Kim Ngân 06CMA1 Thống kê kinh doanh 3 3  
18 Thái Công Nhân 06CMA1 Nguyên lư kế toán      
19 Thái Thị Việt Thanh 06CMA1 Thống kê kinh doanh V V  
20 Trịnh Minh Cường 06CMA2 Thực hành nghề nghiệp 1 5    
21 Huỳnh Thị Mai Linh 06CMA2 Anh văn chuyên ngành 5    
22 Huỳnh Thị Mai Linh 06CMA2 Giao tiếp trong kinh doanh V V  
23 Huỳnh Thị Mai Linh 06CMA2 Quản trị học 4 V  
24 Huỳnh Thị Mai Linh 06CMA2 Tài chính - Tín dụng 5    
25 Bùi Ngọc Thiên Ân 06DMA1 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 2 V  
26 Bùi Ngọc Thiên Ân 06DMA1 Thống kê kinh doanh V V  
27 Nguyễn Thị Kim Châu 06DMA1 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 5    
28 Nguyễn Thị Kim Châu 06DMA1 Thống kê kinh doanh 5    
29 Trần Thế Vĩnh Duy 06DMA1 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 2 5  
30 Trang Trọng Hiền 06DMA1 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 3 7  
31 Nguyễn Xuân Hương 06DMA1 Tin học chuyên ngành (SPSS) 7    
32 Lê Minh Khôi 06DMA1 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 2 V  
33 Lê Minh Khôi 06DMA1 Thống kê kinh doanh V V  
34 Lê Thị Thanh 06DMA1 Hành vi khách hàng 5    
35 Nguyễn Thị Ngọc 06DMA1 Phương pháp nghiên cứu khoa học 5    
36 Nguyễn Thị Ngọc 06DMA1 Thực hành nghề nghiệp 1      
37 Phan Thị Quỳnh Như 06DMA1 Tin học chuyên ngành (SPSS) 7    
38 Đinh Hoài Thảo Quyên 06DMA1 Lư thuyết xác suất và thống kê toán V V  
39 Đinh Hoài Thảo Quyên 06DMA1 Thống kê kinh doanh V V  
40 Nguyễn Đức Tài 06DMA1 Hành vi khách hàng 5    
41 Phạm Anh Tuấn 06DMA1 Kinh tế vi mô V 5  
42 Phạm Anh Tuấn 06DMA1 Kinh tế vĩ mô V V  
43 Phạm Anh Tuấn 06DMA1 Thống kê kinh doanh V 7  
44 Ngô Tân Khánh Vĩnh 06DMA1 Thực hành nghề nghiệp 1      
45 Ngô Vũ Xuân Yến 06DMA1 Quy hoạch tuyến tính 8    
46 Ngô Vũ Xuân Yến 06DMA1 Thống kê kinh doanh 5    
47 Lê Thị Thuỳ An 06DMA2 Marketing dịch vụ 8    
48 Lê Thị Thuỳ An 06DMA2 Thống kê kinh doanh 1 5  
49 Nguyễn Thiên Ân 06DMA2 Anh văn chuyên ngành 6    
50 Nguyễn Thiên Ân 06DMA2 Marketing quốc tế V 5  
51 Nguyễn Trần Linh Lan 06DMA2 Tin học chuyên ngành (SPSS) V 6  
52 Hoàng Minh Liêm 06DMA2 Hành vi khách hàng 7    
53 Vũ Hoàng Nguyên 06DMA2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7    
54 Nguyễn Lương Vân Phương 06DMA2 Thực hành nghề nghiệp 1      
55 Nguyễn Minh Tâm 06DMA2 Marketing dịch vụ 7    
56 Nguyễn Minh Tâm 06DMA2 Thực hành nghề nghiệp 1      
57 Nguyễn Ngọc Thạch 06DMA2 Kinh tế vĩ mô 1 V V  
58 Nguyễn Anh Thy 06DMA2 Thực hành nghề nghiệp 1      
59 Lê Nguyễn Thùy Trang 06DMA2 Hành vi khách hàng 8    
60 Lê Nguyễn Thùy Trang 06DMA2 Luật kinh tế 7    
61 Nguyễn Minh Tuấn 06DMA2 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 2 5  
62 Hà Anh Tuấn 06DMA2 Marketing thương mại 5    
63 Vũ Tuấn Định 07CMA1 Quản trị học 4    
64 07CMA1 Quản trị học 8    
65 Trịnh Long Hải 07CMA1 Hệ thống thông tin quản lư V V  
66 Nguyễn Thị Thùy Linh 07CMA1 Thực hành nghề nghiệp 1 1    
67 Lư Gia Phú 07CMA1 Quản trị học 9    
68 Lê Thừa Vĩnh Phúc 07CMA1 Quản trị học 4 6  
69 Lê Đăng Thịnh 07CMA1 Nguyên lư kế toán 4 6  
70 Trần Thị Thúy 07CMA1 Quản trị học 2 5  
71 Văn Mỹ 07CMA1 Thống kê kinh doanh 5    
72 Nguyễn Thị Khánh Vân 07CMA1 Hệ thống thông tin quản lư 3 5  
73 Nguyễn Nữ Minh Vy 07CMA1 Nguyên lư kế toán 9    
74 Nguyễn Nữ Minh Vy 07CMA1 Quản trị học 8    
75 Nguyễn Thị Thùy Châu 07CMA2 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 8    
76 Lê Hoàng Diễm 07CMA2 Tài chính - Tín dụng V V  
77 Lê Hoàng Diễm 07CMA2 Toán kinh tế 5    
78 Hồ Sĩ Hậu 07CMA2 Nguyên lư kế toán 5    
79 Hồ Sĩ Hậu 07CMA2 Quản trị học 6    
80 Hồ Sĩ Hậu 07CMA2 Soạn thảo văn bản V 5  
81 Tăng Thành Khánh Linh 07CMA2 Kinh tế vi mô      
82 Tăng Thành Khánh Linh 07CMA2 Nguyên lư kế toán 2 6  
83 Mă Văn Lộc 07CMA2 Nguyên lư kế toán 6    
84 Mă Văn Lộc 07CMA2 Tài chính - Tín dụng 3 5  
85 Huỳnh Gia Bảo Long 07CMA2 Quản trị học 5    
86 Phạm Văn Nam 07CMA2 Quản trị học 7    
87 Vơ Thị Nhân 07CMA2 Tin học ứng dụng trong kinh doanh V    
88 Lại Thị Ngọc Phụng 07CMA2 Hệ thống thông tin quản lư 5    
89 Nguyễn Huỳnh Mai Phương 07CMA2 Hệ thống thông tin quản lư 5    
90 Lê Hồng Anh 07DMA1 Lư thuyết xác suất và thống kê toán V 3  
91 Nguyễn Văn Huyện 07DMA1 Thực hành nghề nghiệp 1 8    
92 Ngô Thụy Kim Mi 07DMA1 Thực hành nghề nghiệp 1 7    
93 Huỳnh Thị Cẩm Minh 07DMA1 Thực hành nghề nghiệp 1 6    
94 Lê Thị Tuyết Minh 07DMA1 Tin học chuyên ngành (SPSS) 7    
95 Trần Hạ Bích Ngọc 07DMA1 Tin học chuyên ngành (SPSS) 6    
96 Phùng Thị Xuân An 07DMA2 Thực hành nghề nghiệp 1 8    
97 Phan Xuân Cảnh 07DMA2 Anh văn căn bản 2 4 3  
98 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 07DMA2 Lư thuyết xác suất và thống kê toán V 1  
99 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 07DMA2 Tin học chuyên ngành (SPSS) 7    
100 Phạm Văn Ḥa 07DMA2 Quản trị học V 4  
101 Lê Anh Minh 07DMA2 Quản trị học V V  
102 Đinh Nguyễn Thành Thân 07DMA2 Lư thuyết xác suất và thống kê toán V 3  
103 Đinh Nguyễn Thành Thân 07DMA2 Thực hành nghề nghiệp 1 8    
104 Đinh Nguyễn Thành Thân 07DMA2 Tin học chuyên ngành (SPSS) 6    
105 Nguyễn Thị Kim Tuyến 07DMA2 Kinh tế vi mô 6    
106 Ngô Dương Như ư 07DMA2 Thống kê kinh doanh 5    
107 Nguyễn Hoàng Quang Duy 08DMA Phương pháp nghiên cứu khoa học V V  
108 Vơ Phụng Thư 08DQH Soạn thảo văn bản V 8  
109 Phan Nguyễn Quỳnh Trân 08DQH Soạn thảo văn bản V 5  
1 Trần Xuân Minh 04CQT2 Toán kinh tế V V  
2 Lê Ngọc Vy 05CQT2 Quản trị sản xuất và tác nghiệp 5    
3 Vơ Thu Hằng 05DQT1 Kế toán quản trị V V  
4 Vơ Thu Hằng 05DQT1 Kinh tế lượng      
5 Vơ Thu Hằng 05DQT1 Luật kinh tế V V  
6 Vơ Thu Hằng 05DQT1 Thống kê kinh doanh V V  
7 Trần Quốc Việt 05DQT1 Kế toán quản trị 5    
8 Phan Minh Thuận 05DQT2 Kế toán quản trị 5    
9 Nguyễn Nhựt Vương 05DQT2 Quản trị hành chính văn pḥng 5    
10 Trang Quốc Sơn 06CQT1 Giao tiếp trong kinh doanh V V  
11 Trang Quốc Sơn 06CQT1 Quản trị hành chính văn pḥng V V  
12 Trang Quốc Sơn 06CQT1 Quản trị sản xuất và tác nghiệp V V  
13 Nguyễn Thị Huyền Trang 06CQT1 Kế toán tài chính V V  
14 Nguyễn Thị Huyền Trang 06CQT1 Mạng Internet V V  
15 Nguyễn Thị Huyền Trang 06CQT1 Thống kê kinh doanh V V  
16 Lâm Bửu Châu 06CQT2 Mạng Internet V V  
17 Bùi Đ́nh Đông 06CQT2 Giao tiếp trong kinh doanh 7    
18 Bùi Đ́nh Đông 06CQT2 Quản trị hành chính văn pḥng 5    
19 Bùi Thị Huyền 06CQT2 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 5    
20 Hoàng Thị Lan 06CQT2 Anh văn căn bản 2 6    
21 Nguyễn Hồng Nga 06CQT2 Kế toán quản trị V V  
22 Nguyễn Hồng Nga 06CQT2 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 0 V  
23 Nguyễn Hồng Nga 06CQT2 Toán kinh tế V V  
24 Nguyễn Thị Nhàng 06CQT2 Anh văn căn bản 2 5    
25 Nguyễn Thị Nhàng 06CQT2 Toán kinh tế V V  
26 Nguyễn Thị Hoàng Anh 06DQT1 Kế toán quản trị V 5  
27 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 06DQT1 Kế toán quản trị 5    
28 Trần Thị Mỹ Dung 06DQT1 Kế toán quản trị 5    
29 Trần Thị Mỹ Dung 06DQT1 Quy hoạch tuyến tính 6    
30 Phạm Phú Hiển 06DQT1 Kế toán tài chính V V  
31 Phạm Phú Hiển 06DQT1 Quy hoạch tuyến tính V V  
32 Phạm Thụy Hồng Thủy 06DQT1 Luật kinh tế 7    
33 Huỳnh Châu Thủy Tiên 06DQT1 Kế toán quản trị 5    
34 Nguyễn Đ́nh Hoàng Anh 06DQT2 Quản trị cung ứng vật tư 6    
35 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 06DQT2 Quản trị cung ứng vật tư 5    
36 Tống Đức Dũng 06DQT2 Kế toán tài chính 2 6  
37 Tống Đức Dũng 06DQT2 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 5    
38 Ngô Thị Thanh Giang 06DQT2 Quản trị cung ứng vật tư 7    
39 Nguyễn Thị Thương Hoài 06DQT2 Quản trị cung ứng vật tư 6    
40 Phù Ngọc Phối 06DQT2 Mạng Internet 7    
41 Trần Minh Phúc 06DQT2 Kế toán quản trị 5    
42 Phan Xuân Thạo 06DQT2 Anh văn căn bản 2 4 5  
43 Phạm Minh Trí 06DQT2 Quản trị cung ứng vật tư 6    
44 Lê Khôi Anh 07CQT1 Hệ thống thông tin quản lư V V  
45 Lê Khôi Anh 07CQT1 Kế toán quản trị V V  
46 Lê Khôi Anh 07CQT1 Nguyên lư kế toán 3 V  
47 Lê Khôi Anh 07CQT1 Tài chính - Tín dụng 0 V  
48 Lê Khôi Anh 07CQT1 Toán kinh tế 2 V  
49 Lê Thế Chương 07CQT1 Mạng Internet 8    
50 Nguyễn Khắc Công 07CQT1 Mạng Internet 8    
51 Nguyễn Thị Kim Cương 07CQT1 Kế toán quản trị 5    
52 Nguyễn Thị Kim Cương 07CQT1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh V V  
53 Nguyễn Thị Anh Đào 07CQT1 Kế toán quản trị V 3  
54 Nguyễn Thị Anh Đào 07CQT1 Kế toán tài chính 6    
55 Nguyễn Thị Anh Đào 07CQT1 Quản trị hành chính văn pḥng 4 5  
56 Ngô Bảo Duy 07CQT1 Tài chính - Tín dụng 6    
57 Phạm Thanh Hải 07CQT1 Kế toán quản trị 5    
58 Phạm Thanh Hải 07CQT1 Kế toán tài chính 1 V  
59 Phạm Thanh Hải 07CQT1 Thống kê kinh doanh 7    
60 Phạm Thị Ngọc Hạnh 07CQT1 Quản trị chất lượng 1 3  
61 Đinh Thị Bích Hạnh 07CQT1 Quản trị hành chính văn pḥng 4 5  
62 Phạm Thị Ngọc Hạnh 07CQT1 Quản trị hành chính văn pḥng 3 5  
63 Phạm Thị Ngọc Hạnh 07CQT1 Thanh toán trong nước và quốc tế 2 1  
64 Huỳnh Văn Học 07CQT1 Mạng Internet 9    
65 Hoàng Văn Hồng 07CQT1 Mạng Internet 6    
66 Nguyễn Quang Huy 07CQT1 Tài chính - Tiền tệ 6    
67 Nguyễn Quang Huy 07CQT1 Tài chính - Tín dụng V 5  
68 Lê Vũ Jacqueli 07CQT1 Kế toán tài chính 5    
69 Trần Kim Khuê 07CQT1 Thống kê kinh doanh 6    
70 Nguyễn Ngọc Lâm 07CQT1 Kế toán quản trị 7    
71 Nguyễn Ngọc Linh 07CQT1 Lư thuyết xác suất và thống kê toán V V  
72 Nguyễn Ngọc Linh 07CQT1 Marketing căn bản V V  
73 Nguyễn Thị Thanh Loan 07CQT1 Kế toán quản trị 5    
74 Nguyễn Thị Mery 07CQT1 Quản trị hành chính văn pḥng 4 5  
75 Nguyễn Thị Mery 07CQT1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh V V  
76 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 07CQT1 Kế toán quản trị 6    
77 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 07CQT1 Quản trị Marketing 6    
78 Cao Chí Ḥang Sang 07CQT1 Lư thuyết xác suất và thống kê toán V V  
79 Lê Duy Tài 07CQT1 Mạng Internet 4 4  
80 Lê Duy Tài 07CQT1 Quản trị dự án đầu tư 6    
81 Lê Duy Tài 07CQT1 Soạn thảo văn bản V V  
82 Lê Duy Tài 07CQT1 Tài chính - Tín dụng 3 2  
83 Lư Thanh Thảo 07CQT1 Anh văn căn bản 2 4 2  
84 Lư Thanh Thảo 07CQT1 Mạng Internet   10  
85 Nguyễn Thị Thúy 07CQT1 Kế toán quản trị V 3  
86 Nguyễn Thị Thúy 07CQT1 Mạng Internet   6  
87 Nguyễn Thị Thúy 07CQT1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh      
88 Nguyễn Thị Phương Trang 07CQT1 Hệ thống thông tin quản lư 2 5  
89 Nguyễn Thị Phương Trang 07CQT1 Kế toán quản trị 4 3  
90 Hứa Ngọc 07CQT1 Tài chính - Tín dụng 5    
91 Lê Đ́nh Tuyền 07CQT1 Quản trị hành chính văn pḥng 6    
92 Lê Văn Vàng 07CQT1 Tài chính - Tín dụng 5    
93 Nguyễn Uyên Vy 07CQT1 Tài chính - Tín dụng 2 5  
94 Phạm Thị Chuyên 07CQT2 Mạng Internet 8    
95 Phạm Thị Chuyên 07CQT2 Quản trị học 3 V  
96 Phạm Thị Chuyên 07CQT2 Soạn thảo văn bản 5    
97 Phạm Thị Chuyên 07CQT2 Tài chính - Tín dụng 3 V  
98 Phạm Thị Chuyên 07CQT2 Thống kê kinh doanh 6    
99 Lê Đức Duy 07CQT2 Kế toán tài chính 5    
100 Lê Đức Duy 07CQT2 Tài chính - Tín dụng 4 6  
101 Nguyễn Bích Hằng 07CQT2 Hệ thống thông tin quản lư 5    
102 Hồ Thị Hồng Hạnh 07CQT2 Kế toán quản trị 3 3  
103 Nguyễn Thị Xuân Hạnh 07CQT2 Tài chính - Tín dụng 5    
104 Trần Thị Thanh Huyền 07CQT2 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 5    
105 Nguyễn Thị Thanh Lan 07CQT2 Hệ thống thông tin quản lư V 5  
106 Nguyễn Thị Thanh Lan 07CQT2 Tài chính - Tín dụng 5    
107 Nguyễn Ngọc Huyền Linh 07CQT2 Hệ thống thông tin quản lư 3 5  
108 Nguyễn Ngọc Huyền Linh 07CQT2 Tài chính - Tín dụng 0 5  
109 Lê Văn Minh 07CQT2 Kế toán tài chính 5    
110 Lê Văn Minh 07CQT2 Tài chính - Tín dụng 6    
111 Lê Văn Minh 07CQT2 Toán kinh tế 2 5  
112 Đoàn Thành Nam 07CQT2 Nguyên lư kế toán V    
113 Lê Quang Nghĩa 07CQT2 Kế toán tài chính 5    
114 Lê Quang Nghĩa 07CQT2 Tài chính - Tín dụng 3 7  
115 Phan Nguyễn Duy Ngọc 07CQT2 Thống kê kinh doanh V 4  
116 Nguyễn Dương Hồng Ngọc 07CQT2 Tin học ứng dụng trong kinh doanh V    
117 Vơ Thị Bảo Ngọc 07CQT2 Tin học ứng dụng trong kinh doanh V    
118 Trần Khôi Nguyên 07CQT2 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 5    
119 Trần Khôi Nguyên 07CQT2 Soạn thảo văn bản 7    
120 Trần Khôi Nguyên 07CQT2 Tài chính - Tín dụng 7    
121 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 07CQT2 Kế toán tài chính 3 5  
122 Nguyễn Tô Hoàng Phúc 07CQT2 Kế toán tài chính V 5  
123 Nguyễn Tô Hoàng Phúc 07CQT2 Tài chính - Tín dụng 7    
124 Hồ Thị Yến Phương 07CQT2 Hệ thống thông tin quản lư 5    
125 Hồ Thị Yến Phương 07CQT2 Kế toán quản trị 5 3  
126 Hồ Thị Yến Phương 07CQT2 Kế toán tài chính V 5  
127 Hồ Thị Yến Phương 07CQT2 Quản trị hành chính văn pḥng 4 V  
128 Đặng Hoàng Sơn 07CQT2 Hệ thống thông tin quản lư 1 5  
129 Đặng Hoàng Sơn 07CQT2 Quản trị chất lượng 3 V  
130 Đặng Hoàng Sơn 07CQT2 Quản trị dự án đầu tư 5    
131 Trần Thị Ánh Thi 07CQT2 Tài chính - Tín dụng 5    
132 Nguyễn Minh Thu 07CQT2 Hệ thống thông tin quản lư 3 2  
133 Nguyễn Minh Thu 07CQT2 Kế toán tài chính 6    
134 Nguyễn Bảo Toàn 07CQT2 Kế toán tài chính 3 5  
135 Phạm Mai Trang 07CQT2 Hệ thống thông tin quản lư V 6  
136 Vơ Nguyên Thanh Trang 07CQT2 Hệ thống thông tin quản lư V V  
137 Vũ Thị Huyền Trang 07CQT2 Kế toán tài chính 5    
138 Vơ Nguyên Thanh Trang 07CQT2 Tài chính - Tín dụng V 5  
139 Vũ Thị Huyền Trang 07CQT2 Tin học ứng dụng trong kinh doanh V V  
140 Đặng Đ́nh Tuyên 07CQT2 Anh văn căn bản 2 6    
141 Bùi Thị Kim Tuyến 07CQT2 Hệ thống thông tin quản lư 3 5  
142 Nguyễn Thị Ngọc Tuyến 07CQT2 Tài chính - Tín dụng 5    
143 Cao Thị Thanh Việt 07CQT2 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 2 6  
144 Nguyễn Vũ Bằng 07DQT Thống kê kinh doanh V 5  
145 Cao Minh Đức 07DQT Kinh tế vĩ mô 1 V 5  
146 Cao Minh Đức 07DQT Lư thuyết xác suất và thống kê toán 2 4  
147 Nguyễn Long Phú 07DQT Lư thuyết xác suất và thống kê toán 1 V  
148 Trần Huy Toàn 07DQT Lư thuyết xác suất và thống kê toán 3 5  
149 Bùi Ngọc Yến 07DQT Lư thuyết xác suất và thống kê toán V V  
150 Bùi Ngọc Yến 07DQT Nguyên lư kế toán V V  
151 Bùi Ngọc Yến 07DQT Quy hoạch tuyến tính V V  
152 Lê Hoàng Huy Cường 08CQT1 Mạng Internet 5    
153 Nguyễn Ngọc Trường Giang 08CQT1 Thống kê kinh doanh 4 3  
154 Bùi Trung Hiếu 08CQT1 Thống kê kinh doanh 4 6  
155 Nghiêm Thị Thùy My 08CQT1 Nguyên lư kế toán V V  
156 Nguyễn Văn Thành 08CQT1 Soạn thảo văn bản V 2  
157 Bùi Văn Thu 08CQT1 Soạn thảo văn bản 5    
158 Nguyễn Hữu Trí 08CQT1 Soạn thảo văn bản 6    
159 Châu Thị Bạch Tuyết 08CQT1 Mạng Internet 5    
160 Trần Thị Ngọc Yến 08CQT1 Anh văn căn bản 2 3 7  
161 Trương Thanh Hiển 08CQT2 Soạn thảo văn bản V V  
162 Trương Thanh Hiển 08CQT2 Thống kê kinh doanh 5    
163 Lê Thị Hằng Nga 08CQT2 Thống kê kinh doanh 4 3  
164 Lê Thị Mỹ Nga 08CQT2 Thống kê kinh doanh V V  
165 Trần Quốc Tuấn 08CQT2 Mạng Internet V 7  
166 Nguyễn Thảo Uyên 08CQT2 Thống kê kinh doanh 2 V  
167 Trần Ngọc Yên 08CQT2 Kế toán tài chính V V  
1 Lê Sỹ Duy 06DTC Kế toán tài chính 1 2 V  
2 Lê Sỹ Duy 06DTC Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 V  
3 Lê Sỹ Duy 06DTC Tài chính quốc tế 5    
4 Lê Sỹ Duy 06DTC Thực tập nghề nghiệp 2 8    
5 Nguyễn Thị Thu Huyền 06DTC Kế toán tài chính 2 2 5  
6 Nguyễn Thanh Thuỷ 06DTC Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 6    
7 Khấu Vương Trưởng 06DTC Nghiệp vụ ngân hàng thương mại V V  
8 Nguyễn Thị Vân 06DTC Nghiệp vụ ngân hàng thương mại V V  
9 Trần Lê Nam 07DKC Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 6    
10 Trần Thị Phương Thoa 07DKC Quy hoạch tuyến tính V V  
11 Nguyễn Thị Vĩ Dạ Hồng Đào 07DNH Nguyên lư kế toán 3 5  
12 Hà Mỹ Dung 07DNH Nguyên lư thống kê kinh tế 3 5  
13 Đào Minh Hoàng 07DNH Kinh tế lượng   5  
14 Huỳnh Thị Kim Hương 07DNH Nguyên lư thống kê kinh tế 3 7  
15 Đỗ Thị Hường 07DNH Kinh tế lượng 5    
16 Thái Bá Hoàng Kim 07DNH Lư thuyết xác suất và thống kê toán V V  
17 Nguyễn Thụy Trúc Linh 07DNH Nguyên lư thống kê kinh tế 2 7  
18 Phạm Nam Long 07DNH Lư thuyết xác suất và thống kê toán 1    
19 Lê Thị Thảo Nguyên 07DNH Kinh tế lượng 3 8  
20 Đỗ Thị Hồng Oanh 07DNH Kinh tế lượng 7    
21 Lê Xuân Thạch 07DNH Kinh tế vi mô V V  
22 Nguyễn Thị Thanh Thanh 07DNH Lư thuyết xác suất và thống kê toán V V  
23 Đặng Thanh Thảo 07DNH Nguyên lư thống kê kinh tế 4 5  
24 Nguyễn Nguyên Thùy 07DNH Nguyên lư thống kê kinh tế 4 6  
25 Trần Thị Thùy Trang 07DNH Nguyên lư thống kê kinh tế 3 7  
26 Nguyễn Thị Trang 07DNH Nguyên lư thống kê kinh tế 6    
27 Nguyễn Phụng Uyên 07DNH Kế toán tài chính 1 V 5  
28 Nguyễn Dương Tuấn 07DNH Lư thuyết xác suất và thống kê toán 3 8  
29 Tạ Diệp Hương Xuân 07DNH Lư thuyết xác suất và thống kê toán 1 5  
30 Tạ Diệp Hương Xuân 07DNH Nguyên lư thống kê kinh tế 7    
31 Trương Thị Ngọc Anh 07DTC Kinh tế vi mô 5    
32 Trương Thị Ngọc Anh 07DTC Lư thuyết xác suất và thống kê toán 1 V  
33 Trương Thị Ngọc Anh 07DTC Toán cao cấp 2 V V  
34 Nguyễn Minh Hùng 07DTC Nguyên lư kế toán 7    
35 Nguyễn Thanh Khoa 07DTC Kế toán tài chính 1 V 5  
36 Nguyễn Thanh Khoa 07DTC Nguyên lư kế toán V V  
37 Trần Thị Khánh Linh 07DTC Kế toán tài chính 1 3    
38 Trần Thị Khánh Linh 07DTC Kinh tế lượng V 6  
39 Trần Thị Khánh Linh 07DTC Quy hoạch tuyến tính 0 5  
40 Trần Diệu Hằng 08DNH1 Quản trị học 5    
41 Lương Công Tiến 08DNH1 Nguyên lư kế toán V V  
42 Phan Quang An 08DNH2 Anh văn căn bản 2 5    
43 Huỳnh Ngọc Yến Như 08DNH2 Kinh tế vi mô V V  
44 Huỳnh Ngọc Yến Như 08DNH2 Kinh tế vĩ mô 1 9    
45 Vơ Huỳnh Phương Quyên 08DNH2 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 2 1  
46 Vơ Huỳnh Phương Quyên 08DNH2 Nguyên lư kế toán 3 5  
47 Nguyễn Trường Thi 08DNH2 Anh văn căn bản 2 4 4  
48 Nguyễn Thị Cài 08DTC Mạng Internet 4 5  
49 Lê Thị Thu Hương 08DTC Anh văn căn bản 2 4 4  
50 Vi Thị Ngọc 08DTC Lư thuyết xác suất và thống kê toán 6    
1 Nguyễn Thị Phương Hạnh 06CKB Hợp đồng dân sự về giao dịch BĐS 5    
2 Nguyễn Thị Thuư Hậu 06CKB Tin học ứng dụng trong kinh doanh V V  
3 Cao Hoài Nhân 06CKB Thẩm định giá bất động sản 5    
4 Phùng Thị Thanh Xuân 06CKB Thẩm định giá bất động sản 3 5  
5 Phạm Thị Vân Anh 06CTD Lư thuyết xác suất và thống kê toán V V  
6 Lê Ngọc Hân 06CTD Kế toán tài chính 8    
7 Trần Vinh Oanh 06CTD Chuyên đề kỹ thuật máy thiết bị      
8 Nguyễn Vũ Tường Huy 06DKB Tin học chuyên ngành 5    
9 Lê Hoàng Sơn 06DTD Toán tài chính 1 6  
10 Nguyễn Thị Bé Ba 07CKB Quản trị tài chính 3 7  
11 Nguyễn Thị Bé Ba 07CKB Thẩm định giá bất động sản 5    
12 Nguyễn Quân Bảo 07CKB Kế toán tài chính 3 5  
13 Nguyễn Quân Bảo 07CKB Quản trị tài chính 5    
14 Nguyễn Quân Bảo 07CKB Soạn thảo văn bản 4 2  
15 Nguyễn Quân Bảo 07CKB Thẩm định giá bất động sản 2 6  
16 Nguyễn Quân Bảo 07CKB Toán kinh tế 1 2  
17 Lê Thị Kim Cúc 07CKB Tài chính - Tín dụng 3 5  
18 Lê Thị Kim Cúc 07CKB Tin học ứng dụng trong kinh doanh 5    
19 Nguyễn Thị Dung 07CKB Hệ thống thông tin quản lư 1 3  
20 Đỗ Thị Hằng 07CKB Hệ thống thông tin quản lư 2 5  
21 Nguyễn Minh Khánh 07CKB Tài chính - Tín dụng 6    
22 Lê Bá Luân 07CKB Tài chính - Tín dụng 5    
23 Lê Bá Luân 07CKB Thẩm định giá bất động sản 8    
24 Đinh Thái Tân 07CKB Nguyên lư kế toán 4 5  
25 Huỳnh Thị Ngọc Chương 07CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh 5    
26 Trần Minh Đăng 07CTD Kế toán tài chính V V  
27 Ngô Thị Phương Điệp 07CTD Chuyên đề kỹ thuật máy thiết bị      
28 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 07CTD Chuyên đề kỹ thuật BĐS 7    
29 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 07CTD Tài chính - Tín dụng 4 5  
30 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 07CTD Thẩm định giá bất động sản 5    
31 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 07CTD Thống kê kinh doanh 5    
32 Nguyễn Thi Trương Hảo 07CTD Quản trị tài chính 0 5  
33 Nguyễn Thi Trương Hảo 07CTD Thẩm định giá bất động sản 6    
34 Nguyễn Thi Trương Hảo 07CTD Thống kê kinh doanh V 1  
35 Lê Thương Khánh 07CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh 5    
36 Nguyễn Thị Quỳnh Liên 07CTD Chuyên đề kỹ thuật máy thiết bị      
37 Nguyễn Hương Mai Loan 07CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh 0 5  
38 Trần Thị Hà My 07CTD Chuyên đề kỹ thuật máy thiết bị      
39 Nguyễn Thị Lệ Ngọc 07CTD Hệ thống thông tin quản lư 6    
40 Huỳnh Hữu Ngôn 07CTD Chuyên đề kỹ thuật máy thiết bị      
41 Huỳnh Hữu Ngôn 07CTD Thống kê kinh doanh 5    
42 Huỳnh Hữu Ngôn 07CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh 5    
43 Phạm Hồng Nhật 07CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh 5    
44 Lê Hoàng Sơn 07CTD Thẩm định giá BĐS 1      
45 Nguyễn Ngọc Tâm 07CTD Kế toán tài chính 4 2  
46 Nguyễn Ngọc Tâm 07CTD Quản trị tài chính 1 5  
47 Nguyễn Tấn Thành 07CTD Kế toán tài chính 2 5  
48 Nguyễn Thị Bích Trâm 07CTD Chuyên đề kỹ thuật BĐS      
49 Bùi Thị Lan Trinh 07CTD Chuyên đề kỹ thuật BĐS      
50 Nguyễn Xuân Vinh 07CTD Chuyên đề kỹ thuật máy thiết bị      
51 Trần Văn 07CTD Chuyên đề kỹ thuật máy thiết bị      
52 Nguyễn Phan Anh 07DKB Kế toán tài chính 1 V 6  
53 Nguyễn Phan Anh 07DKB Lư thuyết xác suất và thống kê toán 2 2  
54 Nguyễn Phan Anh 07DKB Nguyên lư kế toán 5    
55 Đinh Nguyễn Minh Khôi 07DKB Kế toán tài chính 1 2 5  
56 Vơ Thành út 07DKB Kế toán tài chính 1 V V  
57 Vơ Thành út 07DKB Phân tích lợi ích chi phí      
58 Lưu Hải Uyên 07DKB Phân tích lợi ích chi phí      
59 Hứa Thảo Vy 07DKB Kế toán tài chính 1 V 6  
60 Nguyễn Văn Dũng 07DTD Toán tài chính 1 7  
61 Nghiêm Trần Sương Mai 07DTD Nguyên lư kế toán 5    
62 Nguyễn Minh Nhật 07DTD Kế toán tài chính V V  
63 Đặng Khánh ái Phương 07DTD Lư thuyết xác suất và thống kê toán V V  
64 Đặng Khánh ái Phương 07DTD Nguyên lư kế toán 5    
65 Lê Khắc Sỹ 07DTD Lư thuyết xác suất và thống kê toán 0 2  
66 Lê Khắc Sỹ 07DTD Nguyên lư kế toán 3 5  
67 Lê Khắc Sỹ 07DTD Pháp luật kinh tế V    
68 Lê Khắc Sỹ 07DTD Toán tài chính 2 2  
69 Phạm Duy Thành 07DTD Toán tài chính 1 5  
70 Hồ Anh Tịnh 07DTD Tin học đại cương 7    
71 Nguyễn Thị Thanh Trang 07DTD Toán tài chính 2 6  
72 Nguyễn Văn Tuấn 07DTD Kế toán tài chính V V  
73 Nguyễn Văn Tuấn 07DTD Nguyên lư kế toán V V  
74 Nguyễn Thị Kim Anh 08CKB Quản trị học 3 2  
75 Vơ Thị Vân Anh 08CKB Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 5  
76 Lâm Thị Kim Hằng 08CKB Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 5  
77 Nguyễn Ngọc Hồng 08CKB Tin học ứng dụng trong kinh doanh V 1  
78 Lê Thị Thu Hương 08CKB Tin học ứng dụng trong kinh doanh 5    
79 Hồ Khắc Huy 08CKB Quản trị học 4 2  
80 Lê Quang Minh 08CKB Anh văn căn bản 2 1 V  
81 Lê Quang Minh 08CKB Tin học ứng dụng trong kinh doanh V 2  
82 Hoàng Nhật Minh 08CKB Toán kinh tế V V  
83 Trần Thị Hồng Ngân 08CKB Tin học ứng dụng trong kinh doanh 5    
84 Lê Nam Phương 08CKB Tin học ứng dụng trong kinh doanh 5    
85 Nguyễn Thành Tâm 08CKB Anh văn căn bản 2 3 6  
86 Trần Thỵ Xuân Thục 08CKB Tin học ứng dụng trong kinh doanh 5    
87 Nguyễn Thị Thuư 08CKB Tin học ứng dụng trong kinh doanh 8    
88 Trần Thanh Toàn 08CKB Anh văn căn bản 2 3 3  
89 Lê Minh Trí 08CKB Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1 3  
90 Nguyễn Xuân Tuyên 08CKB Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1 5  
91 Lê Thị Thảo Vi 08CKB Phân tích lợi ích chi phí 6    
92 Lê Thị Thảo Vi 08CKB Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 6  
93 Phan Thị ánh 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 5  
94 Vương Thị Bích 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1 6  
95 Trương Thị ánh Chi 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 2  
96 Trương Thị ánh Chi 08CTD Toán kinh tế V V  
97 Hồ Thị Kim Cúc 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh 7    
98 Bạch Xuân Dung 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh 0 3  
99 Dương Thị Thùy Dương 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh V V  
100 Trịnh Thị 08CTD Anh văn căn bản 2 4 5  
101 Trịnh Thị 08CTD Phân tích lợi ích chi phí 5    
102 Trịnh Thị 08CTD Pháp luật kinh tế 5    
103 Trịnh Thị 08CTD Quản trị học 7    
104 Ngô Minh Hiếu 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh V 3  
105 Nguyễn Thanh Ḥa 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1 1  
106 Ông Thái Hoàng 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1 3  
107 Lê Thị Huế 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh 5    
108 Lê Văn Hùng 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 5  
109 Uông Trung Kiên 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh V 2  
110 Huỳnh Tân Phong 08CTD Anh văn căn bản 2 1 V  
111 Huỳnh Tân Phong 08CTD Marketing căn bản 6    
112 Huỳnh Tân Phong 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh V V  
113 Huỳnh Tân Phong 08CTD Toán kinh tế V 3  
114 Nguyễn Thanh Tâm 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh V 5  
115 Lê Phương Thảo 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh V V  
116 Nguyễn Thụy Mộng Thương 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1 V  
117 Phạm Thị Hoài Thương 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh V V  
118 Tôn Thất Ṭan 08CTD Anh văn căn bản 2 V 4  
119 Tôn Thất Ṭan 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1 5  
120 Đinh Hoàng Trường 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh V 3  
121 Trần Thị Cẩm Vân 08CTD Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1 7  
122 Phạm Quang Minh 08DTD1 Lư thuyết xác suất và thống kê toán 7    
123 Đào Thị Hải Linh 08DTD2 Nguyên lư kế toán 8    
1 Phạm Thiên Châu 05CTM1 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 1      
2 Phạm Thiên Châu 05CTM1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh V    
3 Nguyễn Cao Độ 05CTM1 Toán kinh tế 1 5  
4 Phan Minh Hiếu 05DTM Anh văn căn bản 4 V V  
5 Phan Minh Hiếu 05DTM Kế toán ngoại thương 5    
6 Đoàn Lê Triệu Khải 05DTM Thuế xuất nhập khẩu 6    
7 Nguyễn Minh Trung 05DTM Kế toán ngoại thương 3 2  
8 Nguyễn Thế Anh 06CDL Hệ thống thông tin quản lư 5    
9 Nguyễn Thế Anh 06CDL Thanh toán trong nước và quốc tế 1 5  
10 Ngô Nữ Huyền Trân 06CKQ Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 1 3 V  
11 Phùng Thị Nguyệt Ánh 06CTM Kế toán ngoại thương 4 3  
12 Phan Thị Mỹ Hạnh 06CTM Kế toán ngoại thương 1 5  
13 Lê Thị Khuyên 06CTM Kế toán ngoại thương 5    
14 Trần Thị Tuyết Mai 06CTM Kế toán ngoại thương 5    
15 Trần Thị Thu Phương 06CTM Kế toán ngoại thương 5    
16 Trần Thị Thu Phương 06CTM Tin học ứng dụng trong kinh doanh 5    
17 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 06CTM Hệ thống thông tin quản lư 2 V  
18 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 06CTM Kế toán ngoại thương V V  
19 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 06CTM Quản trị chất lượng 1 V  
20 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 06CTM Tin học ứng dụng trong kinh doanh V    
21 Nguyễn Đức Thịnh 06CTM Kinh tế ngoại thương 1 4 3  
22 Phan Thị Xuân 06CTM Kế toán ngoại thương 6    
23 Đàng Lâm Thuần 06DDL Quản trị tài chính 3 5  
24 Hồ Thanh út 06DDL Quản trị tài chính 5    
25 Nguyễn Thị Thu 06DKQ Pháp luật kinh tế 5    
26 Nguyễn Khánh 06DKQ Quy hoạch tuyến tính 2 5  
27 Chu Thị Nhung 06DKQ Anh văn căn bản 4 6    
28 Chu Thị Nhung 06DKQ Thống kê kinh doanh 5    
29 Nguyễn Hoài Phương 06DKQ Tài chính quốc tế 5    
30 Trần Văn Tân 06DKQ Kinh tế vĩ mô 1 1  
31 Trần Văn Tân 06DKQ Pháp luật kinh tế 5    
32 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 06DKQ Tài chính quốc tế 7    
33 Nguyễn Đ́nh Giá 06DTM Quy hoạch tuyến tính 5    
34 Lê Ngọc Hoàng 06DTM Thống kê kinh doanh 3 5  
35 Lê Nguyễn Bảo Quyên 06DTM Lư thuyết xác suất và thống kê toán 3 7  
36 Phan Thị Lệ Thuỳ 06DTM Kế toán ngoại thương 3 6  
37 Phan Thị Lệ Thùy 06DTM Thực hành nghề nghiệp 7    
38 Nguyễn Ngọc Toàn 06DTM Kế toán ngoại thương 0 4  
39 Nguyễn Ngọc Toàn 06DTM Nghiên cứu thị trường quốc tế 6    
40 Nguyễn Ngọc Toàn 06DTM Quy hoạch tuyến tính 6    
41 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 06DTM Nghiên cứu thị trường quốc tế 5    
42 Lương Sơn 07CDL Anh văn căn bản 2 1 V  
43 Lương Sơn 07CDL Quản trị học 1 5  
44 Lương Sơn 07CDL Soạn thảo văn bản V V  
45 Trần Ngọc Bích 07CDL Nguyên lư kế toán 5    
46 Trần Ngọc Bích 07CDL Thống kê kinh doanh 5    
47 Nguyễn Thị Như Châu 07CDL Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 7  
48 Lê Thị Điểm 07CDL Kế toán du lịch 5    
49 Lê Thị Điểm 07CDL Thực hành nghề nghiệp 7    
50 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 07CDL Kế toán du lịch 7    
51 Phan Thị Minh Khánh 07CDL Kế toán du lịch 5    
52 Phan Thị Minh Khánh 07CDL Nguyên lư kế toán 5    
53 Phan Trung Khánh 07CDL Nguyên lư kế toán 5    
54 Phan Thị Minh Khánh 07CDL Thanh toán trong nước và quốc tế 0 5  
55 Phan Thị Minh Khánh 07CDL Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 5  
56 Nguyễn Chung Mộng Kiều 07CDL Hướng dẫn du lịch 3 6  
57 Nguyễn Chung Mộng Kiều 07CDL Soạn thảo văn bản V 6  
58 Nguyễn Chung Mộng Kiều 07CDL Tin học ứng dụng trong kinh doanh   2  
59 Vơ Ngọc Linh 07CDL Thực hành nghề nghiệp      
60 Trần Thị Thu 07CDL Cơ sở văn hóa Việt Nam V V  
61 Đoàn Thị Kim Ngọc 07CDL Kế toán du lịch V    
62 Đoàn Thị Kim Ngọc 07CDL Thanh toán trong nước và quốc tế 0 5  
63 Huỳnh Phụng Nhi 07CDL Tin học ứng dụng trong kinh doanh 5    
64 Tạ Thanh Phi 07CDL Tin học ứng dụng trong kinh doanh 8    
65 Huỳnh Thị Kim Quyên 07CDL Thực hành nghề nghiệp 7    
66 Huỳnh Thị Kim Quyên 07CDL Tin học ứng dụng trong kinh doanh 4 5  
67 Trần Ngọc Sơn 07CDL Nguyên lư kế toán 1 5  
68 Nguyễn Thị Xuân Thảo 07CDL Tin học ứng dụng trong kinh doanh 6    
69 Nguyễn Thị Mặc Thể 07CDL Tin học ứng dụng trong kinh doanh 4 2  
70 Lê Ngọc Thuận 07CDL Thanh toán trong nước và quốc tế V 1  
71 Lê Ngọc Thuận 07CDL Thống kê kinh doanh V 1  
72 Lê Ngọc Thuận 07CDL Tin học ứng dụng trong kinh doanh   2  
73 Hùynh Trung Tín 07CDL Cơ sở văn hóa Việt Nam V 5  
74 Hùynh Trung Tín 07CDL Địa lư du lịch Việt Nam V 5  
75 Hùynh Trung Tín 07CDL Thực hành nghề nghiệp 7    
76 Nguyễn Hiền Ngọc Trâm 07CDL Hướng dẫn du lịch 3 6  
77 Nguyễn Hiền Ngọc Trâm 07CDL Pháp luật kinh tế V V  
78 Nguyễn Hiền Ngọc Trâm 07CDL Thống kê kinh doanh 5    
79 Nguyễn Hiền Ngọc Trâm 07CDL Thực hành nghề nghiệp      
80 Nguyễn Hiền Ngọc Trâm 07CDL Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 5  
81 Nguyễn Trung Trực 07CDL Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 V  
82 Nguyễn Thị Bích Tuyền 07CDL Tin học ứng dụng trong kinh doanh 5    
83 Lê Thị Lệ Viên 07CDL Tin học ứng dụng trong kinh doanh 6    
84 Nguyễn Quốc Việt 07CDL Anh văn du lịch B 4    
85 Nguyễn Quốc Việt 07CDL Soạn thảo văn bản 5    
86 Nguyễn Quốc Việt 07CDL Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 3  
87 Hoàng 07CDL Hướng dẫn du lịch 5    
88 Hoàng 07CDL Thanh toán trong nước và quốc tế 2 3  
89 Trần Thị Yến 07CDL Kế toán du lịch 7    
90 Trần Thị Yến 07CDL Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 5  
91 Nguyễn Thái Bảo 07CKQ Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 9  
92 Vũ Văn Chinh 07CKQ Kế toán ngoại thương V V  
93 Vũ Văn Chinh 07CKQ Tin học ứng dụng trong kinh doanh V    
94 Nguyễn Thị Kim Cương 07CKQ Kế toán ngoại thương 6    
95 Hồ Duy Đảm 07CKQ Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 5  
96 Trần Thị Thùy Dung 07CKQ Kế toán ngoại thương 5    
97 Trần Thị Thùy Dung 07CKQ Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 8  
98 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 07CKQ Quản trị học 7    
99 Phạm Ngọc Kim 07CKQ Kế toán ngoại thương 3 4  
100 Phạm Ngọc Kim 07CKQ Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 3  
101 Phạm Ngọc Kim 07CKQ Toán kinh tế 4 3  
102 Trương Trần Đông Hạ 07CKQ Kế toán ngoại thương 1 5  
103 Đỗ Phượng Hằng 07CKQ Kế toán ngoại thương 6    
104 Lê Thị Mỹ Hạnh 07CKQ Kế toán ngoại thương 7    
105 Mai Hồng Hạnh 07CKQ Kế toán ngoại thương 5    
106 Mai Hồng Hạnh 07CKQ Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1 5  
107 Trương Thị Hồng Hạnh 07CKQ Tin học ứng dụng trong kinh doanh 4 9  
108 Nguyễn Thị Hậu 07CKQ Kế toán ngoại thương V V  
109 Trần Thị Chiêu Ḥai 07CKQ Kế toán ngoại thương 7    
110 Trần Thị Chiêu Ḥai 07CKQ Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 9  
111 Nguyễn Ngọc Hưng 07CKQ Kinh tế quốc tế 3 5  
112 Lưu Hà Diệu Hương 07CKQ Thực hành nghề nghiệp 7    
113 Huỳnh Gia Huy 07CKQ Kế toán ngoại thương 6    
114 Huỳnh Gia Huy 07CKQ Tin học ứng dụng trong kinh doanh 5    
115 Phạm Đăng Khoa 07CKQ Kế toán ngoại thương 6    
116 Nguyễn Thị Ngọc Lam 07CKQ Kế toán ngoại thương 5    
117 Nguyễn Vũ Ngọc Luân 07CKQ Kế toán ngoại thương 2 5  
118 Nguyễn Vũ Ngọc Luân 07CKQ Tin học ứng dụng trong kinh doanh 6    
119 Đặng Như Thị Thảo Ly 07CKQ Kế toán ngoại thương 4 5  
120 Đỗ Thị Hương Ly 07CKQ Kế toán ngoại thương 7    
121 Cao Thị Ngọc Mai 07CKQ Kế toán ngoại thương 8    
122 Thái Quỳnh Mai 07CKQ Kế toán ngoại thương 6    
123 Đặng Nguyễn Hồng Ngọc 07CKQ Kế toán ngoại thương 8    
124 Nguyễn Anh Phương 07CKQ Kế toán ngoại thương 6    
125 Vũ Thị Phương 07CKQ Kế toán ngoại thương 7    
126 Nguyễn Anh Phương 07CKQ Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 1 2 8  
127 Vũ Thị Phương 07CKQ Thực hành nghề nghiệp 5    
128 Nguyễn Anh Phương 07CKQ Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 8  
129 Trần Dương Minh Phượng 07CKQ Kế toán ngoại thương 8    
130 Hồng Ngọc Quí 07CKQ Kế toán ngoại thương 6    
131 Nguyễn Trần Kim Quyên 07CKQ Kế toán ngoại thương 5    
132 Trương Ngọc Quyên 07CKQ Kế toán ngoại thương 5    
133 Lư Thị Thanh Tâm 07CKQ Kế toán ngoại thương 5    
134 Lư Thị Thanh Tâm 07CKQ Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 3  
135 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 07CKQ Kế toán ngoại thương 5    
136 Nguyễn Thị Thảo 07CKQ Kế toán ngoại thương 6    
137 Nguyễn Thị Thảo 07CKQ Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 5  
138 Vũ Đ́nh Thiệu 07CKQ Kế toán ngoại thương 5    
139 Hoàng Đức Thuận 07CKQ Kế toán ngoại thương 6    
140 Vơ Thụy Dương Thuỳ 07CKQ Kế toán ngoại thương 6    
141 Lê Nguyễn Mai Thy 07CKQ Kế toán ngoại thương 7    
142 Lê Nguyễn Mai Thy 07CKQ Kinh doanh quốc tế 5    
143 Huỳnh Thị Mỵ Tiền 07CKQ Kế toán ngoại thương 4 5  
144 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 07CKQ Kế toán ngoại thương 5    
145 Nguyễn Thị Thùy Trang 07CKQ Kế toán ngoại thương 5    
146 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 07CKQ Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 3  
147 Tô Lâm Minh Trí 07CKQ Kế toán ngoại thương 3 5  
148 Đặng Minh Trí 07CKQ Kinh tế quốc tế 3 V  
149 Đặng Minh Trí 07CKQ Soạn thảo văn bản 5    
150 Đặng Minh Trí 07CKQ Toán kinh tế 3    
151 Nguyễn Thái Cẩm 07CKQ Kế toán ngoại thương 6    
152 Phạm Thị Hồng Tươi 07CKQ Kế toán ngoại thương 7    
153 Tôn Nữ Thanh Uyên 07CKQ Kế toán ngoại thương 7    
154 Hồ Hồng Y Vân 07CKQ Kế toán ngoại thương 6    
155 Vinh 07CKQ Kế toán ngoại thương V 3  
156 Trương Thanh Xuân 07CKQ Kế toán ngoại thương 7    
157 Nguyễn Thị Ngọc Yến 07CKQ Kế toán ngoại thương 5    
158 Trần Thị Tuyết Dung 07CTM1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 8  
159 Trần Thị Hiền 07CTM1 Anh văn căn bản 2 6    
160 Huỳnh Thị Minh Hiệu 07CTM1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 5  
161 Nguyễn Thị Xuân Ḥa 07CTM1 Thực hành nghề nghiệp 5    
162 Nguyễn Thị Xuân Ḥa 07CTM1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 4 8  
163 Bùi Thị Kim Hương 07CTM1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 4 3  
164 Phan Thị Mỹ Linh 07CTM1 Thực hành nghề nghiệp 5    
165 Bùi Thị Nga 07CTM1 Thực hành nghề nghiệp 5    
166 Bùi Thị Nga 07CTM1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 6  
167 Tô Trọng Nghĩa 07CTM1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 9    
168 Mă Diệu Như 07CTM1 Kế toán ngoại thương 6    
169 Nguyễn Thị Kim Phi 07CTM1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 5  
170 Phạm Minh Thành 07CTM1 Hệ thống thông tin quản lư 2 1  
171 Phạm Minh Thành 07CTM1 Thực hành nghề nghiệp 6    
172 Ngô Đ́nh Thụy 07CTM1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 4  
173 Đỗ Thị Thủy Tiên 07CTM1 Kế toán ngoại thương 5    
174 Vơ Ngọc Kim Tiên 07CTM1 Nghiên cứu thị trường quốc tế 4 5  
175 Đỗ Trần Quỳnh Trâm 07CTM1 Nghiên cứu thị trường quốc tế 4 5  
176 Nguyễn Thị Ngọc Trân 07CTM1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh V V  
177 Phạm Nguyễn Minh Tùng 07CTM1 Thực hành nghề nghiệp 6    
178 Châu Đỗ Trọng 07CTM1 Thực hành nghề nghiệp 5    
179 Châu Đỗ Trọng 07CTM1 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 4  
180 Vơ Hoàng Anh 07CTM2 Hệ thống thông tin quản lư 5    
181 Vơ Hoàng Anh 07CTM2 Nghiên cứu thị trường quốc tế 3 7  
182 Vơ Hoàng Anh 07CTM2 Thống kê kinh doanh V 7  
183 Phan Thị Biên 07CTM2 Kế toán ngoại thương 7    
184 Phan Thị Biên 07CTM2 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 5  
185 Nguyễn Xuân Công 07CTM2 Hệ thống thông tin quản lư 0 V  
186 Nguyễn Xuân Công 07CTM2 Nguyên lư kế toán 3 V  
187 Nguyễn Xuân Công 07CTM2 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3    
188 Vơ Thành Duy 07CTM2 Nghiên cứu thị trường quốc tế 3 6  
189 Phạm Thị Hải Hạnh 07CTM2 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 6    
190 Vơ Thu Hiền 07CTM2 Thực hành nghề nghiệp 7    
191 Nguyễn Thị Thu Hồng 07CTM2 Thực hành nghề nghiệp 6    
192 Trần Thị Huệ 07CTM2 Anh văn căn bản 2 3 3  
193 Trần Thị Huệ 07CTM2 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 5  
194 Lê Văn Hùng 07CTM2 Nghiên cứu thị trường quốc tế V V  
195 Nguyễn Việt Hùng 07CTM2 Tin học ứng dụng trong kinh doanh V V  
196 Trương Quốc Hưng 07CTM2 Thống kê kinh doanh V 1  
197 Lâm Trần Thị Bích Ngọc 07CTM2 Nguyên lư kế toán V V  
198 Lâm Trần Thị Bích Ngọc 07CTM2 Tài chính - Tín dụng V V  
199 Lưu Tuyết Oanh 07CTM2 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 3  
200 Lê Thị Hồng Phúc 07CTM2 Kế toán ngoại thương 5    
201 Lê Thị Hồng Phúc 07CTM2 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 4 5  
202 Nguyễn Thị Phi Phụng 07CTM2 Pháp luật kinh tế 5    
203 Nguyễn Thị Phi Phụng 07CTM2 Tài chính - Tín dụng 5    
204 Phạm Nguyễn Hoàng Sơn 07CTM2 Anh văn thương mại quốc tế 1 5    
205 Phạm Nguyễn Hoàng Sơn 07CTM2 Anh văn thương mại quốc tế 2 6    
206 Phạm Nguyễn Hoàng Sơn 07CTM2 Phân tích hoạt động kinh doanh XNK 5    
207 Phạm Nguyễn Hoàng Sơn 07CTM2 Thuế xuất nhập khẩu 5    
208 Nguyễn Hoàng Sơn 07CTM2 Thương mại điện tử 7    
209 Bùi Thuỷ Tiên 07CTM2 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 3  
210 Nguyễn Thị Trang 07CTM2 Nguyên lư kế toán 1 5  
211 Mạc Đức Trung 07CTM2 Nghiên cứu thị trường quốc tế 3 7  
212 Mạc Đức Trung 07CTM2 Thực hành nghề nghiệp 7    
213 Trần Thị Trưng 07CTM2 Tài chính - Tín dụng 4 V  
214 Trần Thị Thuỳ Vân 07CTM2 Nghiên cứu thị trường quốc tế 4 6  
215 Lê Phi Yến 07CTM2 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3    
216 Nguyễn Văn Thảo 07DKQ Lư thuyết xác suất và thống kê toán V V  
217 Trương Quang Trường 07DKQ Anh văn căn bản 2 V 4  
218 Trương Quang Trường 07DKQ Lư thuyết xác suất và thống kê toán V V  
219 Nguyễn Trọng Huy 07DTM Kinh tế ngoại thương V 6  
220 Lại Văn Thu 07DTM Thực hành nghề nghiệp 6    
221 Vơ Thị Tưởng 07DTM Pháp luật kinh tế 5    
222 Vơ Thị Tưởng 07DTM Thực hành nghề nghiệp 7    
223 Đồng Thị Thanh Ḥa 08CDL Quản trị học V    
224 Ngô Thị Kim Ngân 08CDL Quản trị học V    
225 Vơ Minh Thiện 08CDL Cơ sở văn hóa Việt Nam 5    
226 Nguyễn Phương Ân 08CKQ Tài chính - Tín dụng 2 8  
227 Nguyễn Ngọc Vân Anh 08CKQ Anh văn căn bản 2 5    
228 Từ Vũ Hoàng Anh 08CKQ Tài chính - Tín dụng 7    
229 Từ Vũ Hoàng Anh 08CKQ Toán kinh tế 2 5  
230 Nguyễn Ngọc Vân Anh 08CKQ Toán kinh tế 5    
231 Vày Nhộc B́nh 08CKQ Mạng Internet V V  
232 Vày Nhộc B́nh 08CKQ Nguyên lư kế toán 3 V  
233 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 08CKQ Toán kinh tế V 5  
234 Tạ Quốc Đạt 08CKQ Tài chính - Tín dụng 7    
235 Phan Thị Thùy Dung 08CKQ Tài chính - Tín dụng 4 8  
236 Phạm Thùy Dương 08CKQ Tài chính - Tín dụng 4 7  
237 Phạm Đại Dương 08CKQ Tài chính - Tín dụng 7    
238 Lê Hữu Anh Duy 08CKQ Nguyên lư kế toán V 5  
239 Nguyễn Thị Ngọc 08CKQ Quản trị học 6    
240 Vơ Ngọc Điền Hân 08CKQ Toán kinh tế V 5  
241 Trần Nguyên Hạng 08CKQ Quản trị học 5    
242 Nguyễn Văn Hiếu 08CKQ Anh văn căn bản 2 4 5  
243 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 08CKQ Quản trị học 9    
244 Nguyễn Văn Hiếu 08CKQ Toán kinh tế 5    
245 Nguyễn Hoàng Hưng 08CKQ Toán kinh tế 1 V  
246 Bùi Thị Huyền 08CKQ Kinh tế quốc tế 3 6  
247 Bùi Thị Huyền 08CKQ Nguyên lư kế toán 2 6  
248 Đặng Thị Thanh Huyền 08CKQ Nguyên lư kế toán V 6  
249 Bùi Thị Huyền 08CKQ Quản trị học 3 V  
250 Đặng Thị Thanh Huyền 08CKQ Quản trị học 8    
251 Đặng Thị Thanh Huyền 08CKQ Thống kê kinh doanh V 6  
252 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh 08CKQ Tài chính - Tín dụng 5    
253 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh 08CKQ Toán kinh tế 5    
254 Lê Thị Kiều 08CKQ Nguyên lư kế toán V 6  
255 Lê Thị Kiều 08CKQ Toán kinh tế V V  
256 Khưu Ngọc Lâm 08CKQ Tài chính - Tín dụng 2 0  
257 Phùng Ngọc Thảo Ly 08CKQ Tài chính - Tín dụng 5    
258 Phùng Ngọc Thảo Ly 08CKQ Toán kinh tế 6    
259 Nguyễn Yến Minh 08CKQ Tài chính - Tín dụng V V  
260 Nguyễn Thanh Nhựt 08CKQ Quản trị học 6    
261 Phạm Minh Phú 08CKQ Mạng Internet 3 5  
262 Nguyễn Vũ Thị Uyên Phương 08CKQ Quản trị học V 4  
263 Hàng Mai Phương 08CKQ Toán kinh tế 5    
264 Nguyễn Vũ Thị Uyên Phương 08CKQ Toán kinh tế 5    
265 Nguyễn Thị ánh Tâm 08CKQ Nguyên lư kế toán   8  
266 Nguyễn Thị ánh Tâm 08CKQ Toán kinh tế 5    
267 Nguyễn Tân 08CKQ Anh văn căn bản 2 3 7  
268 Diệp Thế Thạch 08CKQ Nguyên lư kế toán 4 5  
269 Diệp Thế Thạch 08CKQ Toán kinh tế 1 5  
270 Chung Thị Hồng Thắm 08CKQ Toán kinh tế 5    
271 Nguyễn Thuỵ Ngọc Thảo 08CKQ Nguyên lư kế toán 8    
272 Trương Thanh Thảo 08CKQ Nguyên lư kế toán 6    
273 Nguyễn Thị Ngọc Thiện 08CKQ Tài chính - Tín dụng V V  
274 Nguyễn Thị Ngọc Thiện 08CKQ Toán kinh tế 5    
275 Trần Trung Tín 08CKQ Nguyên lư kế toán 3 5  
276 Hoàng Trung Tín 08CKQ Nguyên lư kế toán 5    
277 Hoàng Trung Tín 08CKQ Tài chính - Tín dụng V 5  
278 Hoàng Tín 08CKQ Tài chính - Tín dụng 6    
279 Lê Phụng Hoàng Trâm 08CKQ Toán kinh tế 5    
280 Dương Thị Kiều Trinh 08CKQ Nguyên lư kế toán 5    
281 Dương Thị Kiều Trinh 08CKQ Tài chính - Tín dụng 1 5  
282 Ngô Văn Trung 08CKQ Lư thuyết xác suất và thống kê toán V V  
283 Ngô Văn Trung 08CKQ Quản trị học V    
284 Thái Thanh 08CKQ Mạng Internet 1 2  
285 Thái Thanh 08CKQ Nguyên lư kế toán 1 5  
286 Thái Thanh 08CKQ Toán kinh tế 1 5  
287 Lê Việt Tường 08CKQ Toán kinh tế 5    
288 Nguyễn Tuyết Vân 08CKQ Toán kinh tế 5    
289 Văn Thị Tuyết Chinh 08CTM1 Toán kinh tế 5    
290 Huỳnh Hoàng Hải 08CTM1 Toán kinh tế 5    
291 Dương Thị Thanh Hằng 08CTM1 Toán kinh tế 3 6  
292 Nguyễn Thị Loan 08CTM1 Toán kinh tế 5    
293 Phạm Phương Ngân 08CTM1 Toán kinh tế 5    
294 Nguyễn Diễm Ngọc 08CTM1 Toán kinh tế 5    
295 Nguyễn Thành Nhân 08CTM1 Toán kinh tế 5    
296 Bùi Thị Kiều Oanh 08CTM1 Toán kinh tế 3 6  
297 Ka Phúc 08CTM1 Toán kinh tế V V  
298 Nguyễn Thị Hồng Phúc 08CTM1 Toán kinh tế 5    
299 Quách Thị Tú Phương 08CTM1 Toán kinh tế 3 6  
300 Huỳnh Anh Quang 08CTM1 Tài chính - Tín dụng V 0  
301 Huỳnh Anh Quang 08CTM1 Toán kinh tế 5    
302 Lê Đ́nh Quư 08CTM1 Toán kinh tế 7    
303 Nguyễn Thị Minh Tâm 08CTM1 Toán kinh tế 3 6  
304 Mai Tấn Thành 08CTM1 Toán kinh tế 7    
305 Huỳnh Thị Huyền Thảo 08CTM1 Thống kê kinh doanh V 5  
306 Trương Minh Thông 08CTM1 Toán kinh tế 4 5  
307 Nguyễn Thị Xuân Trang 08CTM1 Tài chính - Tín dụng 0 5  
308 Nguyễn Thị Xuân Trang 08CTM1 Toán kinh tế 5    
309 Nguyễn Thị Thanh Trúc 08CTM1 Thống kê kinh doanh V 7  
310 Tạ Thanh Tuấn 08CTM1 Toán kinh tế 5    
311 Trần Thanh Tuyền 08CTM1 Toán kinh tế 5    
312 Trần Ngọc Việt 08CTM1 Tài chính - Tín dụng 0 1  
313 Trần Ngọc Việt 08CTM1 Toán kinh tế 5    
314 Lê Quang Vinh 08CTM1 Tài chính - Tín dụng 0 V  
315 Lê Quang Vinh 08CTM1 Toán kinh tế 5    
316 Lăng Tuấn 08CTM1 Tài chính - Tín dụng 1 4  
317 Lăng Tuấn 08CTM1 Toán kinh tế 5    
318 Nguyễn Thị Thúy Vy 08CTM1 Toán kinh tế 5    
319 Nguyễn Thị Diễm 08CTM2 Kinh tế ngoại thương 1 4 V  
320 Nguyễn Thị Diễm 08CTM2 Quản trị học 3 V  
321 Phan Huỳnh Thuỳ Linh 08CTM2 Toán kinh tế 7    
322 Đặng Thị Thiên 08CTM2 Kinh tế ngoại thương 1 4 3  
323 Từ Mỹ Phụng 08CTM2 Kinh tế ngoại thương 1 6    
324 Từ Mỹ Phụng 08CTM2 Toán kinh tế V V  
325 Nguyễn Hồng Phượng 08CTM2 Thống kê kinh doanh V 3  
326 Nguyễn Minh Thái 08CTM2 Tài chính - Tín dụng V 3  
327 Nguyễn Thị Kim Thôi 08CTM2 Nguyên lư kế toán 5    
328 Nguyễn Thị Kim Thôi 08CTM2 Tài chính - Tín dụng V 8  
329 Nguyễn Thị Kim Thôi 08CTM2 Toán kinh tế      
330 Đỗ Trần Giang Trâm 08CTM2 Quản trị học V 4  
331 Nguyễn Thị Tú Trinh 08CTM2 Quản trị học 0 5  
332 Văn Thị Hiền Vi 08CTM2 Tài chính - Tín dụng V 7  
333 Nguyễn Huỳnh Trang 08DDL Tin học đại cương 8    
334 Lưu Văn 08DDL Nguyên lư kế toán V V  
335 Nguyễn Thị Thanh Thảo 08DKQ Lư thuyết xác suất và thống kê toán 5    
336 Đặng Thế Vinh 08DKQ Thống kê kinh doanh 5    
337 Nguyễn Tuấn Anh 08DTM Quản trị học 6    
338 Đặng Xuân Hoàng 08DTM Kinh tế vĩ mô 1 9    
339 Đặng Xuân Hoàng 08DTM Lư thuyết xác suất và thống kê toán 5    
340 Lưu Thịnh Hưng 08DTM Thống kê kinh doanh 1 5  
341 Nguyễn Thị Thanh Nga 08DTM Mạng Internet 4 7  
342 Tô Thị Tú Nga 08DTM Nguyên lư kế toán V V  
343 Tô Thị Tú Nga 08DTM Thống kê kinh doanh V V  
344 Trần Kim Nguyên 08DTM Mạng Internet 5    
345 Nguyễn Quang Phong 08DTM Kinh tế vi mô 7    
346 Nguyễn Quang Phong 08DTM Lư thuyết xác suất và thống kê toán 3 5  
347 Nguyễn Quang Phong 08DTM Mạng Internet 5    
348 Nguyễn Quang Phong 08DTM Những ng/lư cơ bản của ch/nghĩa MLN 2      
349 Từ Duy Thịnh 08DTM Quản trị học 3 V  
1 Ch́u Thị Lan 06CTA Writing 2 5    
2 Đinh Tấn Ngọc Minh 06CTA Ngôn ngữ học đối chiếu 4 V  
3 Lê Thuỵ Như Nguyễn 06CTA Listening 2 8    
4 Nguyễn Thị Kim Soan 06CTA Listening 2 7    
5 Lê Hoàng Diễm Sơn 06CTA Writing 2 5    
6 Phan Nguyễn Ngọc Thảo 06CTA Listening 2 9    
7 Vương Bảo Trâm 06CTA Ngôn ngữ học đối chiếu V V  
8 Nguyễn Thị Phú Anh 06DTA Morphology and Syntax 5    
9 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 06DTA Interpretation 1 5    
10 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 06DTA Translation 1 5    
11 Vũ Hoàng Lan Khuê 06DTA Morphology and Syntax 3 2  
12 Nguyễn Thị Kim Liên 06DTA Translation 1 5    
13 Nguyễn Lê Hoàng Mỹ 06DTA Morphology and Syntax 5    
14 Vơ Kim Ngọc 06DTA Corporate Culture 6    
15 Vơ Kim Ngọc 06DTA Morphology and Syntax 3 5  
16 Nguyễn Bạch ái Nhi 06DTA Corporate Culture 7    
17 Nguyễn Bạch ái Nhi 06DTA Semantics 1 5  
18 Chề Ngọc Phụng 06DTA Morphology and Syntax 4 4  
19 Chề Ngọc Phụng 06DTA Reading 2 V 7  
20 Chề Ngọc Phụng 06DTA Translation 1 6    
21 Tiêu Ngọc Thanh 06DTA Morphology and Syntax 5    
22 Trần Thị Kim Thu 06DTA Morphology and Syntax 5    
23 Nguyễn Thị Thu Trang 06DTA Morphology and Syntax 4 5  
24 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 06DTA Morphology and Syntax 6    
25 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 06DTA Phonetics and Phonology 3 5  
26 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 06DTA Translation 1 5    
27 Nguyễn Văn Tâm 07CTA1 Mạng Internet 7    
28 Đới Hoàng Tú Anh 07CTA2 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 4  
29 Vơ Thị Kim Chi 07CTA2 Listening 2 9    
30 Bùi Thị Dương 07CTA2 Listening 2 V    
31 Lê Thị Ngọc Hân 07CTA2 Listening 2 6    
32 Trần Hữu Hiếu 07CTA2 Listening 2 5    
33 Nguyễn Thị Phương Huệ 07CTA2 Listening 2 10    
34 Nguyễn Thị Lộc 07CTA2 Listening 2 9    
35 Trần Thị Huỳnh Mai 07CTA2 Listening 2 7    
36 Châu Gia Mẫn 07CTA2 Dẫn luận ngôn ngữ 0 3  
37 Thạch Vũ Mai Phương 07CTA2 Listening 2 9    
38 Keo Na Rec 07CTA2 Dẫn luận ngôn ngữ V V  
39 Phùng Thị Anh Thư 07CTA2 Writing 2 V 5  
40 Nguyễn Thị Thanh Thuư 07CTA2 Dẫn luận ngôn ngữ      
41 Nguyễn Thị Thanh Thuư 07CTA2 Reading 2 7    
42 Nguyễn Bảo Trung 07CTA2 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 7  
43 Nguyễn Bảo Trung 07CTA2 Dẫn luận ngôn ngữ   6  
44 Đào Thị Mỹ Duyên 08CTA1 Listening 2 7    
45 Đoàn Ngọc Ngân Giang 08CTA1 Listening 2 7    
46 Phan Thị Ngọc 08CTA1 Listening 2 8    
47 Phan Thị Ngọc 08CTA1 Mạng Internet 1 5  
48 Nguyễn Thị Thùy Linh 08CTA1 Dẫn luận ngôn ngữ 1 1  
49 Nguyễn Thị Quỳnh Linh 08CTA1 Listening 2 8    
50 Phạm Thị Mỹ 08CTA1 Listening 2 8    
51 Phạm Văn Ninh 08CTA1 Listening 2 8    
52 Lê Thị Hoài Thương 08CTA1 Dẫn luận ngôn ngữ 6    
53 Lê Thị Hoài Thương 08CTA1 Listening 2 5    
54 Trương Thị Ngọc Thúy 08CTA1 Dẫn luận ngôn ngữ V 3  
55 Trương Thị Ngọc Thúy 08CTA1 Mạng Internet 4 6  
56 Lê Thị Tú Trinh 08CTA1 Listening 2 10    
57 Lê Thị Minh Tuyền 08CTA1 Listening 2 7    
58 Trần Thị ánh Tuyết 08CTA1 Dẫn luận ngôn ngữ 3 5  
59 Trần Thị ánh Tuyết 08CTA1 Mạng Internet 1 3  
1 Vương Chí Quang 04DTH Visual Foxpro 2 7    
2 Hà Thị Vân 05DTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5    
3 Mỵ Duy Quyền 06CTH Lập tŕnh ASP.net 1 Rớt TH    
4 Ôn Quế Quan Đông 06CTK Microsoft Access 2 4 4  
5 Ôn Quế Quan Đông 06CTK Microsoft Excel 3 5    
6 Trần Thị Hường 06CTK Microsoft Access 2 6    
7 Nguyễn Thị Ngọc Tín 06CTK Microsoft Excel 3 6    
8 Đặng Lệ Trân 06CTK Microsoft Access 2 3 4  
9 Đặng Lệ Trân 06CTK Microsoft Excel 3 5    
10 Trần Thanh Kỳ 06DTH Lập tŕnh C# 2 V    
11 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 06DTK Kế toán quản trị 5    
12 Vũ Thị Thúy Anh 07CTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5    
13 Vũ Thúy Anh 07CTH Cơ sở dữ liệu 5    
14 Vũ Thúy Anh 07CTH Lập tŕnh ASP.net 1 3 4  
15 Quang Thị Ngọc Ánh 07CTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5    
16 Châu Hoàng Huy Bảo 07CTH Kế toán quản trị 6    
17 Bùi Nguyễn Thanh Chi 07CTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 6  
18 Bùi Nguyên Thanh Chi 07CTH Kế toán quản trị V V  
19 Bùi Nguyên Thanh Chi 07CTH Lập tŕnh ASP.net 1 5    
20 Bùi Nguyên Thanh Chi 07CTH Visual Foxpro 2 Rớt TH    
21 Phan Tiến Đạt 07CTH Lập tŕnh ASP.net 1 V 4  
22 Phan Tiến Đạt 07CTH Lập tŕnh ASP.net 2 V V  
23 Phan Tiến Đạt 07CTH Visual Foxpro 1 V    
24 Đỗ Quốc Dũng 07CTH Hệ thống thông tin quản lư 6    
25 Đào Trần Thanh Hải 07CTH Lập tŕnh ASP.net 1 4 5  
26 Đào Trần Thanh Hải 07CTH Visual Foxpro 1 5    
27 Đào Trần Thanh Hải 07CTH Visual Foxpro 2 5    
28 Huỳnh Hiệp 07CTH Lập tŕnh ASP.net 1 3 4  
29 Huỳnh Hiệp 07CTH Visual Foxpro 2 4 5  
30 Trần Hữu 07CTH Visual Foxpro 1 5    
31 Nguyễn Tấn Khôi 07CTH Kế toán quản trị V V  
32 Nguyễn Tấn Khôi 07CTH Kế toán tài chính 5    
33 Đỗ Thị Mỹ Nhân 07CTH Quản trị học 4 V  
34 Lê Đặng Yến Nhi 07CTH Lập tŕnh ASP.net 1 Rớt TH    
35 Lê Đặng Yến Nhi 07CTH Visual Foxpro 2 Rớt TH    
36 Dương Thị Hoàng Nhung 07CTH Visual Foxpro 1 5    
37 Hoàng Ngọc Xuân Phương 07CTH Lập tŕnh ASP.net 1 V 4  
38 Huỳnh Thị Minh Phương 07CTH Lập tŕnh ASP.net 1 4 5  
39 Hoàng Ngọc Xuân Phương 07CTH Microsoft Excel 5    
40 Huỳnh Thị Minh Phương 07CTH Microsoft Excel 5    
41 Hoàng Ngọc Xuân Phương 07CTH Visual Foxpro 2 Rớt TH    
42 Nguyễn Ngọc Sang 07CTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7    
43 Nguyễn Hoàng Sơn 07CTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7    
44 Tạ Thị Trúc Thanh 07CTH Visual Foxpro 2 4 5  
45 Hoàng Đức Thiện 07CTH Lập tŕnh ASP.net 1 3 3  
46 Nguyễn Văn Thiện 07CTH Visual Foxpro 1 7    
47 Hoàng Đức Thiện 07CTH Visual Foxpro 2 Rớt TH    
48 Nguyễn Nhật Tiến 07CTH Lập tŕnh ASP.net 1 3 4  
49 Lê Thành Trung 07CTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6    
50 Lê Thành Trung 07CTH Hệ thống thông tin quản lư 5    
51 Lê Thành Trung 07CTH Lập tŕnh ASP.net 1 4 5  
52 Lê Thành Trung 07CTH Visual Foxpro 2 4 5  
53 Lê Quang Tuyến 07CTH Kế toán tài chính 1 1 8  
54 Trần Thị Kim Vy 07CTH Lập tŕnh ASP.net 1 V    
55 Trần Thị Kim Vy 07CTH Visual Foxpro 1 V    
56 Trần Thị Kim Vy 07CTH Visual Foxpro 2 V    
57 Lợi Bảo Chân 07CTK Microsoft Excel 3 5    
58 Hồng Ngọc Kim Chi 07CTK Microsoft Access 2 Rớt TH    
59 Hồng Ngọc Kim Chi 07CTK Microsoft Excel 3 5    
60 Phạm Thị Chinh 07CTK Kế toán quản trị 5    
61 Phạm Thị Chinh 07CTK Microsoft Access 2 4 4  
62 Nguyễn Thị Đào 07CTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6    
63 Nguyễn Thị Đào 07CTK Cơ sở dữ liệu 5    
64 Cao Thị Mộng Đào 07CTK Microsoft Access 2 4 4  
65 Nguyễn Thị Đào 07CTK Microsoft Access 2 5    
66 Ngụy Tiên Diệp 07CTK Microsoft Access 2 6    
67 Bùi Kim Đông 07CTK Microsoft Access 2 Rớt TH    
68 Nguyễn Thị Thùy Dương 07CTK Microsoft Access 2 6    
69 Ngô Thanh Giang 07CTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6    
70 Ngô Thanh Giang 07CTK Microsoft Access 2 Rớt TH    
71 Phạm Thị Như Gương 07CTK Microsoft Access 2 5    
72 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07CTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 4  
73 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07CTK Cơ sở dữ liệu      
74 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh 07CTK Kế toán quản trị V V  
75 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh 07CTK Microsoft Access 2 4 5  
76 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07CTK Microsoft Access 2 5    
77 Hồ Thị Thu Hiền 07CTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 5  
78 Hồ Thị Thu Hiền 07CTK Microsoft Access 2 4 4  
79 Nguyễn Thị Bích Ḥa 07CTK Microsoft Access 2 6    
80 Trần Thị Hoài 07CTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 6  
81 Trần Thị Hoài 07CTK Microsoft Excel 3 5    
82 Trần Mỹ Huệ 07CTK Hệ thống thông tin quản lư 4 6  
83 Trần Mỹ Huệ 07CTK Microsoft Access 2 3 4  
84 Nguyễn Thị Diệu Hương 07CTK Microsoft Excel 3 0 1  
85 Mai Thị Diễm Hương 07CTK Microsoft Excel 3 6    
86 Trần Thu Huyền 07CTK Microsoft Access 2 4 4  
87 Trương Thị Mỹ Linh 07CTK Microsoft Access 2 5    
88 Trương Thị Mỹ Linh 07CTK Microsoft Excel 3 6    
89 Trần Thị Phương Loan 07CTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 6  
90 Trần Thị Phương Loan 07CTK Cơ sở dữ liệu 6    
91 Nguyễn Ngọc Lương 07CTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5    
92 Nguyễn Ngọc Lương 07CTK Microsoft Access 2 Rớt TH    
93 Nguyễn Ngọc Lương 07CTK Microsoft Excel 3 0 V  
94 Phan Thị Ngọc 07CTK Microsoft Access 2 R    
95 Phan Thị Ngọc 07CTK Microsoft Excel 3 7    
96 Nguyễn Thị Nhăn 07CTK Anh văn căn bản 2 7    
97 Lê Thị Hồng Phấn 07CTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5    
98 Lê Thị Hồng Phấn 07CTK Microsoft Access 2 Rớt TH    
99 Lê Thị Hồng Phấn 07CTK Microsoft Excel 3 V 5  
100 Bùi Thị Phi 07CTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5    
101 Bùi Thị Phi 07CTK Microsoft Excel 3 5    
102 Hồ Thị Phương 07CTK Microsoft Access 2 5    
103 Nguyễn Thị Kim Phượng 07CTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 7  
104 Nguyễn Thị Kim Phượng 07CTK Cơ sở dữ liệu 7    
105 Nguyễn Thị Kim Phượng 07CTK Microsoft Excel 3 6    
106 Nguyễn Văn Tấn 07CTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật      
107 Nguyễn Văn Tấn 07CTK Cơ sở dữ liệu      
108 Nguyễn Văn Tấn 07CTK Microsoft Access 2 3 4  
109 Nguyễn Văn Tấn 07CTK Microsoft Excel 3 5    
110 Lê Hoàng Thanh Thảo 07CTK Microsoft Access 2 V    
111 Trác Thị Thanh Thảo 07CTK Microsoft Access 2 Rớt TH    
112 Trần Phương Thảo 07CTK Microsoft Access 2 Rớt TH    
113 Vương Thị Thu Thảo 07CTK Microsoft Excel 3 1 3  
114 Lê Hoàng Thanh Thảo 07CTK Microsoft Excel 3 V 5  
115 Trần Phương Thảo 07CTK Microsoft Excel 3 3 5  
116 Nguyễn Thị Minh Thu 07CTK Microsoft Access 2 4 4  
117 Lâm Ngọc Trinh 07CTK Microsoft Access 2 Rớt TH    
118 Nguyễn Thị Tươi 07CTK Cơ sở dữ liệu 4 V  
119 Nguyễn Thị Tươi 07CTK Microsoft Access 2 V    
120 Nguyễn Thị Tươi 07CTK Microsoft Excel 3 V V  
121 Nguyễn Thị Kim Uyên 07CTK Microsoft Excel 3 8    
122 Lâm Thị Thanh Xuân 07CTK Microsoft Access 2 Rớt TH    
123 Nguyễn Phùng Hải Yến 07CTK Microsoft Access 2 Rớt TH    
124 Trương Thị Hải Yến 07CTK Microsoft Access 2 5    
125 Nguyễn Phùng Hải Yến 07CTK Microsoft Excel 3 V V  
126 Trương Thị Hải Yến 07CTK Microsoft Excel 3 7    
127 Trần Hoàng Anh 07DTH Quản trị học 5    
128 Thân Văn Chuyền 07DTH Anh văn căn bản 2 4 5  
129 Đỗ Phú Cường 07DTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 6  
130 Đỗ Phú Cường 07DTH Lập tŕnh C# 2 V    
131 Văn Thị Ngọc Linh 07DTH Kinh tế vi mô V 4  
132 Văn Thị Ngọc Linh 07DTH Toán cao cấp 2 0 5  
133 Trần Minh Tâm 07DTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5    
134 Trần Minh Tâm 07DTH Microsoft Excel V 5  
135 Nguyễn Văn Thái 07DTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5    
136 Phạm Thanh Toàn 07DTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6    
137 Phạm Thanh Toàn 07DTH Lư thuyết xác suất và thống kê toán 5    
138 Trần Thị Thu Trâm 07DTH Lư thuyết xác suất và thống kê toán 5    
139 Nguyễn Thị Trinh 07DTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6    
140 Nguyễn Thị Trinh 07DTH Lập tŕnh C# 2 6    
141 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 07DTH Tin học đại cương V    
142 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 07DTH Visual Foxpro 2 8    
143 Trương Thị Kim Tuyến 07DTH Lư thuyết xác suất và thống kê toán 2 7  
144 Trương Thị Kim Tuyến 07DTH Visual Foxpro 2 7    
145 Trần Lê Nhân ái 07DTK Microsoft Access 2 5    
146 Trần Thị Kim Hân 07DTK Lư thuyết xác suất và thống kê toán 3 2  
147 Trần Thị Kim Hân 07DTK Microsoft Access 2 V 4  
148 Nguyễn Thị Thu Hằng 07DTK SQL Server      
149 Nguyễn Trần Phương Hiếu 07DTK Microsoft Access 2 3 6  
150 Nguyễn Trần Phương Hiếu 07DTK Microsoft Excel 3 7    
151 Nguyễn Trần Phương Hiếu 07DTK SQL Server      
152 Vũ Thị Hoan 07DTK Microsoft Excel 3 8    
153 Nguyễn Thị ánh Hồng 07DTK Microsoft Excel 3 8    
154 Lê Thị Trà Hương 07DTK Microsoft Access 2 4 6  
155 Lê Thị Trà Hương 07DTK Microsoft Excel 1 5    
156 Lê Thị Trà Hương 07DTK Microsoft Excel 3 8    
157 Nguyễn Thị Bích Liễu 07DTK Microsoft Excel 3 4 5  
158 Nguyễn Thị Thúy Linh 07DTK Microsoft Access 2 2 4  
159 Sỳ Cẩm Linh 07DTK Microsoft Access 2 5    
160 Văn Thị Thùy Linh 07DTK Microsoft Access 2      
161 Nguyễn Thị Thúy Linh 07DTK Microsoft Excel 3 4 2  
162 Văn Thị Thùy Linh 07DTK SQL Server      
163 Nguyễn Thị Loan 07DTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7    
164 Huỳnh Thị Phương Loan 07DTK Microsoft Access 2 4 6  
165 Hoa Thị Sao Ly 07DTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5    
166 Phạm Vũ Ngọc Minh 07DTK Microsoft Access 2 V V  
167 Lương Ngọc Nam 07DTK Microsoft Access 2 4 6  
168 Trương Thị Hồng Nga 07DTK Microsoft Excel 3 5    
169 Nguyễn Thị Trúc Ngân 07DTK Microsoft Access 2 V 6  
170 Đặng Lan Ngọc 07DTK Microsoft Access 2 V 5  
171 Đỗ Thị Ngọc 07DTK Microsoft Access 2 4 6  
172 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 07DTK Microsoft Access 2 5    
173 Phan Thị Yến Ngọc 07DTK Microsoft Access 2 5    
174 Đỗ Thị Ngọc 07DTK Microsoft Excel 3 3 5  
175 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 07DTK Microsoft Excel 3 8    
176 Nguyễn Thị Nhanh 07DTK Microsoft Access 2 4 5  
177 Nguyễn Thị Nhanh 07DTK Microsoft Excel 3 3 8  
178 Trần Thị Diệu Phương 07DTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 6  
179 Hoàng Thị Lan Phương 07DTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6    
180 Hoàng Thị Lan Phương 07DTK Cơ sở dữ liệu 5    
181 Trần Thị Diệu Phương 07DTK Microsoft Access 2 V 5  
182 Trần Thị Diệu Phương 07DTK Microsoft Excel 3 3 5  
183 Phan Tú Quyên 07DTK Microsoft Access 2      
184 Phan Tú Quyên 07DTK Microsoft Excel 3 5    
185 Phạm Kim Quyền 07DTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5    
186 Vy Lê Thể Quỳnh 07DTK Microsoft Excel 3 2 5  
187 Nguyễn Thị Hồng Sâm 07DTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6    
188 Nguyễn Thị Ngọc Son 07DTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5    
189 Nguyễn Thị Ngọc Son 07DTK SQL Server      
190 Trần Thị ái Thi 07DTK Microsoft Excel 3 3 5  
191 Đỗ Minh Thiện 07DTK Cơ sở dữ liệu 5    
192 Đỗ Minh Thiện 07DTK Microsoft Access 2      
193 Đỗ Minh Thiện 07DTK Microsoft Excel 3 2 3  
194 Trương Thanh Thúy 07DTK Lư thuyết xác suất và thống kê toán 1 7  
195 Lê Thị Thùy 07DTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6    
196 Lê Thị Thùy 07DTK Cơ sở dữ liệu 5    
197 Lê Phước Toàn 07DTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6    
198 Phan Văn Toàn 07DTK Microsoft Access 2 V 6  
199 Đỗ Thị Bích Trâm 07DTK Microsoft Access 2 V V  
200 Lê Thị Trang 07DTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6    
201 Lương Thị Ngọc Trang 07DTK Microsoft Excel 3 4    
202 Vũ Hoàng Trang 07DTK SQL Server      
203 Ca Phạm Hoàng Thanh Trúc 07DTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7    
204 Nguyễn Thị Cẩm 07DTK Microsoft Access 2 V 5  
205 Nguyễn Thị Cẩm 07DTK Microsoft Excel 3 3 3  
206 Lê Thị Hồng Gấm 08CTH Lập tŕnh ASP.net 1      
207 Hoàng Huy Hoàng 08CTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 5  
208 Nguyễn Ngọc Hoàng 08CTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5    
209 Nguyễn Ngọc Hoàng 08CTH Microsoft Excel 5    
210 Nguyễn Ngọc Hoàng 08CTH Những ng/lư cơ bản của CN MLN 1 5    
211 Nguyễn Ngọc Hoàng 08CTH Quản trị học 6    
212 Nguyễn Ngọc Hoàng 08CTH Toán cao cấp 2 2 V  
213 Nguyễn Hữu Lâm 08CTH Lập tŕnh ASP.net 1      
214 Đỗ Thành Luân 08CTH Lập tŕnh ASP.net 1      
215 Nguyễn Thị Ngọc Phương 08CTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5    
216 Hồ Ngọc Quang 08CTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật      
217 Nguyễn Đ́nh Tầng 08CTH Anh văn căn bản 2 3 8  
218 Nguyễn Quang Duy 08CTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 4  
219 Lê Thị Hương Giang 08CTK Anh văn căn bản 2 5    
220 Ngô Hồng Thụy Ngọc Hân 08CTK Microsoft Access 6    
221 Nguyễn Thành Luân 08CTK Microsoft Excel 1 1 5  
222 Nguyễn Thị Bảo Ngân 08CTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 3  
223 Đặng Thị Thanh Ngỡ 08CTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật      
224 Đặng Thị Thanh Ngỡ 08CTK Phần mềm đồ họa (Corel) V 3  
225 Nguyễn Thị Nhung 08CTK Anh văn căn bản 2 4 7  
226 Nguyễn Thị Phương Thảo 08CTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 4  
227 Phương Lê Minh Thư 08CTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật      
228 Phạm Hồng Thương 08CTK Anh văn căn bản 2 4 8  
229 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 08CTK Anh văn căn bản 2 5    
230 Nguyễn Thụy Kim Vi 08CTK Kế toán tài chính 1 V V  
231 Nguyễn Thụy Kim Vi 08CTK Những ng/lư cơ bản của CN MLN 1 V 4  
232 Nguyễn Thụy Kim Vi 08CTK Pháp luật kinh tế V 8  
233 Nguyễn Thụy Kim Vi 08CTK Quản trị học V 3  
234 Lê Thị Tường Vy 08CTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 4  
235 Hồ Nguyên Băo 08CTT Anh văn căn bản 2 5    
236 Bùi Quốc Hùng 08CTT Lập tŕnh ASP.net 1   V  
237 Lê Tấn Phát 08CTT Lập tŕnh ASP.net 1      
238 Bùi Thanh Phong 08CTT Lập tŕnh ASP.net 1      
239 Lê Quang Đăng Khoa 08DTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật      
240 Thái Trần Hoàng Sơn 08DTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8    
241 Huỳnh Căng Tâm 08DTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5    
242 Huỳnh Căng Tâm 08DTH Microsoft Excel 3 2  
243 Dương Thị Thơ 08DTH Cơ sở dữ liệu 5    
244 Lê Tự Thức 08DTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 6  
245 Phạm Đức Trung 08DTH Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5    
246 Phạm Đức Trung 08DTH Microsoft Excel 3 5  
247 Nguyễn Hoàng Ân 08DTK Anh văn căn bản 2 V V  
248 Phan Thị Kiều Diễm 08DTK Anh văn căn bản 2 4 4  
249 Nguyễn Quang Hăi 08DTK Anh văn căn bản 2 4 5  
250 Nguyễn Quang Hăi 08DTK Microsoft Excel 1 7    
251 Phan Thị Hoài 08DTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật      
252 Phan Thị Hoài 08DTK Cơ sở dữ liệu V V  
253 Phan Thị Hoài 08DTK Microsoft Excel 1 V V  
254 Phan Thị Hoài 08DTK Toán cao cấp 2 V V  
255 Nguyễn Thị Diểm Hương 08DTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7    
256 Châu Vĩnh Khang 08DTK Anh văn căn bản 2 3 5  
257 Đặng Phạm Như Ngọc 08DTK Anh văn căn bản 2 4 V  
258 Đỗ Thị Kiều Oanh 08DTK Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5    
259 Đỗ Thị Kiều Oanh 08DTK Microsoft Excel 1 5    
260 Nguyễn Thị Kim Thành 08DTK Anh văn căn bản 2 3 4  
261 Tống Hữu Trung 08DTK Anh văn căn bản 2 2 V  
262 Hà Thanh Được 08DTT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5    
263 Hà Thanh Được 08DTT Cơ sở dữ liệu 4 5  
#REF!
                             Tp.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2010
TRƯỞNG PH̉NG KHẢO THÍ & TTĐT QUẢN LƯ ĐIỂM
Th.S Nguyễn Văn Tĩnh Nguyễn Hồng Ron